Główny Inspektorat Weterynarii
https://wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/pasza
Drukuj grafikę : tak / nie

Przywóz pasz niezawierających tkanek zwierzęcych

Weterynaryjna kontrola graniczna pasz

Kwestię przywozu pasz i pasz leczniczych z krajów trzecich na terytorium Polski reguluje ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach. Art. 46 ww. ustawy wskazuje, że wprowadzane na obszar celny Unii Europejskiej pasze lub pasze lecznicze podlegają kontroli urzędowej przeprowadzanej przez granicznego lekarza weterynarii zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale V rozporządzenia 2017/625 oraz ustawą.

Kontrola graniczna przeprowadzana jest w posterunkach weterynaryjnych kontroli granicznej wymienionych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola urzędowa pasz i pasz leczniczych

O zasadach przeprowadzania weterynaryjnej kontroli granicznej, w tym o spoczywającym na osobie odpowiedzialnej za przesyłkę obowiązku prenotyfikacji oraz o opłatach związanych z ww. kontrolą można przeczytać tutaj.

Ograniczenia w przywozie

O ograniczeniach przywozowych można przeczytać tutaj.

Wymagania dotyczące pasz

Rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz ustanawia wymagania dotyczące higieny pasz, w tym ogólne zasady przywozu pasz.

Importowane do Polski materiały paszowe powinny być wymienione w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 68/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie katalogu materiałów paszowych.

Wszystkie importowane dodatki paszowe powinny być dopuszczone do stosowania w żywieniu zwierząt, tzn. wszystkie muszą być wymienione we Wspólnym Rejestrze Dodatków Paszowych.

Przywóz przesyłek pasz wymienionych w art. 35 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach  możliwy jest z zakładów państw trzecich mających przedstawicielstwo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wpisanych do ewidencji zakładów państw trzecich prowadzonej przez Głównego Lekarza Weterynarii lub posiadających przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Artykuł 36-41 ww. ustawy określa zasady ustanowienia przedstawicielstwa.

kategoria: Wykaz zakładów państw trzecich posiadających przedstawicielstwo na terytorium RP [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Ewidencja zakładów państw trzecich posiadających przedstawicielstwo na terytorium RP / List of third country establishments having representative in the territory of the Republic of Poland
ilość pobrań: 6559
2024-04-02 12:17 500.41KB Ewidencja zakładów państw trzecich posiadających przedstawicielstwo na terytorium RP / List of third country establishments having representative in the territory of the Republic of Poland 500.41KB

 

Znakowanie paszy powinno być zgodne z:

W przypadku pasz zawierających w swoim składzie GMO powinny zostać także spełnione wymagania, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy.

Należy mieć na uwadze, że specyficznym kontrolom podlegają pasze wymienione w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2019/1793 z dnia 22 października 2019 r. w sprawie tymczasowego zwiększenia kontroli urzędowych i środków nadzwyczajnych regulujących wprowadzanie do Unii niektórych towarów z niektórych państw trzecich, wykonujące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 i (WE) 178/2002 oraz uchylające rozporządzenia Komisji (WE) nr 669/2009, (UE) nr 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 i (UE) 2018/1660 (rodzaje pasz i specyfika kontroli zostały opisane w rozporządzeniu).

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska