Główny Inspektorat Weterynarii
https://wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/pszczoly
Drukuj grafikę : tak / nie

Pszczoły / trzmiele

Zasady przywozu pszczół miodnych i trzmieli określa:

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/692 z dnia 30 stycznia 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz przemieszczania ich i postępowania z nimi po ich wprowadzeniu (Dz. Urz. UE L 174 z 3.6.2020, str. 379). (art. 63- 72)

Zezwala się na wprowadzanie do Unii wyłącznie przesyłek (zgodnie z art. 63 rozporządzenia 2020/692)  

 1. matek pszczół miodnych;
 2. trzmieli.

 Wysyłka do Unii pszczół miodnych i trzmieli (zgodnie z art. 63 rozporządzenia 2020/692)

Zezwala się na wprowadzanie do Unii przesyłek matek pszczół miodnych i trzmieli wyłącznie wówczas, gdy spełniają one następujące wymagania:

 1. materiał opakowaniowy i klatki matek pszczelich wykorzystywane do wysyłki pszczół miodnych i trzmieli do Unii:
  • muszą być nowe;
  • nie mogły mieć żadnego kontaktu z pszczołami i plastrami z czerwiem;
  • musiały zostać poddane wszystkim środkom ostrożności w celu zapobieżenia ich zanieczyszczeniu patogenami powodującymi choroby pszczół miodnych lub trzmieli;
 2. materiały paszowe towarzyszące pszczołom miodnym i trzmielom muszą być wolne od patogenów powodujących ich choroby;
 3. materiał opakowaniowy i produkty towarzyszące należy przed wysyłką do Unii poddać oględzinom, aby zapewnić, by nie stwarzały one ryzyka dla zdrowia zwierząt i nie zawierały:
  • w przypadku pszczół miodnych: pasożyta Aethina tumida (mały chrząszcz ulowy) ani pasożyta Tropilaelaps spp. w żadnym stadium rozwoju;
  • w przypadku trzmieli: pasożyta Aethina tumida (mały chrząszcz ulowy) w żadnym stadium rozwoju.

Wymagania szczególne w zakresie zdrowia zwierząt dotyczące matek pszczół miodnych

 Pasieka pochodzenia matek pszczół miodnych (zgodnie z art. 65 rozporządzenia 2020/692)

Zezwala się na wprowadzanie do Unii przesyłek matek pszczół miodnych wyłącznie wówczas, gdy pszczoły miodne wchodzące w skład przesyłki pochodzą z pasieki znajdującej się na obszarze:

 1. o promieniu co najmniej 100 km, w tym w stosownych przypadkach obejmującym terytorium sąsiadującego państwa trzeciego:
  • na którym nie zgłoszono zarażenia pasożytem Aethina tumida (mały chrząszcz ulowy) ani zarażenia pasożytem Tropilaelaps spp.;
  • na którym nie obowiązują żadne ograniczenia ze względu na podejrzenie, przypadek lub ognisko chorób, o których mowa w ppkt (i);
 2. o promieniu co najmniej 3 km, w tym w stosownych przypadkach obejmującym terytorium sąsiadującego państwa trzeciego:
  • na którym w okresie co najmniej 30 dni przed datą załadunku w celu wysyłki do Unii nie zgłoszono zgnilca amerykańskiego pszczół;
  • na którym nie obowiązują żadne ograniczenia ze względu na podejrzenie lub potwierdzony przypadek wystąpienia zgnilca amerykańskiego pszczół w okresie, o którym mowa w ppkt (i);
  • na którym, jeżeli wystąpił potwierdzony przypadek zgnilca amerykańskiego pszczół przed okresem, o którym mowa w ppkt (i), wszystkie ule zostały następnie sprawdzone przez właściwy organ w państwie trzecim pochodzenia lub na terytorium pochodzenia i wszystkie zakażone ule zostały poddane zabiegom, a następnie poddane kontroli, z której otrzymano pozytywne wyniki, w okresie 30 dni od daty ostatniego zgłoszonego przypadku tej choroby.

Ul pochodzenia matek pszczół miodnych (zgodnie z art. 66 rozporządzenia 2020/692)

Zezwala się na wprowadzanie do Unii przesyłek matek pszczół miodnych wyłącznie wówczas, gdy pszczoły miodne wchodzące w skład przesyłki pochodzą z uli, z których pobrano próbki plastrów miodu, poddano je badaniom w kierunku zgnilca amerykańskiego pszczół i otrzymano ujemne wyniki, w okresie 30 dni przed datą załadunku wysyłki do Unii.

Przesyłka matek pszczół miodnych (zgodnie z art.67 rozporządzenia 2020/692)

Zezwala się na wprowadzanie do Unii przesyłek matek pszczół miodnych wyłącznie wówczas, gdy przesyłki takie znajdują się w zamkniętych klatkach, z których każda zawiera jedną matkę pszczoły miodnej i maksymalnie 20 pszczół towarzyszących.

Dodatkowe gwarancje w odniesieniu do matek pszczół miodnych przeznaczonych do niektórych państw członkowskich lub do konkretnej strefy, jeżeli chodzi o warrozę (zgodnie z art. 68 rozporządzenia 2020/692)

Zezwala się na wprowadzanie do Unii przesyłek matek pszczół miodnych przeznaczonych do państwa członkowskiego lub strefy posiadających status obszaru wolnego od warrozy wyłącznie wówczas, gdy przesyłki takie spełniają następujące wymagania:

 1. pszczoły miodne wchodzące w skład przesyłki muszą pochodzić z państwa trzeciego lub terytorium, lub ich strefy wolnych od warrozy;
 2. przez okres 30 dni przed datą załadunku w celu wysyłki do Unii w państwie trzecim pochodzenia lub na terytorium pochodzenia, lub w ich strefie nie zgłoszono zarażenia warrozą;
 3. zastosowano wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia zanieczyszczenia przesyłki warrozą podczas załadunku i wysyłki do Unii.

Wymagania szczególne w zakresie zdrowia zwierząt dotyczące trzmieli

 Zakład pochodzenia trzmieli (zgodnie z art. 69 rozporządzenia 2020/692)

Zezwala się na wprowadzanie do Unii przesyłek trzmieli wyłącznie wówczas, gdy trzmiele wchodzące w skład przesyłki:

 1. były hodowane i utrzymywane w odizolowanym od środowiska zakładzie produkcji trzmieli:
  • posiadającym obiekty zapewniające, by produkcja trzmieli odbywała się wewnątrz budynku zabezpieczonego przed dostępem owadów latających;
  • posiadającym obiekty oraz sprzęt zapewniające, by przez cały okres produkcji trzmiele były odizolowane w oddzielnych jednostkach epidemiologicznych, a każdy rój - w zamkniętych pojemnikach wewnątrz budynku;
  • w którym przechowywanie pyłku i czynności z nim związane prowadzone wewnątrz obiektów odbywają się w izolacji od trzmieli przez cały okres produkcji trzmieli do momentu, gdy zostaną nim nakarmione;
  • w którym obowiązują procedury działania mające na celu zapobieganie wprowadzaniu małych chrząszczy ulowych do zakładu oraz regularne prowadzenie kontroli występowania małych chrząszczy ulowych w zakładzie;
 2. w zakładzie, o którym mowa w lit. a), trzmiele muszą pochodzić z jednostki epidemiologicznej, w której nie wykryto zarażenia pasożytem Aethina tumida (mały chrząszcz ulowy).

Przesyłka trzmieli (zgodnie z art. 70 rozporządzenia 2020/692)

Zezwala się na wprowadzanie do Unii przesyłek trzmieli wyłącznie wówczas, gdy przesyłki takie wysłano do Unii w zamkniętych pojemnikach, z których każdy zawiera rój liczący maksymalnie 200 dorosłych trzmieli wraz z matką lub bez niej.

Wykaz państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek matek pszczoły miodnej i trzmieli, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. f) określony jest w załączniku VII, część 1 rozporządzenia wykonawczym Komisji (UE) 2021/404 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiającym wykazy państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których zezwolone jest wprowadzanie do Unii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 (Dz. Urz. UE L 114 z 31.3.2021, str. 1).

 Wzory świadectw zdrowia obowiązujących dla przywozu przesyłek pszczół miodnych i trzmieli określone są w rozporządzeniu (UE) 2021/403 :

 1. w odniesieniu do matek pszczoły miodnej w załączniku II rozdział 36- wzór QUE;
 2. w odniesieniu do trzmieli w załączniku II rozdział 37 - wzór BBEE
kategoria: Pszczoły / trzmiele - wzory świadectw obowiązujące od dnia 21 kwietnia 2021 r. [4]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf wzór świadectwa zdrowia zwierząt do celów wprowadzania na terytorium unii matek pszczoły miodnej (wzór „que”) - wersja polska
ilość pobrań: 579
2021-04-20 16:22 429.89KB wzór świadectwa zdrowia zwierząt do celów wprowadzania na terytorium unii matek pszczoły miodnej (wzór „que”) - wersja polska 429.89KB
pdf wzór świadectwa zdrowia zwierząt do celów wprowadzania na terytorium unii matek pszczoły miodnej (wzór „que”) - wersja angielska
ilość pobrań: 346
2021-04-20 16:21 353.75KB wzór świadectwa zdrowia zwierząt do celów wprowadzania na terytorium unii matek pszczoły miodnej (wzór „que”) - wersja angielska 353.75KB
pdf wzór świadectwa zdrowia zwierząt do celów wprowadzania na terytorium unii trzmieli (wzór „bbee”) - wersja polska
ilość pobrań: 483
2021-04-20 16:20 424.97KB wzór świadectwa zdrowia zwierząt do celów wprowadzania na terytorium unii trzmieli (wzór „bbee”) - wersja polska 424.97KB
pdf wzór świadectwa zdrowia zwierząt do celów wprowadzania na terytorium unii trzmieli (wzór „bbee”) - wersja angielska
ilość pobrań: 283
2021-04-20 16:20 350KB wzór świadectwa zdrowia zwierząt do celów wprowadzania na terytorium unii trzmieli (wzór „bbee”) - wersja angielska 350KB

 

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska