Zasady ochrony drobiu przed chorobą (bioasekuracja)

W odniesieniu do stad drobiu hodowlanego wymagania w zakresie dobrej praktyki higienicznej zostały zawarte w rozdziale 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych 

Podmioty utrzymujące zwierzęta gospodarskie w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt (tj. w szczególności producenci jaj konsumpcyjnych i żywca drobiowego) są obowiązani do stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych, jakie muszą spełniać gospodarstwa w przypadku, gdy zwierzęta lub środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego pochodzące z tych gospodarstw są wprowadzane na rynek

W odniesieniu do warunków utrzymania drobiu oraz zasad zarządzania gospodarstwem powinny być stosowane następujące środki bioasekuracji:

 • stosowanie zasady „cały kurnik pełen lub cały kurnik pusty”;
 • zapewnienie odpowiednich warunków utrzymania w zakresie temperatury, wilgotności, wymiany powietrza, dostępu światła;
 • stosowanie prawidłowej obsady kurnika;
 • utrzymywanie w jednym kurniku, w obrębie jednego stada, drobiu w jednakowym wieku;
 • izolacja poszczególnych kurników przez zapewnienie osobnej obsługi, żywienia, narzędzi;
 • zabezpieczenie paszy przed dostępem gryzoni i dzikich ptaków;
 • rejestrowanie wejść osób postronnych na teren gospodarstwa;
 • odkażanie kół pojazdów wjeżdżających na teren gospodarstwa;
 • regularne aktualizowanie planu zabezpieczenia gospodarstwa przed gryzoniami;
 • rejestrowanie prowadzonych regularnie czynności odkażania, dezynsekcji i deratyzacji. 

Pomieszczenia, w których utrzymuje się drób, ich wyposażenie oraz sprzęt powinny być:

 • wykonane z materiałów nieszkodliwych dla zdrowia drobiu oraz nadających się do oczyszczania i odkażania;
 • zabezpieczone przed dostępem zwierząt innych niż utrzymywane w gospodarstwie;
 • utrzymywane w czystości;
 • oznakowane tablicą z napisem „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.

Odchody oraz niezjedzone resztki paszy powinny być usuwane z pomieszczeń tak często, aby uniknąć zanieczyszczenia paszy lub wody.

Osoby zatrudnione do wykonywania czynności związanych z utrzymywaniem drobiu powinny:

 • stosować odzież ochroną, oddzielną do pracy przy każdym stadzie w kurniku;
 • posiadać aktualne badania na nosicielstwo pałeczek Salmonella;
 • zostać przeszkolone w zakresie higieny osobistej oraz możliwych dróg przenoszenia zakażenia za pośrednictwem odzieży oraz sprzętu.

Zalecenia dotyczące transportu drobiu:

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska