Identyfikacja i rejestracja owiec i kóz

Posiadacz owiec lub kóz musi uzyskać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) numer identyfikacyjny, tzw. numer producenta, nadawany zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

 Informacje o sposobie i zasadach wpisu podmiotów do ewidencji producentów dostępne są na stronie internetowej ARiMR (https://www.gov.pl/web/arimr/ewidencja-producentow).

 Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków posiadacza owiec i kóz znajdują się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/arimr/obowiazki-posiadacza-zwierzat-w-ramach-systemu-irz.

 W przypadku posiadaczy zwierząt niestosujących się do obowiązków wynikających z przepisów nowej ustawy o IRZ zachowane zostaje dotychczasowy sposób stosowania kary w postaci kary grzywny, nakładanej przez Inspekcję Weterynaryjną w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 Jeżeli podczas przeprowadzania kontroli zostanie ustalone, że w siedzibie stada znajduje się nieoznakowane zwierzę, którego pochodzenia nie można potwierdzić, powiatowy lekarz weterynarii, na podstawie oceny ryzyka dla zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności, może nakazać, w drodze decyzji, zabicie zwierzęcia bez odszkodowania i unieszkodliwienie zwłok zwierzęcia na koszt jego posiadacza.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska