Główny Inspektorat Weterynarii
https://wetgiw.gov.pl/publikacje/mancp
Drukuj grafikę : tak / nie

Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli (MANCP)

Wieloletni krajowy plan kontroli jest dokumentem opracowanym na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, obligującego państwa członkowskie do przygotowania programu zapewniającego skuteczne działanie systemu kontroli bezpieczeństwa żywności i zdrowia publicznego.

Plan ma za zadanie skonsolidowanie i zintegrowanie na poziomie krajowym planów kontroli właściwych władz z poziomu centralnego, regionalnego i lokalnego wszystkich sektorów objętych prawem paszowym, żywnościowym, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia roślin.

Organami urzędowej kontroli żywności w Polsce, w rozumieniu art. 4 rozporządzenia (WE) nr 882/2004/WE, są:

Zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Główny Inspektor Sanitarny we współpracy z Głównym Lekarzem Weterynarii, będącym koordynatorem zadań Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów są organami właściwymi do zadań związanych z opracowaniem i realizacją wieloletniego krajowego planu kontroli.

Na mocy  art. 44 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 882/2004/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt, do dnia 30 czerwca każdego roku sporządzany jest raport z realizacji wieloletniego planu kontroli, w którym uwzględniane są:

 Wieloletni krajowy plan kontroli oraz raporty z jego realizacji dostępne są na stronie Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska