Puste kapsułki żelatynowe pochodzenia zwierzęcego

Jak czytać unijne akty prawne?

Wykaz towarów podlegających weterynaryjnej kontroli granicznej

Na podstawie rozporządzenia (UE) 2017/625 kapsułki utwardzonej lub nieutwardzonej żelatyny do spożycia przez ludzi mogą być wprowadzane na teren UE z państw trzecich pod warunkiem, że spełniają następujące wymagania weterynaryjne:

  • Pochodzą z państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie żelatyny przeznaczonej do spożycia przez ludzi na teren UE;
  • Przesyłce kapsułek żelatyny pozyskanej z kości przeżuwaczy (np. bydła, owiec, kóz) towarzyszy świadectwo urzędowe według wzoru  „GEL” do celów wprowadzania na terytorium UE żelatyny przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonego w rozdziale 41 załącznika III do rozporządzenia (UE) 2020/2235, w którym upoważniony przedstawiciel właściwej władzy w państwie trzecim poświadczy spełnienie wymienionych tam wymagań weterynaryjnych. Świadectwo urzędowe nie jest wymagane w przypadku wprowadzania do UE kapsułek żelatyny z kodami HS w ramach pozycji 3913, 3926 lub 9602 części drugiej załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, jeżeli kapsułek tych nie uzyskano z kości przeżuwaczy.

Produkcja kapsułek żelatyny objętych pozycjami HS: 3913, 3926 lub 9602 jest zwolniona z wymogu pozyskania w zakładzie zatwierdzonym przez Komisję Europejską.

 

Ogólne informacje o zasadach przywozu żywności pochodzenia zwierzęcego można uzyskać tutaj

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska