Dodatkowe gwarancje w handlu trzodą chlewną

Choroba Aujeszkyego jest chorobą o znaczeniu przede wszystkim handlowym. Wiele państw Unii Europejskiej lub regionów tych państw jest uznanych za urzędowo wolne od choroby Aujeszkyego lub też prowadzi zatwierdzony program zwalczania tej choroby, co oznacza, że w celu przemieszczenia świń do ww. państw/regionów należy spełnić dodatkowe wymagania weterynaryjne. Wymagania te gwarantują określonym państwom/regionom, że zwierzęta wprowadzone na ich terytorium będą wolne od choroby Aujeszkyego.

Dodatkowe gwarancje (szczegółowe wymagania weterynaryjne) określają art. 20 i 21 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/688 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do wymagań w zakresie zdrowia zwierząt dotyczących przemieszczania zwierząt lądowych i jaj wylęgowych w obrębie terytorium Unii.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32020R0688

Wykaz statusów państw członkowskich lub regionów w odniesieniu do choroby Aujeszkyego został określony w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/620 z dnia 15 kwietnia 2021 r. ustanawiającym przepisy dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do zatwierdzania statusu obszaru wolnego od choroby i statusu obszaru nieobjętego szczepieniami niektórych państw członkowskich lub ich stref lub kompartmentów w przypadku niektórych chorób umieszczonych w wykazie oraz zatwierdzania programów likwidacji tych chorób umieszczonych w wykazie.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:32021R0620

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska