Psy, koty, fretki

Warunki

Szczegółowe wymogi dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do przemieszczania w obrębie Unii psów, kotów i fretek określono w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2020/688. W związku
z tym muszą być spełnione następujące warunki:

Zakłady - psy, koty i fretki muszą pochodzić z zakładów zarejestrowanych przez właściwy organ. Jeżeli zakład pochodzenia jest schroniskiem lub punktem gromadzenia psów, kotów i fretek, musi on zostać zatwierdzony przez właściwy organ. W zakładzie pochodzenia nie może być zgłoszeń dotyczących zakażenia wirusem wścieklizny w okresie 30 dni poprzedzających wyjazd zwierząt, jak również w zakładzie pochodzenia nie mogą być notowane przypadki śmiertelne zwierząt o nieustalonej przyczynie.

Identyfikowalność/oznakowanie - psy, koty i fretki muszą być oznakowane poprzez wszczepienie transpondera zatwierdzonego przez właściwy organ.

Szczepienie przeciwko wściekliźnie - psy, koty i fretki muszą być zaszczepione przeciwko wściekliźnie przez upoważnionego lekarza weterynarii zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) nr 576/2013, w następujący sposób:

 • zwierzę w dniu podania szczepionki musi mieć co najmniej 12 tygodni;
 • data podania szczepionki nie może być wcześniejsza niż data oznakowania lub odczytu transpondera;
 • okres ważności szczepienia rozpoczyna się nie wcześniej niż 21 dni od zakończenia szczepienia dla szczepienia pierwotnego, a każde następne szczepienie zostało przeprowadzone w okresie ważności poprzedniego szczepienia.

Echinococcus multilocularis - psy muszą, przed wprowadzeniem do jednego z państw członkowskich lub Zjednoczonego Królestwa (Irlandia Północna) wymienionych w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/878, ostatnio zmienionego rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2020/2017, lub Norwegii, zostać poddane leczeniu przeciwko pasożytowi Echinococcus multilocularis zgodnie z częścią 2 pkt 1 załącznika VII do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/688 , w następujący sposób:

 • leczenie musi zostać zastosowane przez lekarza weterynarii w okresie nie dłuższym niż 120 godzin i nie krótszym niż 24 godziny przed planowanym wprowadzeniem;
 • leczenie musi być poświadczone przez lekarza weterynarii prowadzącego leczenie
  w odpowiedniej rubryce paszportu.

Badanie kliniczne - psy, koty i fretki muszą być poddane w ciągu 48 godzin przed wysyłką badaniu klinicznemu przeprowadzonemu przez upoważnionego lekarza weterynarii, który musi sprawdzić,
czy zwierzęta nie wykazują objawów chorób.

Paszport - psy, koty i fretki muszą być indywidualnie zaopatrzone w paszport (zob. wzór w części 1 załącznika III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 577/2013):

 • wypełniony i wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii;
 • dokumentujący kod alfa-numeryczny transpondera lub numer widniejący na tatuażu, szczegóły dotyczące szczepienia przeciwko wściekliźnie, szczegóły dotyczące leczenia przeciwko Echinococcus multilocularis (gdy wymagane) oraz przeprowadzenie badania klinicznego.

Świadectwo zdrowia - psom, kotom i fretkom musi towarzyszyć do miejsca przeznaczenia świadectwo zdrowia (wzór w rozdziale 61 załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/403, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii państwa UE wysyłającego, który:

 • podaje numer zatwierdzenia nadany zakładowi pochodzenia przez właściwy organ oraz numer paszportu każdego zwierzęcia z przesyłki;
 • poświadcza, że przeprowadzono badanie kliniczne;
 • powiadamia o przemieszczeniu właściwe organy miejsca przeznaczenia za pośrednictwem systemu TRACES.

 

Wyjątki

W odniesieniu do znakowania - państwa UE zezwalają na przemieszczanie wewnątrz UE psów, kotów i fretek oznakowanych czytelnym tatuażem, jeżeli został on wykonany przed dniem 3 lipca 2011 r.

W odniesieniu do szczepień przeciwko wściekliźnie:

Państwa UE mogą zezwolić na wewnątrzunijne przemieszczanie młodych psów, kotów i fretek, które mają mniej niż 12 tygodni i nie zostały poddane szczepieniu przeciwko wściekliźnie lub mają od 12 do 16 tygodni i zostały poddane szczepieniu przeciwko wściekliźnie, ale nie upłynęło 21 dni od zakończenia szczepienia dla szczepienia pierwotnego przeciwko wściekliźnie przeprowadzonego zgodnie
z wymogami ważności określonymi w załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 576/2013.

W takim przypadku zwierzętom musi towarzyszyć:

 • oświadczenie właściciela (zob. wzór określony w rozdziale 61 załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/403) dołączone do świadectwa zdrowia, w którym stwierdza się, że od urodzenia do czasu wysyłki zwierzęta nie miały kontaktu z dzikimi zwierzętami
  z gatunków podatnych na wściekliznę, albo;
 • ich matka, od której nadal są zależne, a z paszportu ich matki można ustalić, że matka otrzymała przed ich urodzeniem szczepienie przeciwko wściekliźnie, które było zgodne
  z wymogami dotyczącymi ważności określonymi w załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 576/2013.

W odniesieniu do leczenia przeciwko tasiemcowi Echinococcus multilocularis - psy przemieszczane bezpośrednio między państwami członkowskimi lub Zjednoczonym Królestwem (Irlandia Północna), wymienione w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/878, ostatnio zmienionego rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2020/2017,
lub Norwegią są zwolnione z leczenia przeciwko tasiemcowi Echinococcus multilocularis.

UWAGA: W przypadku wysyłek psów i kotów do Belgii obowiązują dodatkowe wymogi.

 

 

 

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska