Strona główna/HANDEL IMPORT EKSPORT/Wwóz do UE/Informacje dla przedsiębiorców/Przywóz produktów niespożywczych pochodzenia zwierzęcego

Przywóz produktów niespożywczych pochodzenia zwierzęcego

Zgodnie z  załącznikiem XIV Rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy przesyłka produktów może być przywieziona, jeżeli :

 • jest zaopatrzona w oryginał świadectwa weterynaryjnego:
  • sporządzonego co najmniej w jednym z języków urzędowych państwa granicznego posterunku kontroli oraz państwa końcowego przeznaczenia,
  • wydanego przez właściwą władzę państwa pochodzenia;
 • jest oznakowana w sposób umożliwiający jej identyfikację;
 • spełnia wymagania określone w przepisach Unii Europejskiej i pochodzi ze znajdujących się na listach ogłaszanych przez Komisję Europejską:
 • spełnia określone wymagania państwa końcowego przeznaczenia będącego państwem Unii Europejskiej - jeżeli wymagania przywozowe nie zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.

 Na podstawie art. 47 rozporządzenia (UE) 2017/625 kontroli urzędowej w BCP pierwszego przybycia do UE poddaje się  każdą przesyłkę wprowadzaną na teren UE, która należy do kategorii zwierząt i  towarów wymienionych w 47 ust. 1 lit. a, b oraz d-f tego rozporządzenia, przy czym weterynaryjna kontrola zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, przywożonym lub przewożonym w celach niehandlowych, realizowana jest według odrębnych zasad (więcej informacji o podróżach z państw trzecich ze zwierzętami towarzyszącymi dostępnych jest tutaj).

 Kontrola ta jest wykonywana w BCP pierwszego przybycia do UE i polega w szczególności na:

 • kontroli dokumentów - zgodnie z art. 3, pkt 41) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych);
 • kontroli identyfikacyjnej - zgodnie z art. 3, pkt 42) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) ;
 • kontroli bezpośredniej - zgodnie z art. zgodnie z art. 3, pkt 43) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych), a w szczególności
  • zwierząt - zgodnie z wymogami, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/2130;
  • produktów (pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych, siana i słomy, produktów złożonych, paszy niepochodzącej od zwierząt) - zgodnie z wymogami o których mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/2130

O zasadach przeprowadzania weterynaryjnej kontroli granicznej, w tym o spoczywającym na osobie odpowiedzialnej za przesyłkę obowiązku prenotyfikacji oraz o opłatach związanych z ww. kontrolą można przeczytać tutaj.

Ograniczenia w przywozie

O ograniczeniach przywozowych można przeczytać tutaj.

 

Wzory świadectw i deklaracji

kategoria: Przywóz produktów niespożywczych pochodzenia zwierzęcego - wzory świadectw i deklaracji [2]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wzory świadectw i deklaracji zgodnie z rozporządzeniem 142_2011
ilość pobrań: 2142
2022-08-10 15:11 14.33MB Wzory świadectw i deklaracji zgodnie z rozporządzeniem 142_2011 14.33MB
pdf Models of health certificates and declarations according to Regulation 142_2011
ilość pobrań: 1255
2022-08-10 15:12 12.67MB Models of health certificates and declarations according to Regulation 142_2011 12.67MB
do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska