Strona główna/NADZÓR WETERYNARYJNY/Farmacja weterynaryjna/Stosowanie leków w ramach kaskady

Stosowanie leków w ramach kaskady

Zasady postępowania lekarzy weterynarii, w sytuacji braku możliwości zastosowania odpowiednich produktów leczniczych weterynaryjnych w leczeniu zwierząt określone zostały w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu produktów leczniczych, w sytuacji gdy brak jest odpowiedniego produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu dla danego gatunku zwierząt.

Lekarze weterynarii o zastosowaniu produktów leczniczych weterynaryjnych w ramach tzw. kaskady decydują:

  • na własną odpowiedzialność,
  • po przeanalizowaniu sytuacji danego zwierzęcia/danego gospodarstwa utrzymującego zwierzęta,
  • w drodze wyjątku,
  • w celu uniknięcia niemożliwego do zaakceptowania cierpienia zwierząt.

W przypadku zastosowania w ramach kaskady produktów leczniczych u zwierząt, od których tkanki lub produkty przeznaczone są do spożycia przez ludzi, lekarz weterynarii jest każdorazowo zobowiązany do odnotowania tego faktu w dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej oraz do ustalenia właściwego okresu karencji na tkanki i produkty pochodzące od tych zwierząt.

W przypadku zwierząt, od których tkanki i produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi, zastosować można wyłącznie produkty lecznicze zawierające substancje czynne, w odniesieniu do których ustalone zostały maksymalne limity pozostałości (MRL).

Wykaz substancji dozwolonych oraz wartości MRL określone zostały w załączniku do rozporządzenia Komisji (UE) nr 37/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

Produkt leczniczy przeznaczony dla ludzi, może zostać zastosowany w leczeniu zwierząt, gdy zostaną łącznie spełnione następujące przesłanki tj.:

  • brak jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedniego produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu dla danego gatunku zwierząt,
  • brak jest produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu dla innego gatunku lub dla tego samego gatunku zwierząt lecz z innym wskazaniem do stosowania,
  • uniknięcie niemożliwego do zaakceptowania cierpienia zwierząt.

W obowiązującym porządku prawnym brak jest możliwości zastosowania tzw. kaskady ekonomicznej tj. wykorzystania  w leczeniu zwierząt korzystniejszych cenowo produktów leczniczych zarejestrowanych dla ludzi, w przypadku obecności w obrocie produktów leczniczych weterynaryjnych.

Powyższe zasady oraz obowiązek zastosowania odpowiednich okresów karencji dotyczą wszystkich produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym produktów leczniczych mających postać płynów do infuzji.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska