Strona główna/HANDEL IMPORT EKSPORT/Brexit - ważne informacje/Eksport zwierząt, żywności i produktów pochodzenia zwierzęcego z UE do Wielkiej Brytanii

Eksport zwierząt, żywności i produktów pochodzenia zwierzęcego z UE do Wielkiej Brytanii

W dniu 29 sierpnia 2023 r. rząd brytyjski opublikował najnowszą wersję dokumentu docelowego transgranicznego modelu operacyjnego The Border Target Operating Model (BTOM), który określa nowe zasady, wymagania oraz harmonogram działań w zakresie kontroli sanitarnych i fitosanitarnych (SPS) w odniesieniu do towarów sprowadzanych z państw Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii.

Pełna wersja dokument BTOM znajduje się pod linkiem:
https://www.gov.uk/government/publications/the-border-target-operating-model-august-2023.

Brytyjskie władze DEFRA udostępniły link do nagrań z sesji online, które organizowane były w ostatnim czasie dla przedsiębiorców na temat nowych zasad wymiany handlowej opublikowanych w brytyjskim dokumencie BTOM: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLouExecY1Knf2503WdAcqJ1JiTtFiYQql.

Komisja Europejska udostępniła państwom członkowskim UE odpowiedzi na pytania skierowane do Wielkiej Brytanii dotyczące nowych zasad wymiany handlowej w ramach BTOM: link

Obecnie ustalony przez stronę brytyjską harmonogram planowanych zmian w zakresie kontroli granicznych dla produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii wygląda następująco:

 • 31 stycznia 2024 r. - wprowadzenie wymogu posiadania eksportowych świadectw zdrowia dla produktów pochodzenia zwierzęcego należących do kategorii średniego ryzyka. Szczegółowe przyporządkowanie produktów do odpowiednich kategorii ryzyka znajduje się w dokumencie.
 • 30 kwietnia 2024 r. - wprowadzenie kontroli dokumentów, tożsamości oraz kontroli fizycznych dla produktów pochodzenia zwierzęcego należących do kategorii średniego ryzyka.
 • 31 października 2024 r. - wprowadzenie deklaracji bezpieczeństwa i ochrony S&S (Safety and Security) dla towarów sprowadzanych z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii. Wprowadzona zostanie również redukcja wymaganych danych dot. importu poprzez Single Trade Window, czyli system informatyczny pozwalający na przekazywanie wszystkich dokumentów związanych z eksportem/importem towarów za pośrednictwem jednej platformy.

Kontrole będą stosowane wobec towarów proporcjonalnie w oparciu o ich kategoryzację ryzyka. Przy przywozie przesyłek zaklasyfikowanych do:

 • wysokiego ryzyka (głównie żywych zwierząt, materiału biologicznego i towarów objętych środkami ochronnymi) będzie obowiązywał wymóg wcześniejszego powiadomienia, wystawiania uproszczonych świadectw zdrowia, kontroli dokumentów oraz kontroli tożsamości i kontroli fizycznej na granicy. W większości przypadków żywe zwierzęta zostaną poddane 100% kontrolom identyfikacyjnym i fizycznym. Niektóre wyjątki od wymogu 100% kontroli zwierząt obejmują niższe wskaźniki kontroli w przypadku niektórych typów koniowatych o wysokim zdrowiu (np. koni wyścigowych) z krajów niskiego ryzyka, niektórych zwierząt zoologicznych i niektórych żywych zwierząt wodnych.
 • średniego ryzyka ( surowe, schłodzone, mrożone mięso/produkty mięsne, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego do stosowania w paszach dla zwierząt, produkty rybołówstwa średniego ryzyka importowane jako produkty pochodzenia zwierzęcego) będzie obowiązywał wymóg wcześniejszego zgłoszenia, wystawiania uproszczonych świadectw zdrowia, kontroli dokumentów oraz dany towar będzie podlegał kontrolom identyfikacyjnym i fizycznym na granicy w oparciu o ryzyko. W przypadku niektórych towarów kontrole fizyczne i identyfikacyjne będą wynosić ok. 1%, chociaż w przypadku innych towarów liczba kontroli będzie znacznie wyższa w zależności od konkretnego ryzyka. Przeprowadzony zostanie pilotaż programu Trusted Trader dla przesyłek średniego ryzyka.
 • niskiego ryzyka (np. produkty przetworzone o długim okresie przechowywania, takie jak niektóre produkty złożone i produkty mięsne puszkowane, niektóre produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego do zastosowań technicznych i niektóre produkty rybne) stosowane będą minimalne rutynowe kontrole graniczne. Nie będzie wymogu wystawiania świadectw zdrowia ani przeprowadzania rutynowych fizycznych kontroli granicznych, chociaż przewidziano interwencję wywiadowczą w sprawie produktów niskiego ryzyka. W przypadku wszystkich produktów pochodzenia zwierzęcego niskiego ryzyka wymagane będzie dostarczenie danych na potrzeby pre-notyfikacji oraz dokumentacji handlowej. Towary sklasyfikowane jako towary niskiego ryzyka nadal będą wprowadzane przez port, w którym znajduje się punkt kontroli granicznej wyznaczony dla tego rodzaju towaru.

Jednocześnie wprowadzone do tej pory zasady kontroli granicznych pozostają w mocy.

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje wymóg złożenia przez brytyjskich importerów pre-notyfikacji (wcześniejszego zgłaszania) ładunków z wszystkimi produktami pochodzenia zwierzęcego za pośrednictwem brytyjskiego systemu IPAFFS.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYWOZU DO UK PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO OBJĘTYCH ŚRODKAMI BEZPIECZEŃSTWA

Od 1 stycznia 2021 r. przy imporcie produktów pochodzenia zwierzęcego objętych środkami bezpieczeństwa jest wymagane eksportowe świadectwo zdrowia, które powinno być zapewnione przez właściwą władzę kraju eksportującego. Ponadto importer zobowiązany jest do złożenia pre-notyfikacji za pomocą systemu IPAFFS oraz do przekazania eksporterowi numeru wygenerowanego przez ten system. Eksporter musi wprowadzić podany numer do dokumentacji handlowej lub świadectwa weterynaryjnego (jeśli jest wymagane). W przypadku wystąpienia choroby zwierząt w kraju eksportera mogą zostać wprowadzone środki ograniczające przywóz do UK produktów z danego kraju. Informacje nt. chorób zwierząt, których występowanie może mieć wpływ na eksport do UK dostępne są pod linkiem: https://www.gov.uk/guidance/imports-and-exports-of-animals-and-animal-products-topical-issues.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYWOZU Z UE DO UK UBOCZNYCH PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

Od 1 stycznia 2021 r. przy imporcie z UE do UK ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (UPPZ) wysokiego ryzyka, takich jak materiał kategorii 1, kategorii 2 oraz mączki mięsno-kostnej lub tłuszczu zwierzęcego pochodzącego z materiałów kategorii 1 i 2 oraz przetworzonego białka zwierzęcego kategorii 3 (PAP) konieczne jest:

 • uzyskanie przez importera wstępnego zezwolenia z brytyjskiego Departamentu Środowiska Żywności i Spraw Wiejskich (DEFRA) / Urzędu ds. Zdrowia Zwierząt i Roślin (APHA) na import materiału kategorii 1, i 2 oraz mączki mięsno-kostnej lub tłuszczu zwierzęcego uzyskanego z materiałów kategorii 1 i kategorii 2;
 • złożenie przez importera pre-notyfikacji za pomocą systemu IPAFFS;
 • towarom (UPPZ) powinna towarzyszyć aktualna oficjalna dokumentacja handlowa.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYWOZU Z UE DO UK ŻYWYCH ZWIERZĄT

Od 1 stycznia 2021 r. w przypadku przywozu żywych zwierząt (w tym ryb ozdobnych, koniowatych) i materiału biologicznego pochodzącego z UE konieczne jest:

 • stosowanie eksportowych świadectw zdrowia;
 • złożenie przez importera pre-notyfikacji (wcześniejszego zgłaszania) za pomocą brytyjskiego systemu IPAFFS.

Od 1 stycznia 2021 przesyłki pochodzące z UE mogą wjeżdżać na terytorium UK w dowolnym punkcie.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYWOZU DO UK ZWIERZĄT Z GATUNKÓW CITES

Od 1 stycznia 2021 r. import zagrożonych gatunków wymienionych w CITES podlega kontroli eksportu zgodnie z obowiązującymi przepisami CITES w brytyjskich przepisach dotyczących handlu dzikimi zwierzętami (UKWTR).

W przypadku importu gatunków objętych regulacjami UKWTR wymagane jest zezwolenie. Importer zobowiązany jest przedstawić funkcjonariuszom straży granicznej eksportowe i importowe pozwolenie w celu zatwierdzenia w wyznaczonym porcie / punkcie granicznym CITES.

Import żywych zwierząt oraz niektórych produktów pochodnych wymienionych w CITES, może również podlegać określonym kontrolom sanitarnym i fitosanitarnym (m. in. produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi). Należy mieć na uwadze, że gatunki żywych zwierząt wymienione w CITES mogą wjechać do UK w wyznaczonym przez CITES punkcie wjazdu, w którym znajduje się również odpowiedni punkt kontroli granicznej dla żywych zwierząt.

  Rząd brytyjski publikuje wytyczne dla przedsiębiorstw w UE eksportujących swoje produkty na rynek Wielkiej Brytanii pod linkiem: https://www.gov.uk/guidance/eu-business-exporting-to-the-uk.pl 

Brytyjskie wytyczne dotyczące importu zwierząt oraz materiału biologicznego z UE do Wielkiej Brytanii” („Import live animals and germinal products from the EU to Great Britain”) są dostępne na stronie rządu brytyjskiego: https://www.gov.uk/guidance/import-live-animals-and-germinal-products-from-the-eu-to-great-britain

Wzory eksportowych świadectw zdrowia dla zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego wywożonych z UE do Wielkiej Brytanii są dostępne na stronie rządu brytyjskiego: https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska