Przejścia graniczne i sankcje

Kontrola graniczna

Zwierzęta domowe towarzyszące podróżnym w celach niehandlowych, w liczbie do pięciu sztuk, mogą być wprowadzane do Polski z państwa trzeciego tylko przez określone przejścia graniczne. Kontrola graniczna zwierząt towarzyszących dokonywana jest przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Wykaz przejść granicznych, na których organy celne w Polsce przeprowadzają kontrolę zwierząt domowych towarzyszących podróżnym jest dostępny w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie wykazu punktów wjazdu podróżnych oraz warunków i sposobu współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi przy kontroli przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym.

Lista unijnych punktów kontroli dostępna jest tutaj

Praktyczne informacje dotyczące przekraczania granicy dostępne są tutaj.

Zwierzęta (psy, koty lub fretki) przyjeżdżające z terytorium państwa wymienionego w części 1 załącznika II rozporządzenia (UE) nr 577/2013 (link do rozporządzenia UE 577/2013) nie muszą być wprowadzane przez ww. punkty kontroli. 

Sankcje

W przypadku podróży ze zwierzęciem towarzyszącym do Polski należy bezwzględnie przestrzegać zasad dotyczących przemieszczania zwierząt towarzyszących, określonych w przepisach UE (rozporządzenie (UE) nr 576/2013) - więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Jeżeli kontrola KAS ujawni, że dane zwierzę nie spełnia wymogów dotyczących przywozu, to właściwy organ podejmuje decyzję o:

  • zawróceniu zwierzęcia do jego państwa lub terytorium, z którego zainicjowano przemieszczenie, lub
  • izolowaniu zwierzęcia pod urzędową kontrolą przez czas niezbędny do spełnienia wymogów zdrowotnych, na koszt właściciela lub osoby fizycznej odpowiedzialnej za zwierzę, lub
  • uśpieniu zwierzęcia, bez rekompensaty finansowej, jeżeli nie można zrealizować jego zawrócenia albo izolacji poprzez kwarantannę.

Wszystkie powyższe czynności przeprowadzane są na koszt osoby odpowiedzialnej za zwierzę w czasie podróży.

Powiatowi Lekarze Weterynarii (PLW), właściwi terytorialnie dla przejść granicznych wykonują swoje obowiązki w godzinach urzędowania powiatowych inspektoratów weterynarii. Zgodnie z obowiązującymi godzinami pracy PLW są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania jednostki (wykaz powiatowych inspektoratów weterynarii dostępny jest tutaj). W jednostkach, gdzie jest możliwość zorganizowania dyżuru poza godzinami pracy są możliwe wyjazdy na przejścia graniczne zgodnie z lokalnymi porozumieniami pomiędzy PLW a właściwą jednostką KAS.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska