Pozostałe zwierzęta towarzyszące

Zwierzęta domowe wymienione w części B załącznika I ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003:

 • bezkręgowce (z wyjątkiem pszczół i trzmieli objętych art. 8 dyrektywy 92/65/EWG oraz mięczaki i skorupiaki, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) i (iii) dyrektywy 2006/88/WE)
 • ozdobne zwierzęta wodne określone w art. 3 lit. k) dyrektywy 2006/88/WE i wyłączone z zakresu stosowania tej dyrektywy na mocy jej art. 2 ust. 1 lit. a)
 • płazy
 • gady
 • gryzonie

mogą być przywożone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jako państwa końcowego przeznaczenia, jeżeli:

 • Przesyłka zwierząt jest zaopatrzona w oryginał świadectwa zdrowia, które powinno być:
  • Wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii tego państwa trzeciego, z którego są wysłane zwierzęta;
  • Sporządzone co najmniej w języku polskim oraz języku angielskim i/lub języku urzędowym państwa trzeciego, z którego przywożone są zwierzęta;
  • Zawierać numer i datę wydania tego świadectwa zdrowia
  • Zawierać opis zwierzęcia lub oznakowanie, gatunek zwierzęcia oraz liczbę zwierząt w przesyłce
  • Zawierać nazwę i adres osoby odpowiedzialnej za przesyłkę oraz adres miejsca przeznaczenia
  • Urzędowy lekarz weterynarii kraju trzeciego swoim podpisem i pieczęcią zaświadcza, że zwierzęta wchodzące w skład przesyłki:
   • nie wykazują klinicznych objawów choroby w szczególności chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta
   • w dniu badania zwierzęta uznano za zdolne do transportu
 • Zwierzę pochodzi z gospodarstwa lub obszaru wolnego od chorób zakaźnych zwierząt, właściwych dla danego gatunku.
 • Przemieszczanie nie może mieć charakteru handlowego (zwierzęta nie są przeznaczone do sprzedaży lub przekazania innej osobie)

Procedura ta nie dotyczy zwierząt dla których konieczne jest spełnienie wymogów wynikających z przepisów odrębnych, w tym z przepisów o ochronie zagrożonych gatunków dzikiej fauny i flory (strona Ministerstwa Klimatu i Środowiska), przepisów o ochronie przyrody (strona Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska) oraz innych obowiązujących przepisów regulujących przywóz zwierząt.

 Proponowany wzór świadectwa jest dostępny poniżej. Organy kontrolne honorować będą wszystkie świadectwa urzędowe zawierające wyżej wymienione informacje niezależnie od formy graficznej dokumentu.

kategoria: Świadectwa Zdrowia [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx WZÓR ŚWIADECTWA ZDROWIA NA PRZYWÓZ NIEHANDLOWY NA TEREN RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ilość pobrań: 1320
2023-04-04 15:55 18.29KB WZÓR ŚWIADECTWA ZDROWIA NA PRZYWÓZ NIEHANDLOWY NA TEREN RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 18.29KB
do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska