do góry ^

Rejestry i ewidencje


Rejestry i ewidencje prowadzone
w
Głównym Inspektoracie Weterynarii

 
Biuro Zdrowia i Ochrony Zwierząt
Rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną
 1.1 Sektor akwakultury
1.1.1 Rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną
1.1.2 Wykaz enklaw i stref uznanych za wolne od (VHS), (IHN) i (KHV)
2 Wykazy przewoźników transportujących zwierzęta:
2.1 Wykaz przewoźników transportujących zwierzęta powyżej 8 godzin oraz środków transportu drogowego zatwierdzonych do przewozu zwierząt powyżej 8 godzin
2.2 Wykaz przewoźników transportujących zwierzęta do 8 godzin
3 Wykaz zatwierdz. punktów kontroli zgodnie z Rozp. Rady (WE) nr 1255/97 z dn. 25.06.97r. dot. kryteriów wspólnotowych dla punktów kontroli oraz zmieniającym plan trasy określony w Zał. do Dyr. 91/628/EWG
4 Listy zatwierdzonych zakładów prowadzone zgodnie z dyrektywą 2008/73/WE:
4.1 Wykaz miejsc gromadzenia zwierząt zatwierdzonych dla celów wewnątrzwspólnotowego handlu bydłem i świniami (dyrektywa 64/432/EGE), koniowatymi (dyrektywa 90/426/EWG), owcami i kozami (dyrektywa 91/68/EWG)
4.2 Wykaz zatwierdzonych pośredników i zarejestrowanych pomieszczeń wykorzystywanych przez pośredników w ich działalności (dyrektywy 64/432/EWG i 91/68/EWG)
4.3  Wykazy centrów pozyskiwania i przechowywania nasienia
4.3.1 wykaz centrów pozyskiwania nasienia bydła 
4.3.2 wykaz centrów przechowywania nasienia bydła 
4.3.3 wykaz centrów pozyskiwania nasienia świń 
4.3.4 wykaz centrów pozyskiwania nasienia owiec i kóz
4.3.5 wykaz centrów przechowywania nasienia owiec i kóz
4.3.6 wykaz centrów pozyskiwania nasienia koni
4.3.7 wykaz centrów przechowywania nasienia koni
4.4 Wykazy zespołów pozyskiwania i wytwarzania zarodków 
4.4.1 wykaz zespołów pozyskiwania i wytwarzania zarodków bydła
4.4.2 wykaz zespołów pozyskiwania i wytwarzania zarodków koniowatych
4.4.3 wykaz zespołów pozyskiwania i wytwarzania zarodków owiec i kóz
4.4.4 wykaz zespołów pozyskiwania i produkcji zarodków świń
4.5 Wykaz zatwierdzonych miejsc lub stacji kwarantanny do przywozu ptaków innych niż drób  (dyrektywy 92/65/EWG i 91/496/EWG) 
4.6 Wykaz zakładów produkcji drobiu
4.7 Wykaz jednostek, instytutów i ośrodków zatwierdzonych dla celów wewnątrzwspólnotowego handlu zwierzętami określonymi w art. 2 ust. 1 lit. c) dyrektywy 92/65/EWG
5 Lista zatwierdzonych do eksportu do FR ferm reprodukcyjnych drobiu i zakładów wylęgu piskląt
6 Lista gospodarstw i miejsc gromadzenia zatwierdzonych do eksportu do FR świń rzeźnych i prosiąt do tuczu
7 Lista polskich gospodarstw świń zatwierdzonych do eksportu do Ukrainy świń rzeźnych
8 Lista lekarzy urzędowych upoważnionych do wystawiania świadectw zdrowia dla zwierząt i niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego
 
Biuro Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego
1 Wykaz podmiotów zarejestrowanych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004
2 Wykaz zakładów zatwierdzonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 ze wskazaniem zakładów zatwierdzonych korzystających z krajowych środków dostosowujących, o których mowa w art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 853/2004
3 Lista podmiotów zakwalifikowanych do sprzedaży bezpośredniej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej 
4 Lista uwzględniająca zdolność produkcyjną rzeźni oraz zakładów zintergrowanych prowadzących ubój zwierząt kopytnych udomowionych zatwierdzonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004
5 Lista ferm kur niosek zarejestrowanych zgodnie z dyrektywą 2002/4
6 Wykaz gospodarstw na terenie których dokonuje się uboju zwierząt pochodzących z innych gospodarstw, w celu pozyskania mięsa na własny użytek
7 Wykaz rzeźni przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią (w gospodarstwie) zgodnie z rozporządzeniem (WE) 853/2004
8 Wykaz zakładów uprawnionych do produkcji na rynek państwa trzeciego, które uzależnia wysyłkę w/w produktów od uzyskania uprawnienia
8.1 Wykaz polskich zakładów mleczarskich uprawnionych lub prowadzących eksport na rynki państw trzecich
8.2 Wykaz polskich zakładów przetwórstwa ryb uprawnionych lub prowadzących eksport na rynki państw trzecich
8.3 Wykaz polskich zakładów mięsnych uprawnionych lub prowadzących eksport do państw trzecich
8.4 Wykaz polskich zakładów pakowania i przetwórstwa jaj konsumpcyjnych uprawnionych lub prowadzących eksport na rynki państw trzecich
8.5 Wykaz polskich zakładów produkujących produkty złożone uprawnionych lub prowadzących eksport na rynki państw trzecich
8.6 Lista podmiotów uprawnionych do eksportu z Polski do Republiki Białoruś
8.7 Listy podmiotów uprawnionych do eksportu do Federacji Rosyjskiej
8.8 Lista zakładów miesa białego i czerwonego zatwierdzonych do eksportu na rynek Ukrainy
7 Lista lekarzy urzędowych upoważnionych do wystawiania świadectw zdrowia dla produktów pochodzenia zwierzęcego
8 Lista zakładów umożliwiających odbywanie stażu absolwenckiego oraz szkolenia lekarzy weterynarii i personelu pomocniczego
 
Biuro Pasz, Farmacji i Utylizacji
1 Wykaz zakładów wytwarzających lub wprowadzających do obrotu pasze, zatwierdzonych lub zarejestrowanych zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz
2 Ewidencja zakładów państw trzecich posiadających przedstawicielstwo na terytorium RP, z których mogą być przywożone pasze zgodnie z art. 36 ustawy o paszach (Dz.U. Nr 144, poz. 1045, ze zm.)
3 Lista zakładów posiadających zatwierdzenie zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1292/2005 do produkcji pasz z udziałem białek pochodzenia zwierzęcego
4 Wykaz wytwórni pasz leczniczych
5 Rejestr dystrybutorów pasz leczniczych
6 Rejestr hurtowni farmaceutycznych  produktów leczniczych weterynaryjnych
7 Wykaz wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej
8 Lista zakładów sektora utylizacyjnego zatwierdzonych zgodnie z Rozporządzeniem 1069/2009
9 Lista lekarzy urzędowych upoważnionych do wystawiania świadectw zdrowia dla pasz i ubocznych produktów zwierzęcych
10 Cmentarze dla zwierząt towarzyszących znajdujące się pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej
 
Samodzielne Stanowisko ds. Laboratoriów
1 Wykaz laboratoriów zatwierdzonych dla celów wykonywania testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie 
2 Wykaz krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie chorób zakaźnych zwierząt określonych w dyrektywach 64/432/EWG, 90/539/EWG, 92/35/EWG, 92/66/EWG, 92/119/EWG, 2000/75/EWG, 2001/89/WE, 2002/60/WE i 2005/94/WE
3 Wykaz laboratoriów zatwierdzonych przez Głównego Lekarza Weterynarii na podstawie art.25 a Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
4 Rejestr  laboratoriów mleka surowego prowadzony przez Głównego lekarza Weterynarii zgodnie z art. 25e ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej 
  
Biuro Prawne
1 Rejestr skarg i wniosków
 
Biuro Organizacyjne
1 Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych
2 Rejestr upoważnień i pełnomocnictw GLW i DG
   
 
Biuro Budżetowo-Finansowe
1 Ewidencja finansowa składników majątkowych urzędu
 
Stanowisko do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych
1 Ewidencja oświadczeń majątkowych
2 Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 
Stanowisko do Spraw BHP i Ochrony Przeciwpożarowej
1 Rejestr wypadków przy pracy
2 Rejestr wypadków w drodze do i z pracy
3 Rejestr chorób zawodowych
4 Rejestr badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy


osoba odpowiedzialna
wytworzenie 2012-10-26 Józef Brudnowski
wprowadzenie 2015-05-06 11:13:53 przez Józef Brudnowski
treść opublikowana 2015-05-06 11:13:53 przez Józef Brudnowski

rejestr zmian poprzednie wersje artykułu pokaż rejestr

 

Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 20 89, fax. 22 623 14 08
wet@wetgiw.gov.pl

bip.gov.pl

Logotypy Unii Europejskiej