Główny Inspektorat Weterynarii
https://wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/zelatyna
Drukuj grafikę : tak / nie

Żelatyna i surowce do produkcji żelatyny

 

Jak czytać unijne akty prawne?

1. Żelatyna

Zgodnie z załącznikiem I pkt. 7.7. rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. „żelatyna” oznacza naturalne rozpuszczalne białko, żelujące lub nieżelujące, uzyskane w wyniku częściowej hydrolizy kolagenu pochodzącego z kości, skóry i skórek oraz ścięgien zwierząt.

 Żelatyna powinna pochodzić z zatwierdzonych przez Komisję Europejską zakładów w państwach trzecich zgodnie z sekcją XIV  załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 („Gelatine”)

Listy krajów

Artykuł 18 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/405:

 1. Przesyłki żelatyny uzyskanej z bydła, owiec, kóz, świń i zwierząt jednokopytnych i przeznaczonej do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku XII.
 2. Przesyłki żelatyny uzyskanej z drobiu i przeznaczonej do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku XIII.
 3. Przesyłki żelatyny uzyskanej z produktów rybołówstwa i przeznaczonej do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku IX.
 4. Przesyłki żelatyny uzyskanej z zającowatych i przeznaczonej do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku V.
 5. Przesyłki żelatyny uzyskanej z dzikich ssaków lądowych innych niż zwierzęta kopytne i zającowate i przeznaczonej do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku VI.
Wzory świadectw

Wzory urzędowych świadectw zdrowia na potrzeby wprowadzania do UE w celu wprowadzenia do obrotu  żelatyny  z państw trzecich znajdują się w:

UWAGA: od dnia 4 stycznia 2024r. obowiązuje nowy wzór świadectwa: „GEL” wprowadzony rozporządzeniem (UE) 2023/2744 zmieniającym rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2235.

Okres przejściowy: przesyłki ze świadectwami wydanymi  nie później niż dnia 15 czerwca 2024r.  na podstawie dotychczasowych wymagań, tj. przed wejściem w życie rozporządzenia (UE) 2023/2744,  mogą być wprowadzane do UE do dnia 15 września 2024r.

Ogólne informacje o zasadach przywozu żywności pochodzenia zwierzęcego oraz dostęp do publikowanych przez Komisję Europejską list zakładów uprawnionych do wprowadzania produktów na terytorium Unii Europejskiej można uzyskać tutaj.

 

2. Surowce do produkcji żelatyny

Zgodnie z art. 15 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/2292 surowce przeznaczone do produkcji żelatyny, o których mowa w sekcji XIV rozdział 1 pkt 4 lit a) załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 (surowce, których nie poddano żadnemu procesowi konserwacji oprócz chłodzenia, zamrażania lub szybkiego zamrażania) są wprowadzane do UE tylko wówczas, gdy zostały wytworzone z surowców uzyskanych w zatwierdzonych przez KE rzeźniach, zakładach obróbki dziczyzny, zakładach rozbioru mięsa czy zakładach prowadzących działalność związaną z produktami rybołówstwa.

Surowce do produkcji żelatyny powinny pochodzić z zatwierdzonych przez Komisję Europejską zakładów w państwach trzecich zgodnie z sekcją XIV załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 ((Section XIV/XVbis : Raw materials for the production of gelatine and collagen).

Listy krajów

Artykuł 19 rozporządzenia (UE) 2021/405 stanowi, że:

 1. Przesyłki surowców do produkcji żelatyny uzyskanych z bydła, owiec, kóz, świń i przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie przesyłek świeżego mięsa tych konkretnych zwierząt kopytnych do Unii zgodnie z  załącznikiem XIII do rozporządzenia (UE) 2021/404.
 2. Przesyłki surowców do produkcji żelatyny uzyskanych ze zwierząt jednokopytnych i przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku I w przypadku gospodarskich zwierząt jednokopytnych lub w załączniku II w przypadku dzikich zwierząt jednokopytnych.
 3. Przesyłki surowców do produkcji żelatyny uzyskanych z drobiu i przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie przesyłek świeżego mięsa tych konkretnych gatunków do Unii zgodnie z załącznikiem XIV do rozporządzenia (UE) 2021/404.
 4. Przesyłki surowców do produkcji żelatyny uzyskanych z produktów rybołówstwa i przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku IX.
 5. Przesyłki surowców do produkcji żelatyny uzyskanych z zającowatych i przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku V.
 6. Przesyłki surowców do produkcji żelatyny uzyskanych z dzikich ssaków lądowych innych niż zwierzęta kopytne i zającowate i przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku VI.

Wzory świadectw

Wzór świadectwa zdrowia zwierząt/świadectwa urzędowego do celów wprowadzania na terytorium UE surowców do produkcji żelatyny z państw trzecich znajduje się w rozdziale 43 załącznika III do rozporządzenia (UE) 2020/2235 (wzór „RCG”).

Wzór świadectwa „RCG” przeznaczony jest do celów wprowadzania na terytorium UE surowców do produkcji żelatyny, również w przypadku, gdy Unia nie jest ostatecznym miejscem przeznaczenia takiego produkty, czyli w przypadku tranzytu przez UE przesyłek pochodzących z państw trzecich i przeznaczonych do państw trzecich (tranzyt zewnętrzny). W przypadku tranzytu przesyłka musi spełniać określone w prawie UE wymagania w zakresie zdrowia zwierząt, a zakłady pochodzenia w państwach trzecich nie muszą być zatwierdzone przez Komisję Europejską. Więcej informacji na temat tranzytu przeczytasz tutaj.

UWAGA: od dnia 4 stycznia 2024r. obowiązuje nowy wzór świadectwa: „RCG” wprowadzony rozporządzeniem (UE) 2023/2744 zmieniającym rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2235.

Okres przejściowy: przesyłki ze świadectwami wydanymi  nie później niż dnia 15 czerwca 2024r.  na podstawie dotychczasowych wymagań, tj. przed wejściem w życie rozporządzenia (UE) 2023/2744,  mogą być wprowadzane do UE do dnia 15 września 2024r.

 3.Poddane obróbce surowce do produkcji żelatyny

Poddane obróbce surowce do produkcji żelatyny powinny pochodzić z zakładów w państwach trzecich zatwierdzonych przez Komisję Europejską zgodnie z sekcją XIV załącznika III do  rozporządzenia (WE) nr 853/2004 (Treated raw material for the production of gelatine and collagen (TCG)

Listy krajów

Artykuł 20 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/405 stanowi, że:

 1. Przesyłki poddanych obróbce surowców do produkcji żelatyny uzyskanych z bydła, owiec, kóz, świń i zwierząt jednokopytnych i przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku XII.
 2. Przesyłki poddanych obróbce surowców do produkcji żelatyny uzyskanych z drobiu i przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku XIII.
 3. Przesyłki poddanych obróbce surowców do produkcji żelatyny uzyskanych z produktów rybołówstwa i przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku IX.
 4. Przesyłki poddanych obróbce surowców do produkcji żelatyny uzyskanych z zającowatych i przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku V.
 5. Przesyłki poddanych obróbce surowców do produkcji żelatyny uzyskanych z dzikich ssaków lądowych innych niż zwierzęta kopytne i zającowate i przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku VI.
 6. Przesyłki poddanych obróbce surowców do produkcji żelatyny, o których mowa w sekcji XIV rozdział I pkt 4 lit.b ppkt (iii) załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004, są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie przesyłek poddanych obróbce surowców pozyskanych z tych towarów zgodnie z art. 19 niniejszego rozporządzenia.

Wzory świadectw

Wzór świadectwa zdrowia zwierząt/świadectwa urzędowego do celów wprowadzenia na terytorium UE z państw trzecich poddanych obróbce surowców do produkcji żelatyny znajduje się w rozdziale 44 załącznika III do rozporządzenia (UE) 2020/2235 (wzór „TCG”).

Wzór świadectwa „TCG” przeznaczony jest do celów wprowadzania na terytorium UE poddanych obróbce surowców do produkcji żelatyny, również w przypadku, gdy Unia nie jest ostatecznym miejscem przeznaczenia takiego produkty, czyli w przypadku tranzytu przez UE przesyłek pochodzących z państw trzecich i przeznaczonych do państw trzecich (tranzyt zewnętrzny). W przypadku tranzytu przesyłka musi spełniać określone w prawie UE wymagania w zakresie zdrowia zwierząt, a zakłady pochodzenia w państwach trzecich nie muszą być zatwierdzone przez Komisję Europejską. Więcej informacji na temat tranzytu przeczytasz tutaj.

UWAGA: od dnia 4 stycznia 2024r. obowiązuje nowy wzór świadectwa: „TCG” wprowadzony rozporządzeniem (UE) 2023/2744 zmieniającym rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2235.

Okres przejściowy: przesyłki ze świadectwami wydanymi  nie później niż dnia 15 czerwca 2024r.  na podstawie dotychczasowych wymagań, tj. przed wejściem w życie rozporządzenia (UE) 2023/2744,  mogą być wprowadzane do UE do dnia 15 września 2024r.

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska