Strona główna/NADZÓR WETERYNARYJNY/Diagnostyka laboratoryjna/Procedura zatwierdzenia laboratorium

Procedura zatwierdzenia laboratorium

Procedura zatwierdzenia laboratorium

Zgodnie z art. 25a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/inspekcja-weterynaryjna-17079072)

Art. 25a. [Wniosek o nadanie statusu laboratorium urzędowego; cofnięcie zatwierdzenia laboratorium]

 1. Kierownik laboratorium, o którym mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 lit. d, ubiegającego się o status laboratorium urzędowego zatwierdzonego do przeprowadzania badań laboratoryjnych w zakresie określonych kierunków i metod dla celów kontroli urzędowych składa do Głównego Lekarza Weterynarii wniosek w tym zakresie, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej.
 2. Do wniosku dołącza się:
  1. kopię:
   1. certyfikatu akredytacji,
   2. zakresu akredytacji, zgodnego z kierunkiem badań określonym we wniosku;
  2. opinię w sprawie spełniania przez laboratorium wymagań określonych w art. 37 ust. 4 rozporządzenia 2017/625, wydaną nie wcześniej niż w roku poprzedzającym rok złożenia tego wniosku, do której dołącza się raport krajowego laboratorium referencyjnego właściwego dla danego kierunku badań, a w przypadku gdy nie ma takiego krajowego laboratorium referencyjnego - laboratorium referencyjnego Unii Europejskiej znajdującego się na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego EFTA;
  3. kopię raportu z badań biegłości lub międzylaboratoryjnych badań porównawczych przeprowadzonych w roku poprzedzającym rok złożenia tego wniosku przez właściwe dla danego kierunku badań krajowe laboratorium referencyjne, a w przypadku gdy nie ma takiego krajowego laboratorium referencyjnego - przez krajowe laboratorium referencyjne znajdujące się na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego EFTA lub laboratorium referencyjne Unii Europejskiej.
 1. Główny Lekarz Weterynarii zatwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, laboratorium ubiegające się o status laboratorium zatwierdzonego do przeprowadzania badań laboratoryjnych w zakresie określonych kierunków i metod wskazanych we wniosku.

Zgodnie z pkt 30 załącznika 1 do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. ws prawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną ustanowiona jest opłata za złożenie wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 25a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001672 ). i wynosi 195,14 zł.

Opłatę należy wnieść na konto NBP O/O Warszawa 45 1010 1010 0056 6922 3100 0000

Dodatkowo należy dokonać opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej do UM Stołecznego Warszawy: https://warszawa19115.pl/-/oplata-skarbowa

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska