Belgia - wymogi dodatkowe

Belgijskie służby weterynaryjne przekazały Komisji Europejskiej oraz innym państwom członkowskim informację dotyczącą handlu psami i kotami. Aby mogły być one przedmiotem handlu na terytorium Belgii i do Belgii z innych państw członkowskich, muszą pochodzić z hodowli spełniających wymogi określone w legislacji belgijskiej. Sprzedaż psów i kotów do Królestwa Belgii może się odbywać w następujących przypadkach:

  • w państwie pochodzenia prawodawstwo krajowe określa wymogi dotyczące hodowli psów lub kotów, które są co najmniej równoważne z belgijskimi , albo
  • hodowla musi posiadać oświadczenie właściwych władz kraju pochodzenia, że zwierzęta pochodzą z hodowli spełniającej warunki co najmniej równoważne belgijskim, wystawione w jednym z ww. języków. Oświadczenie to musi posiadać datę jego ważności

Oświadczenie winno zostać wystawione przez właściwe służby odpowiedzialne za kontrolę dobrostanu zwierząt państwa wysyłającego, zanim jakakolwiek przesyłka dojdzie do skutku. Kontrolujący określa datę ważności przedmiotowego dokumentu.

Z uwagi na fakt, iż w Polsce brak jest stosownych przepisów regulujących warunki, w jakich prowadzona może być hodowla psów i/lub oraz mając na względzie powyższe, podmiot prowadzący hodowlę psów lub kotów, winien złożyć wniosek o przeprowadzenie kontroli warunków utrzymywania zwierząt w hodowli. W przypadku spełniania wymogów co najmniej takich, jak określone prawodawstwem belgijskim, powiatowy lekarz weterynarii wystawia oświadczenie, które następnie przesyła belgijskim służbom weterynaryjnym.

Należy pamiętać, że psy i koty wysyłane do Belgii w celach handlowych muszą pochodzić tylko z hodowli, dla której zostało wystawione ww. oświadczenie, jak również należy brać pod uwagę datę ważności przedmiotowego oświadczenia. Po upływie tej daty przesyłka zwierząt nie może dojść do skutku, chyba że ważność przedmiotowego oświadczenia zostanie przedłużona. W takim przypadku, oświadczenie winno zostać ponownie wystawione i przesłane belgijskim służbom weterynaryjnym.

Poniżej znajduje się tłumaczenie robocze warunków dla prowadzenia hodowli, określonych legislacją belgijską.

Warunki utrzymywania psów i kotów wprowadzanych do Belgii z innych państw, odpowiadające Dekretowi Królewskiemu z dnia 27 kwietnia 2007 r. (zmienionego Dekretem Królewskim z dnia 15 listopada 2010 r., ustanawiającego warunki do zatwierdzenia hodowli zwierząt i warunki dotyczące handlu zwierzętami.

1° Pomieszczenia:

I. MINIMALNA POWIERZCHNIA (w m² ) DLA PSÓW (1)

  Wysokość w kłębie
mniej niż 25cm mniej niż 30cm mniej niż 40cm mniej niż 60cm mniej niż 75cm więcej niż 75cm
1 1 1,5 2 3 5 7
2 1,5 2 2,5 4 7 10
3 2 2,5 3 6 10 12
4 2,5 3 4 8 12 18
5 3 4 5 12 20 24
6 4 5 6 18 25 40
7 5 6 7 25 42 50
8 6 8 12 30 50 65
9 8 10 15 34 60 80
10 10 12 20 38 70 95

(1) Jeśli psy różnych wielkości są utrzymywane razem, przy kalkulacji minimalnej powierzchni brana pod uwagę jest wysokość w kłębie największego psa.

II. MINIMALNA POWIERZCHNIA KOJCÓW DLA SUK I ICH SZCZENIĄT DO 7 TYGODNIA ŻYCIA:

Wysokość w kłębie matki
mniej niż 25cm mniej niż 35cm mniej niż 40cm mniej niż 60cm mniej niż 75cm więcej niż 75cm
1m²  1,5m²  2m²  3m²  3,5m²  5m² 

III. MINIMALNA POWIERZCHNIA KOJCÓW DLA SUK I ICH SZCZENIĄT DO 10 TYGODNIA ŻYCIA:

Wysokość w kłębie matki
mniej niż 25cm mniej niż 35cm mniej niż 40cm mniej niż 60cm mniej niż 75cm więcej niż 75cm
1,5m²  3m² 4m²  6m²  6,5m²  10m² 

IV. MINIMALNA WYSOKOŚĆ KOJCÓW DLA PSÓW

Wysokość kojca musi mieć co najmniej równą podwójnej wysokości w kłębie największego psa w kojcu, ale nie mniej niż 75 cm.

V. MINIMALNE WYMIARY KOJCÓW DLA KOTÓW:

Minimalna powierzchnia: 1m² na kota Minimalna wysokość: 1,8 m

VI. MINIMALNA POWIERZCHNIA KOJCÓW DLA KOTEK I ICH KOCIĄT DO 10 TYGODNIA ŻYCIA:

Minimalna powierzchnia: 1m² na kotkę i jej kocięta Minimalna wysokość: 1,8 m

2° Opieka nad zwierzętami:

  • Zwierzęta są doglądane co najmniej dwa razy dziennie.
  • Samice dają nie więcej niż dwa mioty w roku.
  • Opieka nad zwierzętami jest przeprowadzana przez kompetentny i właściwy personel.
  • Samice w ostatnim okresie ciąży oraz oseski swoje posiadają odpowiednie posłania.
  • Szczenięta mają dostęp do ruchomych przedmiotów wzbogacających ich środowisko.
do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska