Strona główna/HANDEL IMPORT EKSPORT/Handel wewnątrzunijny i produkcja na rynek krajowy/Zwierzęta/Podejmowanie i prowadzenie działalności nadzorowanej - wymagania weterynaryjne

Podejmowanie i prowadzenie działalności nadzorowanej - wymagania weterynaryjne

 

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt określa wymagania weterynaryjne dla podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie:

Poniższe informacje nie mają zastosowania do działalności w zakresie utrzymywania ozdobnych zwierząt wodnych w celach zarobkowych w akwariach (akwaria komercyjne), sklepach zoologicznych, sklepach ogrodniczych, stawach ogrodowych lub hurtowniach, jeżeli obiekty te nie mają bezpośredniego kontaktu z wodami naturalnymi lub są wyposażone w system oczyszczania ścieków ograniczający do dopuszczalnego poziomu ryzyko przeniesienia chorób zakaźnych tych zwierząt do wód naturalnych.

Wymagania weterynaryjne

Podmiot prowadzący działalność nadzorowaną jest zobowiązany:

 • spełniać wymagania weterynaryjne określone dla danego rodzaju i zakresu prowadzonej działalności nadzorowanej;
 • zapewniać wymagania lokalizacyjne, zdrowotne, higieniczne, sanitarne, organizacyjne, techniczne lub technologiczne, zabezpieczające przed zagrożeniem epizootycznym, epidemicznym lub zapewniające właściwą jakość produktów, obejmujące w szczególności wymagania dotyczące:
  • stanu zdrowia zwierząt, w tym odnoszące się do badań potwierdzających ten stan oraz określonych szczepień ochronnych;
  • gospodarstw, miejsc gromadzenia zwierząt, innych miejsc przetrzymywania zwierząt oraz stad lub obszarów, z których pochodzą zwierzęta będące przedmiotem działalności nadzorowanej lub wykorzystywane do jej prowadzenia;
  • sposobu ustalania pochodzenia zwierząt będących przedmiotem działalności nadzorowanej lub zwierząt, z których lub od których pozyskuje się produkty wytwarzane w ramach prowadzenia działalności nadzorowanej;
  • obiektów budowlanych lub miejsc, w których prowadzi się działalność nadzorowaną, lub osób wykonujących określone czynności w ramach tej działalności oraz zakresu takich czynności;
  • niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego wytwarzanych w ramach prowadzonej działalności nadzorowanej, sposobu ich znakowania i pakowania, w tym wymagania dotyczące opakowań;
  • świadectw zdrowia lub innych dokumentów, w które zaopatruje się zwierzęta będące przedmiotem działalności nadzorowanej lub niejadalne produkty pochodzenia zwierzęcego wytwarzane przy prowadzeniu tej działalności;
  • sposobu i zakresu prowadzenia dokumentacji oraz okresu jej przechowywania;
  • środków transportu i warunków transportu zwierząt lub niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego, będących przedmiotem działalności nadzorowanej lub wykorzystywanych do jej prowadzenia.

Podjęcie działalności nadzorowanej

Podjęcie działalności nadzorowanej jest dozwolone:

 • po uprzednim zgłoszeniu, w formie pisemnej, zamiaru jej prowadzenia powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na przewidywane miejsce jej prowadzenia - w przypadku podejmowania działalności nadzorowanej w zakresie:
 • po stwierdzeniu przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na przewidywane miejsce jej prowadzenia, w drodze decyzji, spełniania wymagań weterynaryjnych określonych dla prowadzenia danego rodzaju działalności -  w przypadku podejmowania działalności nadzorowanej w pozostałym zakresie.  Powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzję na wniosek podmiotu zamierzającego prowadzić działalność nadzorowaną, złożony co najmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności. Decyzja wydawana jest po przeprowadzeniu kontroli. Powiatowy lekarz weterynarii właściwy wydając decyzję administracyjną o spełnieniu wymagań weterynaryjnych, nadaje weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotowi lub poszczególnym obiektom budowlanym lub miejscom, w których ta działalność ma być prowadzona, lub osobom wykonującym określone czynności w ramach tej działalności.

Wniosek podmiotu podejmującego działalność nadzorowaną musi zawierać:

 • imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego - numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, numer REGON, jeżeli numer taki został nadany, siedzibę i adres podmiotu;
 • określenie rodzaju i zakresu działalności nadzorowanej, którą wnioskodawca zamierza prowadzić, z tym że w przypadku działalności nadzorowanej dotyczącej zwierząt akwakultury ze wskazaniem gatunku tych zwierząt;
 • określenie lokalizacji obiektów budowlanych i miejsc, w których ma być prowadzona działalność nadzorowana, oraz planowanego czasu jej prowadzenia;
 • w przypadku zgłoszenia dotyczącego działalności nadzorowanej obejmującej utrzymywanie bydła, owiec i kóz z zamiarem ich przeznaczenia do handlu zgłoszenie dodatkowo zawiera wniosek o uznanie:
  • stada bydła za urzędowo wolne od gruźlicy, urzędowo wolne od brucelozy lub wolne od brucelozy i urzędowo wolne od enzootycznej białaczki bydła;
  • gospodarstwa, w którym są utrzymywane owce i kozy, za urzędowo wolne od brucelozy lub wolne od brucelozy.

Dane teleadresowe powiatowych lekarzy weterynarii dostępne są tutaj.

 

Prowadzenie działalności nadzorowanej

Podmioty prowadzące działalność nadzorowaną w zakresie:

 • transportu zwierząt,
 • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, 
 • obrotu zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności rolniczej w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt,

są obowiązane zawiadomić powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów oraz załadunku i wyładunku zwierząt o: 

 • czasie i miejscu organizowania:
  • targów, wystaw lub konkursów - co najmniej na 30 dni,
  • pokazów - co najmniej na 7 dni - przed planowanym terminem ich zorganizowania; 
 • załadunku i wyładunku zwierząt co najmniej na 24 godziny przed planowanym terminem ich załadunku i wyładunku.

Podmioty prowadzące działalność nadzorowaną, są obowiązane do poinformowania powiatowego lekarza weterynarii o zaprzestaniu prowadzenia określonego rodzaju działalności nadzorowanej, a także o każdej zmianie stanu prawnego lub faktycznego związanego z prowadzeniem tej działalności, w zakresie dotyczącym wymagań weterynaryjnych. Informacja taka powinna zostać przekazana w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia takiego zdarzenia.

Rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną prowadzi powiatowy lekarz weterynarii. 

Dane zawarte w rejestrze (z wyłączeniem danych dotyczących działalności w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich w celu umieszczania na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt) przekazywane są Głównemu Lekarzowi Weterynarii, który prowadzi i publikuje listy podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną (listy podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną dostępne są tutaj).

 

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska