Strona główna/Aktualności/ Nowe akty prawne UE

Nowe akty prawne UE

Aktualności 2018-01-25

W dniu 28.12.2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej nr L346, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2448 z dnia 21 grudnia 2017 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 9040) (Tekst mający znaczenie dla EOG.

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2449 z dnia 21 grudnia 2017 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję DAS-68416-4, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 9041) (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2450 z dnia 21 grudnia 2017 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję DAS-44406-6, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 9042) (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2451 z dnia 21 grudnia 2017 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję FG72 × A5547-127, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 9043) (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2452 z dnia 21 grudnia 2017 r. odnawiająca zezwolenie na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 9044) (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2453 z dnia 21 grudnia 2017 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowany rzepak MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) oraz MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), składających się z niego lub z niego wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 9045) (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

W dniu 29.12.2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej nr L348, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2460 z dnia 30 października 2017 r. zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt, w odniesieniu do wykazu unijnych laboratoriów referencyjnych (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

W dniu 30.12.2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej nr L351, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/2330 z dnia 14 grudnia 2017 r. dotyczącego zezwolenia na stosowanie węglanu żelaza(II); chlorku żelaza(III), heksahydratu; siarczanu żelaza(II), monohydratu; siarczanu żelaza(II), heptahydratu; fumaranu żelaza(II); aminokwasowego chelatu żelaza(II), hydratu; chelatu żelaza(II) z hydrolizatami białkowymi; i glicynowego chelatu żelaza(II), hydratu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt oraz dekstranu żelaza jako dodatku paszowego dla prosiąt i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1334/2003 i (WE) nr 479/2006 (Dz.U. L 333 z 15.12.2017)

W dniu 06.01.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej nr L3, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/11 z dnia 5 stycznia 2018 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 59) (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

W dniu 13.01.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej nr L10, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/60 z dnia 12 stycznia 2018 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 219) (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

W dniu 17.01.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej nr L12, opublikowany został następujący akt prawny:

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/70 z dnia 16 stycznia 2018 r. zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości ametoktradyny, chloropiryfosu metylowego, cyprokonazolu, difenokonazolu, fluazynamu, flutriafolu, proheksadionu i chlorku sodu w określonych produktach lub na ich powierzchni (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

W dniu 18.01.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej nr L13, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/73 z dnia 16 stycznia 2018 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości związków rtęci w określonych produktach oraz na ich powierzchni (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/74 z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania kwasu fosforowego - fosforanów - di- tri- i polifosforanów (E 338-452) w zamrożonym mięsie na rożnie pionowym (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/75 z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia (UE) nr 231/2012 ustanawiającego specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do specyfikacji dla celulozy mikrokrystalicznej (E 460 (i)) (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

W dniu 19.01.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej nr L14, opublikowany został następujący akt prawny:

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/78 z dnia 16 stycznia 2018 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 2-fenylofenolu, bensulfuronu metylowego, dimetachloru i lufenuronu w określonych produktach lub na ich powierzchni (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

W dniu 20.01.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej nr L16, opublikowane zostały następujące akty prawne: 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/83 z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 605/2010 w odniesieniu do wykazu państw trzecich lub ich części, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii Europejskiej przesyłek mleka surowego, przetworów mlecznych, siary i produktów na bazie siary (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/86 z dnia 19 stycznia 2018 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w związku z afrykańskim pomorem świń w Rumunii (notyfikowana jako dokument C(2018) 422) (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

W dniu 23.01.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej nr L17, opublikowany został następujący akt prawny:

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/102 z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do uznania hiszpańskich Wspólnot Autonomicznych Aragonii i Katalonii za regiony oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 159) (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

W dniu 23.01.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej nr L18, opublikowany został następujący akt prawny:

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/62 z dnia 17 stycznia 2018 r. zastępujące załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG) (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska