Podróż ze zwierzętami towarzyszącymi w UE - zasady

Psy, koty i fretki

1. Zwierzęta muszą być zidentyfikowane

Psy, koty i fretki znakuje się poprzez wszczepienie transpondera lub za pomocą wyraźnie czytelnego tatuażu wykonanego przed dniem 3 lipca 2011 r. 

Transponder, zgodnie z rozporządzeniem 576/2013, oznacza przeznaczone wyłącznie do odczytu pasywne urządzenie identyfikujące wykorzystujące określoną częstotliwość radiową ("mikroczip"):

   • zgodne z normą ISO 11784 i wykorzystujące technologię HDX lub FDX-B;
   • możliwe do odczytania przez czytnik zgodny z normą ISO 11785.

W przypadku gdy transponder nie spełnia wymogów technicznych określonych w załączniku II, właściciel lub osoba upoważniona zapewnia środki niezbędne do odczytu tego transpondera w czasie każdej weryfikacji oznakowania, a także kontroli tożsamości.

Tatuaże były metodą identyfikacji zwierząt (do celów przemieszczania w UE) stosowaną do dnia 3 lipca 2011 r. Zwierzęta oznakowane czytelnym tatuażem przed ww. datą mogą być w dalszym ciągu przemieszczane zgodnie z obowiązującymi przepisami i takie znakowanie jest traktowane jako zgodne z przepisami rozporządzenia, jeśli w czasie przemieszczania towarzyszyć im będzie dowód, potwierdzający oznakowane tatuażem przed dniem 3 lipca 2011 r.

2. Szczepienie przeciwko wściekliźnie.

W przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 12 tygodnia życia szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania. W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach wskazanych w odpowiedniej sekcji paszportu (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki. Data szczepienia nie może być wcześniejsza niż data wprowadzenia mikroczipu zwierzęcia. Więcej informacji o szczepieniu czytaj tutaj.

Wyjątek: Państwa członkowskie mogą udzielać zezwoleń na przemieszczanie o charakterze niehandlowym na ich terytoria z innych państw członkowskichw przypadku psów, kotów i fretek, które:
 • są w wielku poniżej 12 tygodni i nie zostały zaszczepione przeciwko wściekliźnie;
 • są w wieku od 12 do 16 tygodni i zostały zaszczepione przeciwko wściekliźnie, ale nie spełniają wymogów dotyczących ważności.
Zezwolenie, może zostać wydane tylko wówczas, jeżeli:
 • właściciel lub osoba upoważniona dostarczą podpisane oświadczenie, że od urodzenia do chwili przemieszczenia o charakterze niehandlowym zwierzęta domowe nie miały żadnego kontaktu z dzikimi zwierzętami należącymi do gatunków podatnych na wściekliznę; albo
 • zwierzętom domowym towarzyszy ich matka, od której są w dalszym ciągu zależne, a na podstawie jej dokumentu identyfikacyjnego można ustalić, że przed ich urodzeniem matkę poddano szczepieniu przeciwko wściekliźnie, które było zgodne z wymogami dotyczącymi ważności.
Informacja na temat możliwości wwozu psów, kotów i fretek bez ważnego szczepienia przeciwko wściekliźnie do poszczególnych państw członkowskich dostępna jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej.
Uwaga: polskie przepisy nie zezwalają na wwóz na terytorium Polski młodych psów, kotów i fretek bez ważnego szczepienia przeciwko wściekliźnie.

3. Dokumenty, które muszą towarzyszyć zwierzętom:

 • paszport (o paszporcie czytaj więcej tutaj);
 • jeżeli zwierzęta podróżują w towarzystwie osoby niebędącej jej właścicielem (o właścicielu czytaj więcej tutaj) niezbędne jest wystawione przez właściciela pisemne upoważnienie do przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierzęcia domowego;
 • jeżeli liczba zwierząt, które towarzyszą właścicielowi lub osobie upoważnionej podczas jednorazowego przemieszczania o charakterze niehandlowym przekracza 5 sztuk niezbędne jest świadectwo zdrowia (więcej o  wystawianiu świadectw zdrowia przeczytasz tutaj). Przemieszczanie niehandlowe większej liczby zwierząt jest możliwe, jeżeli:
  • przemieszczanie odbywa się w celu uczestnictwa w konkursach, wystawach, wydarzeniach sportowych lub w szkoleniach związanych z takimi wydarzeniami;
  • właściciel lub osoba upoważniona przedstawią dowody na piśmie, że dane zwierzęta domowe zostały zarejestrowane jako uczestniczące w wydarzeniu, o którym mowa w punkcie powyżej lub w stowarzyszeniu, które organizuje takie wydarzenia;
  • wiek zwierząt domowych wynosi ponad sześć miesięcy.

4. Dodatkowe wymogi państw członkowskich

 • Zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2018/878 zmienionym rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2020/2017, w przypadku przemieszczania psów do Irlandii Północnej na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Irlandii, Finlandii, Malty, a w przypadku Norwegii zgodnie z częścią 2 (1) Załącznika VII rozporządzenia delegowanego Komisji (EU) 2020/688 zwierzęta te obowiązuje profilaktyka przeciwko tasiemcom Echinococcus multilocularis preparatem zawierającym praziquantel lub inną substancję farmakologicznie czynną, która sama lub w połączeniu posiada udowodnione właściwości ograniczania obciążania dojrzałymi i niedojrzałymi postaciami pasożyta Echinococcus multilocularis u odpowiednich gatunków żywicieli. Profilaktyka przeciwko tasiemcom winna zostać przeprowadzona w okresie nie dłuższym niż 120 godzin, ale nie krótszym niż 24 godziny przed datą ich planowanego wprowadzenia do ww. państw członkowskich. Uwaga: zwierzęta przemieszczane między ww. państwami są zwolnione z niniejszego wymogu.
 • Zgodnie z przepisami krajowymi, niektóre kraje członkowskie nie zezwalają na wwóz na swoje terytorium ras psów lub psów w typie ras określanych powszechnie jako niebezpieczne np. Rottweiler czy Pitbull.
 • Szczegóły dotyczące pozostałych wymogów w poszczególnych państwach członkowskich można znaleźć na ich stronach internetowych (wykaz adresów dostępny jest tutaj).
 • Od dnia 1 lipca 2018r., do Norwegii nie można wprowadzać psów i kotów, które nie mają właściciela, pochodzą ze schronisk dla zwierząt, są przeznaczone do adopcji, pochodzą z domów tymczasowych oraz psów i kotów ulicznych/bezdomnych. Link do przetłumaczonej ulotki z ważnymi informacjami dla przyjeżdżających z kotem lub psem do Norwegii z krajów UE / EOG tutaj.

5. Sankcje

W przypadku podróży z psem, kotem lub fretką po terytorium Unii Europejskiej bezwzględnie należy przestrzegać zasad dotyczących przemieszczania zwierząt towarzyszących, określonych w przepisach UE (rozporządzenie 576/2013).

Zgodnie z art. 35 ww. rozporządzenia w przypadku, gdy podczas kontroli stwierdzona zostanie niezgodność z ww. przepisami UE właściwa władza w miejscu przeprowadzanej kontroli może:

 • zawrócić zwierzę domowe do państwa, z którego wyjechało (z którego zainicjowano przemieszczenie), albo
 • poddać zwierzę kwarantannie do czasu spełnienia przez nie wymogów określonych ww. przepisami, albo
 • w przypadku braku możliwości odesłania zwierzęcia lub gdy jego kwarantanna jest niewykonalna,  poddać je eutanazji.

Wszystkie powyższe czynności urzędowe przeprowadzane są na koszt osoby odpowiedzialnej za zwierzę w czasie podróży. 

Pozostałe zwierzęta towarzyszące

 • Dla zwierząt towarzyszących takich jak króliki, chomiki, myszy, szczury itp. nie są określone wymagania ani dokumentacja, chyba że przepisy kraju, do którego jest przemieszczane zwierzę, stanowią inaczej.
 • W przypadku zwierząt gatunków chronionych, objętych Konwencją Waszyngtońską (CITES), winny towarzyszyć im stosowne dokumenty. Organem odpowiedzialnym za udzielanie informacji w tym zakresie jest Ministerstwo Środowiska.  

Informacje Komisji Europejskiej na temat niehandlowego przemieszczania zwierząt domowych w UE są tutaj

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska