Strona główna/NADZÓR WETERYNARYJNY/Farmacja weterynaryjna/Obrót detaliczny produktami OTC na odległość

Obrót detaliczny produktami OTC na odległość

Z dniem 28 stycznia 2022 roku osoby uprawnione do dostarczania weterynaryjnych produktów leczniczych, zgodnie z art. 103 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 mogą oferować weterynaryjne produkty lecznicze o kategorii dostępności OTC (wydawane bez przepisu lekarza weterynarii) osobom fizycznym lub prawnym mającym siedzibę w Unii pod warunkiem, że produkty te są zgodne z niniejszym rozporządzeniem oraz mającym zastosowaniem prawem państwa członkowskiego, w którym te produkty są przedmiotem handlu detalicznego.

Podmioty uprawnione do sprzedaży internetowej weterynaryjnych produktów leczniczych o kategorii dostępności OTC muszą spełniać obowiązki, o których mowa w art. 104 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylające dyrektywę 2001/82/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32019R0006.

W szczególności zobowiązane są do posiadania strony internetowej zawierającej wspólne logo, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/1904 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu wspólnego logo dla sprzedaży detalicznej weterynaryjnych produktów leczniczych na odległość:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32021R1904.

Wspólne logo ma następującą postać:

logo informujące o działaniu strony internetowej w zgodzie z prawem

lub

logo informujące o działaniu strony internetowej w zgodzie z prawem

Szczegółowe wytyczne Komisji Europejskiej dla chronionego znaku towarowego dostępne są tutaj.

W celu rozpoczęcia działalności polegającej na prowadzeniu sprzedaży detalicznej produktów leczniczych weterynaryjnych o kategorii dostępności OTC na odległość, należy zgłosić do właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności wojewódzkiego inspektoratu weterynarii.

Wykaz podmiotów zarejestrowanych na terytorium RP, uprawnionych do prowadzenia sprzedaży detalicznej na odległość weterynaryjnych produktów leczniczych o kategorii dostępności OTC dostępny jest pod następującym linkiem: https://pasze.wetgiw.gov.pl/otc/demo/index.php?jezyk=1

Wykaz wszystkich stron internetowych państw członkowskich zawierających rejestry  osób uprawnionych do sprzedaży detalicznej na odległość weterynaryjnych produktów leczniczych o kategorii dostępności OTC dostępny jest pod następującym linkiem: https://www.ema.europa.eu/en/veterinary-regulatory/overview/buying-veterinary-medicines-online

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska