Pozostałe zwierzęta

Pozostałe zwierzęta mogą być przywożone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jako państwa końcowego przeznaczenia, jeżeli

 • na ten przywóz zostało wydane pozwolenie Głównego Lekarza Weterynarii - w pozwoleniu określa się szczegółowe wymagania zdrowotne dla zwierząt będących przedmiotem przesyłki;
 • przesyłka zwierząt jest zaopatrzona w oryginał świadectwa zdrowia, które powinno być:
  • wystawionego przez urzędowego lekarza weterynarii tego państwa trzeciego, z którego są wysyłane zwierzęta;
  • być sporządzone co najmniej w języku polskim oraz języku urzędowym państwa trzeciego, z którego są przywożone zwierzęta;
  • potwierdzać, że zostały spełnione wymagania zdrowotne dla zwierząt określone w pozwoleniu wydanym przez Głównego Lekarza Weterynarii;
  • zawierać numer i datę wydania tego pozwolenia.

Warunki wydania pozwolenia

Pozwolenie wydaje się, w drodze decyzji, jeżeli zwierzę:

 • pochodzi z gospodarstwa lub obszaru wolnego od chorób zakaźnych zwierząt, właściwych dla danego gatunku;
 • nie stanowi zagrożenia epizootycznego i epidemicznego.

Wniosek o wydanie pozwolenia

 1. Zakres wniosku - wniosek (oraz wydane na jego podstawie pozwolenie) musi dotyczyć jednej przesyłki zwierząt, przez którą, zgodnie z  3, pkt. 37rozporządzenia (UE) 2017/625) oznacza pewną liczbę zwierząt objętych tym samym świadectwem urzędowym, poświadczeniem urzędowym lub innym dokumentem, przewożoną tym samym środkiem transportu i pochodzącą z tego samego terytorium lub państwa trzeciego, oraz - należącą do tego samego rodzaju, tej samej klasy lub mającą taki sam opis.
 2. Termin złożenia - wniosek o wydanie pozwolenia składa się nie później niż na 14 dni przed dniem zamierzonego wwozu przesyłki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Treść wniosku - wniosek musi zawierać:
  • imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu przywożącego zwierzęta;
  • określenie gatunku, rodzaju i liczby przywożonych zwierząt, przy czym w przypadku zwierząt określonych w przepisach wydanych w trybie art. 48 lit. b rozporządzenia 2017/625 liczbę przywożonych zwierząt określa się, jeżeli jest to możliwe;
  • nazwę państwa nabycia zwierząt;
  • określenie przejścia granicznego, z wyłączeniem zwierząt określonych w przepisach wydanych w trybie art. 48 lit. b rozporządzenia 2017/625;
  • określenie zamierzonego terminu wwozu zwierząt;
  • określenie zamierzonego sposobu wykorzystania zwierząt określonych w przepisach wydanych w trybie art. 48 lit. b rozporządzenia 2017/625;
  • podanie miejsca przeznaczenia zwierząt określonych w przepisach wydanych w trybie art. 48 lit. b rozporządzenia 2017/625;
  • wskazanie terminu przeprowadzenia działań związanych z celami naukowymi - w przypadku zwierząt określonych w przepisach wydanych w trybie art. 48 lit. b rozporządzenia 2017/625.
 4. Załącznik - do wniosku o wydanie pozwolenia dołącza się dowód opłaty za rozpatrzenie tego wniosku.

UWAGA: Wnioski o wydanie pozwolenia Głównego Lekarza Weterynarii (oraz ewentualne wyjaśnienia do wniosków) należy składać na piśmie opatrzonym oryginalnym podpisem.

Pozwolenie uprawnia do przywozu zwierząt jedynie w przypadku, gdy spełnione zostały dodatkowo wymagania wynikające z przepisów odrębnych, w tym z przepisów o ochronie zagrożonych gatunków dzikiej fauny i flory (strona Ministerstwa Klimatu i Środowiska), przepisów o ochronie przyrody (strona Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska) oraz innych obowiązujących przepisów regulujących przywóz zwierząt.

 UWAGA! Od dnia 11 sierpnia 2022 r. obowiązuje nowy cennik opłat.

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną

Opłata za złożenie wniosku o wydanie pozwolenia weterynaryjnego na przywóz przesyłki zwierząt zawierającej:

 1. a) do 100 gatunków zwierząt wynosi 173,90 zł
 2. b) od 101 do 300 gatunków zwierząt wynosi 408,90 zł
 3. c) powyżej 300 gatunków zwierząt wynosi 761,40 zł

Dane do dokonania opłaty za złożenie wniosku:

INSPEKCJA WETERYNARYJNA Główny Inspektorat Weterynarii
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30
Nr konta: 45 1010 1010 0056 6922 3100 0000

 1. Opłata skarbowa zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej:
 • za wydanie decyzji administracyjnej - w wysokości 10 zł (art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a oraz poz. 53 części I załącznika do ustawy);
 • od pełnomocnictwa (złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii) - w wysokości 17 zł (art. 1 ust. 1 pkt. 2 oraz cz. IV załącznika do ustawy).

Opłaty skarbowe należy wnosić na odpowiedni rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Warszawa Śródmieście  (https://srodmiescie.um.warszawa.pl/konta-bankowe )

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska