Nowa Kaledonia

Warunki eksportowe dla produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego dostępne są na stronie internetowej Direction des Affaires Vétérinaires, Alimentaires et Rurales (DAVAR) Rządu Nowej Kaledonii: https://davar.gouv.nc/importations-exportations-importations/les-denrees-alimentaires

Na przedmiotowej stronie internetowej dostępne są wzory aktualnych świadectw zdrowia dla produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego powiązane z odpowiednimi załącznikami odnoszącymi się do:

  • Listy krajów dopuszczonych do eksportu
  • Zaakceptowanych przez DAVAR sposobów przetwarzania produktów pochodzenia zwierzęcego
  • Dodatkowego poświadczenia do świadectwa zdrowia dla środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w związku z epidemią afrykańskiego pomoru świń

Ww. pliki ulegają zmianom, w zależności od występujących zdarzeń sanitarnych (np. wybuch choroby zakaźnej), nowych dopuszczonych sposobów przetwarzania lub dodania nowych krajów do jednej lub kilku list, a co za tym idzie - adekwatnie zmieniają się również wzory świadectw zdrowia dla produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

Eksport na rynek Nowej Kaledonii możliwy jest po przedstawieniu przez eksportera właściwemu dla miejsca załadunku towaru powiatowemu lekarzowi weterynarii przetłumaczonego na język polski odpowiedniego wzoru świadectwa zdrowia. Ponadto, zgodnie z zapisami eksportowego świadectwa zdrowia zakład, który wyprodukował wysyłaną do Nowej Kaledonii żywność, musi być uprawniony przez właściwy organ do eksportu.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska