Strona główna/Aktualności/ Nowe akty prawne UE

Nowe akty prawne UE

Aktualności 2018-02-27

W dniu 26.01.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej nr L22, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/129 z dnia 25 stycznia 2018 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie L-argininy wytwarzanej przez Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/130 z dnia 25 stycznia 2018 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy (EC 3.2.1.8) wytwarzanej przez Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) jako dodatku paszowego dla tuczników (posiadacz zezwolenia Berg and Schmidt GmbH Co. KG)  (Tekst mający znaczenie dla EOG)

W dniu 27.01.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej nr L24, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/136 z dnia 25 stycznia 2018 r. wyznaczająca laboratorium referencyjne Unii Europejskiej ds. pryszczycy oraz zmieniająca załącznik II do dyrektywy Rady 92/119/EWG w odniesieniu do laboratorium referencyjnego Unii Europejskiej ds. choroby pęcherzykowej świń (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 299)  (Tekst mający znaczenie dla EOG)

W dniu 03.02.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej nr L31, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/169 z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 550)  (Tekst mający znaczenie dla EOG)

W dniu 08.02.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej nr L34, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/183 z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie odmowy przyznania zezwolenia na stosowanie formaldehydu jako dodatku paszowego należącego do grup funkcjonalnych „konserwanty” i „substancje polepszające stan higieniczny” (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/187 z dnia 6 lutego 2018 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2008/185/WE w odniesieniu do zatwierdzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego dla regionu Emilia-Romania we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 579) (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

W dniu 09.02.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej nr L36, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/192 z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do laboratoriów referencyjnych UE w dziedzinie zanieczyszczeń w paszy i żywności

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/193 z dnia 7 lutego 2018 r. upoważniająca laboratoria w Brazylii i Federacji Rosyjskiej do przeprowadzania testów serologicznych w celu monitorowania skuteczności szczepionek przeciw wściekliźnie u psów, kotów i fretek (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 593) (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

W dniu 14.02.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej nr L41, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (Dz.U. L 322 z 7.12.2007)

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1495 z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w odniesieniu do Campylobacter w tuszach brojlerów (Dz.U. L 218 z 24.8.2017)

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1086/2011 z dnia 27 października 2011 r. zmieniającego załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz załącznik I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 w odniesieniu do salmonelli w świeżym mięsie drobiowym (Dz.U. L 281 z 28.10.2011)

W dniu 15.02.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej nr L42, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/218 z dnia 13 lutego 2018 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 92/260/EWG w odniesieniu do odprawy czasowej zarejestrowanych koni z niektórych części Chin, zmieniająca decyzję 93/195/EWG w odniesieniu do warunków dotyczących zdrowia zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy powrotnym wwozie zarejestrowanych koni wyścigowych, biorących udział w zawodach i wykorzystywanych w wydarzeniach kulturalnych po wywozie czasowym do Chin, Meksyku i Stanów Zjednoczonych Ameryki, i zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu do wpisów dotyczących Chin, Meksyku i Turcji w wykazie państw trzecich oraz części ich terytoriów, z których dozwolony jest przywóz do Unii żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 713) (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

W dniu 16.02.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej nr L43, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/221 z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 oraz rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do laboratorium referencyjnego Unii Europejskiej ds. pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/222 z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do laboratorium referencyjnego Unii Europejskiej ds. monitorowania wirusowego i bakteriologicznego skażenia małż (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

W dniu 17.02.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej nr L45, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 558/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniającego załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 159 z 25.6.2010)

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska