Choroby płazów

Batrachochytrium salamandrivorans (w skrócie Bsal) jest gatunkiem grzyba, który wywołuje chorobę zwaną chytridiomikozą przede wszystkim u płazów ogoniastych. Bsal jest wewnątrzkomórkowym patogenem, który rozwija się w komórkach naskórka. Jak dotąd zakażenia Bsal wykazano jedynie u płazów po metamorfozie. Objawy chytridiomikozy to:

 • zmiany na skórze w postaci:
  • krwotoków,
  • owrzodzeń,
  • złuszczonego naskórka;
 • dodatkowo, choroba manifestuje się:
  • apatią,
  • anoreksją,
  • nieprawidłową postawą ciała,
  • konwulsjami;
 • wtórnie do zmian skórnych mogą rozwinąć się zaburzenia osmoregulacji oraz posocznica, co może doprowadzić do śmierci chorego płaza.

B. salamandrivorans występuje w Europie. Do zakażenia dochodzi poprzez kontakt bezpośredni oraz pośredni (poprzez zanieczyszczoną wodę lub glebę). Szczególną rolę w szerzeniu się tego patogenu odgrywa handel salamandrami oraz traszkami. Wektorami Bsal są ptaki, które przenoszą zoospory na powierzchni stóp.

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/1882 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania niektórych przepisów dotyczących zapobiegania chorobom oraz ich zwalczania do kategorii chorób umieszczonych w wykazie oraz ustanawiające wykaz gatunków i grup gatunków, z którymi wiąże się znaczne ryzyko rozprzestrzeniania się chorób umieszczonych w tym wykazie zakażenie B. salamandrivorans jest chorobą kategorii D+E, co oznacza, iż w odniesieniu do niej konieczne są środki, by zapobiec jej rozprzestrzenianiu się na terenie Unii Europejskiej oraz jest to choroba, która podlega nadzorowi na terytorium UE.

 Źródła:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”).
 2. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1882 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania niektórych przepisów dotyczących zapobiegania chorobom oraz ich zwalczania do kategorii chorób umieszczonych w wykazie oraz ustanawiające wykaz gatunków i grup gatunków, z którymi wiąże się znaczne ryzyko rozprzestrzeniania się chorób umieszczonych w tym wykazie.
 3. OIE Aquatic Manual, Chapter 2.1.2 Infection with Batrachochytrium salamandrivorans

 

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska