Praktyczne wskazówki dotyczące przekraczania granicy UE

Praktyczne wskazówki dotyczące  przekraczania granicy UE w kierunku wjazdowym do Polski ze zwierzętami lub towarem podlegającym weterynaryjnej kontroli granicznej z państw trzecich (produkty pochodzenia zwierzęcego, produkty złożone, słoma, siano, pasz i pasze lecznicze)

Aby sprawnie przekroczyć granicę UE w kierunku wjazdowym do Polski ze zwierzętami lub towarem podlegającym weterynaryjnej kontroli granicznej (produkty pochodzenia zwierzęcego, produkty złożone, słoma, siano, pasz i pasze lecznicze) z państw trzecich należy:

 • Przed załadunkiem towaru skompletować dokumentację weterynaryjną (świadectwa urzędowe jeśli wymagane, deklaracje, dodatkowe poświadczenia jeśli wymagane);
 • Przed przybyciem towaru na przejście graniczne ustanowić podmiot odpowiedzialny za przesyłkę, który będzie wypełniać obowiązek prenotyfikacji (uprzedniego zawiadomienia o zamiarze przywozu) oraz będzie zgłaszać przesyłkę do kontroli urzędowej na przejściu granicznym.
 • Podmiotem tym może być importer w UE lub jego upoważniony przedstawiciel (spedytor/agent celny).

 

Podmiot odpowiedzialny za przesyłkę jest zobowiązany przedstawić do kontroli weterynaryjnej w BCP następujące dokumenty:

 • dla przesyłek zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów złożonych, słomy i siana: podpisany oraz kompletnie i poprawnie wypełniony w 1 części dokument CHED w systemie TRACES NT zgodnie z wymogami art. 56 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/625 lub dla przesyłek pasz niezawierających tkanek zwierzęcych: wypełnioną część A dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie weterynaryjnej kontroli granicznej pasz  lub wypełniony dokument zgłoszeniowy - wzory dokumentów dostępne w granicznych inspektoratach weterynarii;
 • Oryginały świadectw urzędowych, poświadczeń urzędowych lub innych wymaganych przepisami prawa weterynaryjnego dokumentów towarzyszących przesyłce;
 • Kopie dokumentów handlowych (w razie konieczności);
 • Upoważnienia/pełnomocnictwa potwierdzające właściwe umocowanie osoby dokonującej zgłoszenia do działania w imieniu mocodawcy - kiedy jest to właściwe, wzory upoważnień dostępne w granicznych inspektoratach weterynarii);
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w przypadku przedłożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. Opłata skarbowa w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w kwocie 17 zł powinna być wnoszona na rzecz właściwego organu podatkowego.

Prawidłowa prenotyfikacja oraz  zgłoszenie do kontroli wykonane bez zbędnej zwłoki po wjedzie na teren przejścia granicznego skracają czas kontroli i pobytu środka transportu na terenie przejścia granicznego.

Weterynaryjna kontrola graniczna materiałów paszowych (pasze niezawierające materiałów z tkanek zwierząt)

 • 100% zgłoszonych przesyłek podlega kontroli dokumentów w przypadku importu do UE: kontrola dokumentacji towarzyszącej, deklaracji GMO jeśli dotyczy - nie ma wymogu przedstawiania urzędowego świadectwa weterynaryjnego
 • Wyrywkowo wybrany odsetek przesyłek podlega kontroli identyfikacyjnej (kontrola oznakowania towaru i zgodności z dokumentacją)
 • Wyrywkowo wybrany odsetek przesyłek podlega kontroli fizycznej (ocenie wizualnej, badaniu laboratoryjnemu)
 • Materiały paszowe transportowane w procedurze tranzytu z Ukrainy do kraju trzeciego nie podlegają weterynaryjnej kontroli granicznej.
do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska