do góry ^
  • Jesteś tutaj
  • Główny Inspektorat Weterynarii

Załatwianie spraw


Informacja w sprawie zasad rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Głównym Inspektoracie Weterynarii

Skargi i wnioski

Zgodnie z art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz z art. 221 Kodeksu postępowania administracyjnego każdy ma prawo składać do organów władzy publicznej petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą. 

Przedmiotem SKARG może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez organy i pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. 

Przedmiotem WNIOSKÓW mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Tryb załatwiania skarg i wniosków w Głównym Inspektoracie Weterynarii określa:
1. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46),
2. zarządzenie Nr 3/2012 Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie nadania Głównemu Inspektoratowi Weterynarii regulaminu organizacyjnego.

Zgodnie z ww. dokumentami skargi wniesione do Głównego Inspektoratu Weterynarii rozpatruje Główny Lekarz Weterynarii. Za terminowe załatwianie w porozumieniu z właściwymi biurami, skarg i wniosków obywateli oraz prowadzenie ich ewidencji, odpowiedzialne jest Biuro Prawne.

Główny Lekarz Weterynarii przyjmuje osobiście interesantów w ramach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 9.00 - 18.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z sekretariatem Głównego Inspektoratu Weterynarii pod numerem telefonu: (22) 623-20-89.

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w siedzibie Głównego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie, ul. Wspólna 30.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone do Głównego Inspektoratu Weterynarii również za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Petycje

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej „podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Petycja może być złożona w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. platformy ePUAP) może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Petycja musi zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji, jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego powinna zawierać także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu oraz jego zgodę.

Petycja rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Zachęcamy do składania petycji przez specjalny formularz dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Aby przejść do interaktywnego formularza kliknij przycisk:

W celu dodania podpisu kwalifikowanego niezbędne jest skompresowanie dokumentu wraz z podpisem do jednego pliku w postaci archiwum zip

 

Złożone petycje

Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
tel. 22 623 20 89, fax. 22 623 14 08
email: wet@wetgiw.gov.pl

godziny pracy urzędu: 8:15 – 16:15

Biuro podawcze mieści się na parterze budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy wejściu od ulicy Wspólnej.osoba odpowiedzialna
wytworzenie 2011-03-31 Lidia Banaś
wprowadzenie 2015-05-06 11:15:25 przez Józef Brudnowski
treść opublikowana 2015-05-06 11:15:25 przez Józef Brudnowski

rejestr zmian poprzednie wersje artykułu pokaż rejestr

 

Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 20 89, fax. 22 623 14 08
wet@wetgiw.gov.pl

bip.gov.pl

Logotypy Unii Europejskiej