Główny Inspektorat Weterynarii
https://wetgiw.gov.pl/systemy-informatyczne/traces
Drukuj grafikę : tak / nie

TRACES

TRAde Control and Expert System

System TRACES jest informatycznym systemem kontroli i powiadamiania o przemieszczeniach zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego przez terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. System został utworzony na podstawie już nieobowiązującej decyzji Komisji (WE) nr 2004/292 w sprawie wprowadzenia systemu TRACES i zmieniającej decyzję 92/486/EWG. Jest stosowany przez właściwe władze weterynaryjne wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej od dnia 1 stycznia 2005.

Organy IW wpisują do systemu TRACES informacje dotyczące handlu wewnątrzwspólnotowego oraz eksportu do państw trzecich zwierząt i niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego, zgodnie z obowiązującymi wzorami świadectw zdrowia w obrocie wewnątrzwspólnotowym oraz  informacje dotyczące zwierząt, produktów, pasz przywożonych z krajów trzecich lub przewożonych przez terytorium Unii z państwa trzeciego do państwa trzeciego zgodnie z obowiązującymi wzorami dokumentów CHED (Common Health Entry Document), dawniej CVED (Common Veterinary Entry Document).

Terenowe organy IW mają dostęp do wpisanych do systemu przez inne państwa członkowskie informacji o wysyłkach zwierząt i produktów, które dostarczane są na teren nadzorowany przez te organy lub przemieszczane są przez terytorium Polski. Są także powiadamiane, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o przesyłkach skierowanych do podmiotów na nadzorowanym obszarze.

GIW ma dostęp do wszystkich świadectw zdrowia w obrocie wewnątrzunijnym i eksporcie dla zwierząt i niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz do dokumentów dla zwierząt i produktów, które zostały wystawione przez organy IW oraz do analogicznych dokumentów wystawionych przez władze weterynaryjne pozostałych państw członkowskich UE dotyczących przesyłek kierowanych do Polski lub przez terytorium Polski.

Informacje Komisji Europejskiej o systemie TRACES dostępne są tutaj.

Informacje dla użytkowników - czytaj więcej

TRACES (TNT) - podstawowe informacje - czytaj więcej

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska