Strona główna/HANDEL IMPORT EKSPORT/Handel wewnątrzunijny i produkcja na rynek krajowy/Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego i produkty pochodne

Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego i produkty pochodne

Czym są produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego? 

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (UPPZ) to materiały pochodzenia zwierzęcego, które nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi lub których ludzie nie spożywają. UPPZ obejmują między innymi:

 • elementy zwierząt lub ich części, powstające w wyniku uboju zwierząt w rzeźniach, zakładach rozbioru, przetwórstwa i innych zakładach sektora spożywczego itp.
 • padłe zwierzęta gospodarskie (np. świnie, drób, bydło) i towarzyszące (np. psy, koty)
 • obornik pochodzący od zwierząt gospodarskich
 • skóry, skórki, kopyta, rogi, szczecina, sierść, włosie pochodzenia zwierzęcego,
 • trofea łowieckie
 • żywność pochodzenia zwierzęcego po terminie ważności do spożycia lub posiadająca naruszone opakowanie
 • odpady cateringowe pochodzące z placówek zbiorowego żywienia
 • inne produkty pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi.

Czym są produkty pochodne?

Produkty pochodne to produkty powstałe w wyniku obróbki produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

Co można wytworzyć z ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego?

 • mączki mięsno - kostne, mączki rybne, mączki z krwi, produkty z krwi, tłuszcze zwierzęce
 • karmy dla zwierząt domowych i gryzaki dla psów
 • nawozy organiczne i polepszacze gleby
 • produkty ze skór
 • wełnę
 • trofea myśliwskie
 • kosmetyki, produkty lecznicze weterynaryjne, wyroby medyczne
 • produkty oleochemiczne i inne wyroby techniczne 

W Państwach Członkowskich UE rocznie powstaje ponad 20 milionów ton UPPZ, z czego w Polsce ok. 2 miliony ton. Niezgodne z prawem zagospodarowanie UPPZ może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo sanitarno - weterynaryjne w kraju, poprzez możliwość rozprzestrzeniania chorób zwierzęcych (np. BSE) lub zanieczyszczeń chemicznych (np. dioksyny). UPPZ mogą być niebezpieczne dla zdrowia ludzi i zwierząt, jeśli nie zostaną odpowiednio usunięte. Przepisy UE regulują ich przemieszczanie, przetwarzanie i usuwanie.

UPPZ są kategoryzowane na podstawie analizy ryzyka, jako materiały kategorii 1, 2 lub 3 (materiały szczególnego, wysokiego i niskiego ryzyka). Sposób postępowania zależy od kategorii produktów i dotyczy:

 • przetwarzania
 • zbierania
 • transportu
 • magazynowania
 • użycia
 • niszczenia 

Szczegółowe zasady kategoryzacji i zagospodarowania określają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1069/2009 oraz Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 142/2011.

W Polsce nadzór nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego (oraz produktami pochodnymi) sprawuje Inspekcja Weterynaryjna.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska