Strona główna/Inspekcja Weterynaryjna/Organizacja Inspekcji Weterynaryjnej

Organizacja Inspekcji Weterynaryjnej

Organy Inspekcji Weterynaryjnej

Inspekcją Weterynaryjną kieruje Główny Lekarz Weterynarii, który jest centralnym organem administracji rządowej podległym ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa. Główny Lekarz Weterynarii wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Organem wykonującym zadania Inspekcji Weterynaryjnej na terenie województwa jest wojewódzki lekarz weterynarii, będący kierownikiem wojewódzkiej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie. Wojewódzki lekarz weterynarii podlega, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-epizootycznego na obszarze swojej właściwości, Głównemu Lekarzowi Weterynarii.

Wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii podlega powiatowy lekarz weterynarii, będący kierownikiem powiatowej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład niezespolonej administracji rządowej.

Własne kompetencje w zakresie weterynarii posiada także graniczny lekarz weterynarii, który wykonuje swoje zadania przy pomocy granicznego inspektoratu weterynarii. Graniczny lekarz weterynarii podlega Głównemu Lekarzowi Weterynarii.

Schemat IW

Zadania Inspekcji Weterynaryjnej

 

Inspekcja Weterynaryjna realizuje zadania z zakresu:

 • ochrony zdrowia zwierząt oraz
 • bezpieczeństwa:
  • produktów pochodzenia zwierzęcego,
  • żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym,
  • przywożonych produktów złożonych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 2 lit. a rozporządzenia 2017/625,

 w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.

 Inspekcja realizuje swoje zadania w szczególności przez:

 • zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych;
 • badania kontrolne zakażeń zwierząt;
 • monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym i paszach;
 • badanie zwierząt rzeźnych, produktów pochodzenia zwierzęcego oraz żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym,
 • przeprowadzanie:
  • kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych,
  • kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu w zakresie określonym w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich oraz w przepisach o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027,
  • kontroli wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej,
  • kontroli działalności hodowcy, dostawcy i użytkownika, w tym w zakresie:
   • utrzymywania zwierząt przeznaczonych do wykorzystania lub wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych,
   • prowadzenia ewidencji zwierząt,
   • przeprowadzania doświadczeń;
 • sprawowanie nadzoru nad:
  • bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym przy ich produkcji i wprowadzaniu na rynek, w szczególności nad wymaganiami weterynaryjnymi w sprzedaży bezpośredniej, rolniczym handlu detalicznym oraz działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej,
  • bezpieczeństwem żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym,
  • wprowadzaniem na rynek zwierząt, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych,
  • wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz nad transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego,
  • zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego i jaj wylęgowych drobiu,
  • obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych,
  • wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych,
  • przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
  • przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt,
  • przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie;
 • prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz środkach żywienia zwierząt oraz w paszach;
 • prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej;
 • przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz o paszach od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - w zakresie kompetencji tych inspekcji, a także ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym lub paszą, a następnie przekazywanie tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF.

 

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska