Przywóz żywności pochodzenia zwierzęcego

Przywóz żywności pochodzenia zwierzęcego

Na podstawie art. 15b. ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.2021, poz.306, z późn.zm.) graniczny lekarz weterynarii w punkcie kontroli granicznej (BCP - ang. Border Control Post) jest właściwym organem do przeprowadzania kontroli urzędowych oraz wykonywania innych czynności urzędowych dotyczących, m.in. zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego oraz produktów złożonych (art. 47 ust. 1 lit. b rozporządzenia (UE) 2017/625) niezależnie od tego, czy te produkty podlegają kontroli.

 Rozporządzenie (UE) 2022/2292 określa wymogi dotyczące wprowadzania do UE zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność, i określonych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz produktów złożonych przeznaczonych do spożycia przez ludzi z państw trzecich lub ich regionów w celu zapewnienia ich zgodności z mającymi zastosowanie wymogami ustanowionymi w przepisach, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/625, lub z wymogami uznawanymi za co najmniej równoważne z nimi.

Wymogi te obejmują:

 1. identyfikację zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność, produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów złożonych podlegających następującym wymogom dotyczącym wprowadzania do UE:
  • wymóg, aby zwierzęta, od których lub z których pozyskuje się żywność, i określone produkty pochodziły z państwa trzeciego lub jego regionu wymienionego w wykazie sporządzonym przez KE (pochodzenie z państw trzecich lub ich regionów, które występują w wykazie sporządzonym przez KE;
  • wymóg, aby zwierzęta, od których lub z których pozyskuje się żywność, i określone produkty były wysyłane z zakładów spełniających wymagania UE (lub w niektórych przypadkach wymogi uznawane za co najmniej równoważne z nimi), zatwierdzonych przez Komisję Europejską i figurujących w wykazach KE, a także, aby przesyłki te były przyjmowane lub przygotowane w tych zakładach;
  • wymóg, aby każdej przesyłce towarzyszyły świadectwo urzędowe lub poświadczenie prywatne w przypadku niektórych produktów złożonych;
 2. dodatkowe wymogi dotyczące wprowadzania w UE w celu wprowadzenia do obrotu mięsa świeżego, mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych, produktów mięsnych, mięsa oddzielonego mechanicznie i surowców przeznaczonych do produkcji żelatyny i kolagenu, żywych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich, produktów rybołówstwa, produktów złożonych, żywych ślimaków, w uzupełnieniu do wymogów wymienionych powyżej;
 3. dodatkowe wymogi dotyczące świadectw urzędowych, poświadczeń urzędowych i poświadczeń prywatnych, które muszą towarzyszyć zwierzętom i produktom wprowadzanym do UE;
 4. wymogi dotyczące stosowania substancji farmakologicznie czynnych u zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność, oraz ich pozostałości, a także poziomów substancji zanieczyszczających i pozostałości pestycydów w produktach pochodzenia zwierzęcego i produktach złożonych, w przypadku gdy te zwierzęta, od których lub z których pozyskuje się żywność, produkty pochodzenia zwierzęcego i produkty złożone są wprowadzane na terytorium UE z państw trzecich i są przeznaczone do wprowadzenia do obrotu w UE, przy czym wymogi te są niezbędne do zapewnienia, aby takie zwierzęta, od których lub z których pozyskuje się żywność, produkty pochodzenia zwierzęcego i produkty złożone zapewniały poziom ochrony zdrowia ludzkiego równoważny z poziomem, jaki zapewniają odpowiednie przepisy UE dotyczące bezpieczeństwa żywności.
 5. wymóg, aby zwierzęta, od których lub z których pozyskuje się żywność, produkty pochodzenia zwierzęcego i produkty złożone były wprowadzane do UE wyłącznie z państw trzecich, które zapewniają dowody i gwarancje zgodności z wymogami określonymi w rozporządzenie (UE) 2022/2292, przekładając plan kontroli.

O zasadach przeprowadzania weterynaryjnej kontroli granicznej, w tym o spoczywającym na osobie odpowiedzialnej za przesyłkę obowiązku prenotyfikacji oraz o opłatach związanych z ww. kontrolą można przeczytać tutaj.

Ograniczenia w przywozie

O ograniczeniach przywozowych można przeczytać tutaj.

Wykazy państw lub ich części oraz wzory świadectw i deklaracji

Wymogi ogólne dotyczące certyfikacji urzędowej określają art. 86-91 rozporządzenia (UE) 2017/625. Wymogi dotyczące świadectw dla przesyłek zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi określa art. 5 rozporządzenia (UE) 2020/2235. Uwagi dotyczące wypełniania wzorów świadectw zawiera rozdział 4 załącznika I do rozporządzenia (UE) 2020/2235  oraz wzór świadectwa określony dla konkretnego rodzaju przesyłki.  

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska