Główny Inspektorat Weterynarii
https://wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/dzialania-powiatowego-lekarza-weterynarii
Drukuj grafikę : tak / nie

Działania powiatowego lekarza weterynarii

Działania w gospodarstwie

Powiatowy lekarz weterynarii po otrzymaniu zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podejmuje niezwłocznie czynności w celu wykrycia lub wykluczenia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, a w szczególności:

Informacja w ramach Inspekcji Weterynaryjnej

Powiatowy lekarz weterynarii natychmiast informuje wojewódzkiego lekarza weterynarii o podejrzeniu lub wystąpieniu choroby zakaźnej zwierząt wymienionej w pkt 1-15 załącznika nr 2 do ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz o czynnościach podjętych w celu wykrycia lub wykluczenia tej choroby, a wojewódzki lekarz weterynarii natychmiast przekazuje taką informację Głównemu Lekarzowi Weterynarii.

Decyzje powiatowego lekarza weterynarii

W przypadku zagrożenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt powiatowy lekarz weterynarii może:

Dodatkowo, w celu zwalczania choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania powiatowy lekarz weterynarii poza nakazami i zakazami wskazanymi powyżej może m.in.:

Powyższe nakazy i zakazy wydawane są w formie decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Obszary wyznaczane w drodze rozporządzenia

Powiatowy lekarz weterynarii może na czas określony wyznaczyć wokół gospodarstwa, w którym przebywają zwierzęta i co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie wystąpienia jednego lub więcej przypadków choroby zakaźnej zwierząt, obszar, na którym przez ten czas może stosować środki przewidziane dla zwalczania danej choroby.

W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania powiatowy lekarz weterynarii może m.in.:

Powyższe działania realizowane są w drodze rozporządzenia, będącego aktem prawa miejscowego, które wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. Jeżeli rozporządzenie dotyczy:

Rozporządzenie uchyla się  niezwłocznie po ustaniu zagrożenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt lub jej likwidacji.

Nieprzestrzeganie rozporządzeń - sankcje

W przypadku stwierdzenia, że posiadacz zwierząt nie stosuje się do nakazów, zakazów lub ograniczeń określonych w rozporządzeniach, powiatowy lekarz weterynarii, w drodze decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności:

Jeżeli podmiot nie zastosuje się do nakazu usunięcia uchybień w określonym terminie, wówczas powaitowy lekarz weterynarii wydaje decyzję nakazującą zabicie lub ubój zwierząt określonych gatunków oraz zakazującą utrzymywanie w gospodarstwie zwierząt tych gatunków.

Za zwierzęta zabite lub poddane ubojowi z nakazu powiatowego lekarza weterynarii, związanego z nieprzestrzeganiem rozporządzeń, nie przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa.

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska