Strona główna/SYSTEMY INFORMATYCZNE

SYSTEMY INFORMATYCZNE

Organy IW w trakcie swojej pracy wykorzystują w szerokim zakresie środki komunikacji elektronicznej. Podstawowymi weterynaryjnymi systemami informatycznymi są:

  1. system ADIS(Animal Disease Information System) - unijny system zgłaszania wystąpienia przypadków chorób zakaźnych zwierząt;
  2. system CELAB - system gromadzący i zarządzający danymi dotyczącymi wyników badań laboratoryjnych prowadzonych dla potrzeb Inspekcji Weterynaryjnej;
  3. system IMI (Internal Market Information System) - unijny system wymiany informacji dotyczących rynku wewnętrznego;
  4. system RASFF (Rapid Alert System of Food and Feed) - unijny system powiadamiania i wczesnego ostrzegania o zagrożeniach wynikających z niewłaściwej jakości produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz;
  5. system RPPUiŻ (Rejestr Podmiotów Paszowych i Utylizacyjnych) - system gromadzący i zarządzający danymi dotyczącymi zarejestrowanych i zatwierdzonych zakładów działających na rynku pasz oraz zakładów utylizacyjnych;
  6. system IRZGO (System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt Gospodarskich Oznakowanych) - system gromadzący i zarządzający danymi dotyczącymi zwierząt, gospodarstw (siedzib stad) i statusu epizootycznego gospodarstwa;
  7. system TRACES (Trade Control and Expert System) - unijny system kontroli i powiadamiania o przemieszczeniach zwierząt żywych i niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przez terytorium państw członkowskich UE dotyczących wymiany wewnętrznej, importu i tranzytu z krajów trzecich oraz eksportu do krajów trzecich;
  8. system WAHIS (World Animal Health Information System) - światowy system zgłaszania chorób zakaźnych zwierząt.
do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska