Główny Inspektorat Weterynarii
https://wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/probki-zywnosci-pochodzenia-zwierzecego
Drukuj grafikę : tak / nie

Próbki żywności pochodzenia zwierzęcego

Próbki produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów złożonych z krajów trzecich  przeznaczone do spożycia przez ludzi na terenie UE podlegają kontrolom urzędowym w punktach kontroli granicznej (BCP) zgodnie rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/632. Niektóre produkty złożone podlegają  wyłączeniu z kontroli na podstawie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/630

Próbki produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów złożonych, które mają być spożywane przez ludzi podczas badań laboratoryjnych, podlegają wymaganiom określonym do celów wprowadzania na teren UE przesyłek handlowych:

  1. muszą pochodzić z zatwierdzonych przez Komisję Europejską państw trzecich;
  2. produkty pochodzenia zwierzęcego i przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego zawarte w produktach złożonych muszą pochodzić z zatwierdzonych zakładów w krajach trzecich do przywozu do Unii Europejskiej odpowiednich rodzajów produktów;
  3. każdej przesyłce powinno towarzyszyć urzędowe świadectwo zdrowia według unijnego wzoru, w którym upoważniony przedstawiciel właściwej władzy kraju trzeciego potwierdzi spełnienie odpowiednich wymagań weterynaryjnych  (w przypadku niektórych produktów złożonych zamiast urzędowego świadectwa obowiązuje poświadczenie prywatne, które ma być przygotowane i podpisane przez podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze zajmujący się przywozem);
  4. przywóz jest możliwy, o ile w danym czasie nie zostały nałożone na dany kraj dodatkowe ograniczenia w przywozie, np. na skutek wystąpienia w państwie trzecim chorób zakaźnych.

Produkty pochodzenia zwierzęcego i produkty złożone mogą być przywiezione na teren Unii Europejskiej po przejściu na zewnętrznej granicy UE kontroli urzędowej w punkcie kontroli granicznej (BCP) na zewnętrznej granicy UE z wynikiem pozytywnym.

Urzędowe kontrole produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów złożonych przeprowadzane są  na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 oraz wydanych do niego aktów prawnych delegowanych i wykonawczych.

Wymagania weterynaryjne w zakresie zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego dla najczęściej wprowadzanych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz produktów złożonych z państw trzecich na teren UE są zamieszczone w zakładce Żywność pochodzenia zwierzęcego.

 

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska