Przeciwciała

Przeciwciała wykorzystywane do badań naukowych w przypadku, gdy nie zawierają elementów pochodzenia zwierzęcego (np. nośnika pochodzenia zwierzęcego), którym jest materiał uboczny pochodzenia zwierzęcego, nie wpisują się w definicję ubocznego produktu pochodzenia zwierzęcego, którą podaje rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów  ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.).

W związku z powyższym jeżeli przywożone produkty stanowią jedynie przeciwciała bez dodatków pochodzenia zwierzęcego, którym jest materiał uboczny pochodzenia zwierzęcego, zgoda właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej na przywóz próbek badawczych i diagnostycznych, o których mowa w art. 27 rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L 54 z 26.02.2011, str. 1, z późn. zm.), nie powinna być wymagana.

Przeciwciała wykorzystywane do badań naukowych uzyskane od zwierzęcia niezawierające elementów pochodzenia zwierzęcego nie podlegają również kontroli granicznego lekarza weterynarii.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska