Przywóz zwierząt

Ogólne warunki przywozu

UWAGA ! Od dnia 21 kwietnia 2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie (UE) 2016/429 - „Prawo o zdrowiu zwierząt” oraz akty  do niego wykonawcze i delegowane. Warunki przywozu zwierząt określone są w rozporządzeniu (UE) 2020/692Więcej informacji na temat nowych przepisów dostępne jest tutaj.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, przywóz zwierząt kopytnych, ptaków, zwierząt akwakultury, małp (Simiae i Prosimiae), pszczół (Apis mellifera), trzmieli, zającowatych, norek, lisów oraz psów, kotów i fretek jest możliwy, jeżeli:

 • zwierzęta pochodzą z państw trzecich lub ich części, które znajdują się na listach ogłaszanych przez Komisję Europejską;
 • spełnione są wymagania zdrowotne dla zwierząt, określone przy przywozie danego gatunku zwierząt,  dotyczące m. in.:
  • stanu zdrowia przywożonych zwierząt,
  • gospodarstw, innych miejsc przetrzymywania zwierząt oraz stad lub obszarów, z których pochodzą zwierzęta, 
  • okresów przebywania zwierząt w danym państwie lub na określonym obszarze tego państwa, 
  • sposobu ustalania pochodzenia zwierząt, 
  • przeprowadzenia kwarantanny,
  • sposobu i zakresu prowadzenia dokumentacji oraz okresu jej przechowywania,
  • środków transportu i warunków transportowania zwierząt;
 • przesyłka zwierząt jest zaopatrzona w oryginał świadectwa zdrowia, które powinno:
  • być zgodne ze wzorem określonym dla danego rodzaju zwierząt;
  • być wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii tego państwa trzeciego, z którego są przywożone zwierzęta;
  • być sporządzone co najmniej w jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym jest przeprowadzana weterynaryjna kontrola graniczna, oraz państwa członkowskiego Unii Europejskiej miejsca przeznaczenia zwierząt;
  • potwierdzać, że zostały spełnione wymagania zdrowotne dla zwierząt, w tym wymagania określone w przepisach Unii Europejskiej. 

Wymagania określone w prawie unijnym i krajowym oraz wzory świadectw zdrowia 

Wymagania nie dotyczą zwierząt przeznaczonych wyłącznie na tymczasowe wypasanie lub na cele pociągowe, w pobliżu granicy Rzeczypospolitej Polskiej z państwami trzecimi.

Ograniczenia w przywozie

kategoria: Ograniczenia w przywozie zwierząt [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Zakazy importowe
ilość pobrań: 7084
2022-03-14 12:43 42.5KB Zakazy importowe 42.5KB

Warunki transportu

W przypadku importu zwierząt z krajów trzecich do Unii Europejskiej należy spełnić wymagania weterynaryjne w ochrony zwierząt podczas transportu.

Kwestie dotyczące transportu zwierząt na terenie Unii Europejskiej szczegółowo reguluje rozporządzenie Rady nr 1/2005. Dokumenty określone w ww. akcie prawnym są niezbędne do transportu zwierząt na terytorium UE. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

W przypadku transportu zwierząt droga lotniczą należy pamiętać o spełnieniu wewnętrznych regulaminów linii lotniczych (więcej informacji o transporcie zwierząt w przypadku podróży samolotem dostępnych jest na stronie IATA).

Przesyłki nie spełniające wymagań przywozowych określonych prawem - decyzja granicznego lekarza weterynarii

W przypadku stwierdzenia braku zgodności kontrolowanej przesyłki z określonymi prawem wymaganiami przywozowymi, zgodnie z art. 66 rozporządzenia (UE) 2017/625, właściwy organ, którym zgodnie z art. 15b  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. 2004 nr 33 poz. 287) jest graniczny lekarz weterynarii, dokonuje jej zatrzymania.

Graniczny lekarz weterynarii może podjąć w stosunku do takiej przesyłki decyzję nakazującą podmiotowi odpowiedzialnemu za przesyłkę aby ten:

 • zniszczył przesyłkę;
 • ponownie wysłał przesyłkę poza Unię (zgodnie z art. 72 ust 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2017/625)
 • poddał przesyłkę szczególnemu traktowaniu (zgodnie z art. 71 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2017/625) lub zastosował inny środek w celu zapewnienia zgodności z przepisami oraz, w stosownych przypadkach, przeznaczył przesyłkę do celów innych niż te, do których była pierwotnie przeznaczona.

Więcej o zasadach przeprowadzania weterynaryjnej kontroli granicznej, w tym o spoczywającym na osobie odpowiedzialnej za przesyłkę obowiązku prenotyfikacji oraz o opłatach związanych z ww. kontrolą można przeczytać tutaj.

 

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska