Koniowate

Unijne akty prawne należy czytać uwzględniając ich późniejsze zmiany, które są dostępne po wyszukaniu i otwarciu aktu prawnego w Dzienniku Urzędowym UE w zakładce „Informacje o dokumencie” (ewentualnie można skorzystać z wersji skonsolidowanej aktu prawnego, jeśli zawiera już ostatnią aktualizację).

 

Koniowate lub zwierzę koniowate oznacza dzikie lub udomowione zwierzę z gatunków zwierząt jednokopytnych należące do rodzaju Equus (w tym konie, osły i zebry) oraz potomstwo z krzyżówek między tymi gatunkami (art. 2 pkt. 9 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/692).

Zarejestrowane zwierzę koniowate oznacza (art. 2 pkt. 12 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/692):

  • zwierzę hodowlane czystorasowe z gatunków Equus caballus i Equus asinus wpisane lub kwalifikujące się do wpisania do sekcji głównej księgi hodowlanej założonej przez związek hodowców lub podmiot zajmujący się hodowlą uznany zgodnie z art. 4 lub 34 rozporządzenia (UE) 2016/1012;
  • zwierzę utrzymywane z gatunku Equus caballus zarejestrowane w międzynarodowym stowarzyszeniu lub organizacji, bezpośrednio albo za pośrednictwem krajowej federacji lub oddziałów, które przygotowują konie do zawodów lub wyścigów konnych („zarejestrowany koń”);

Od 21 kwietnia 2021 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429  (Prawo o zdrowiu zwierząt). Informacje dotyczące wprowadzania przesyłek zwierząt koniowatych do UE są opisane w części V przedmiotowego aktu prawnego.

Szczegółowe wymagania w zakresie zdrowia zwierząt koniowatych wprowadzanych z państw trzecich do UE są zawarte w części II tytuł 1 i 2 oraz w części VI  rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/692.

Wykazy państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek koniowatych zostały określone w załączniku IV do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/404.

W przypadku koni przeznaczonych na ubój państwo trzecie musi również dodatkowo znajdować się w wykazie państw trzecich, które przedłożyły plan kontroli pozostałości zatwierdzony zgodnie z art. 29 dyrektywy 96/23/WE  (załącznik -I do  Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/405 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiającego wykazy państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii niektórych zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625

Zwierzę koniowate wjeżdżające na teren UE z państw trzecich musi posiadać:

  • indywidulany numer identyfikacyjny zwierzęcia
  • oznakowanie transporderem
  • dokument identyfikacyjny
  • świadectwo zdrowia oraz pisemne oświadczenie podpisane przez podmiot odpowiedzialny za zwierzę.

 Wzory świadectw zdrowia zwierząt koniowatych oraz wzory oświadczeń do celów wprowadzania na terytorium Unii oraz tranzytu przez Unię określa załącznik II rozdział 12-18 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/403.

W przypadku importu zwierząt z krajów trzecich do Unii Europejskiej należy również spełnić wymagania weterynaryjne w zakresie ochrony zwierząt podczas transportu zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającego dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97.

Weterynaryjna kontrola graniczna

Każda przesyłka zwierząt wprowadzana z państw trzecich do Unii Europejskiej jest poddawana weterynaryjnej kontroli granicznej w specjalnie zatwierdzonych punktach kontroli granicznej (BCP). Należy odpowiednio wcześniej poinformować granicznego lekarza weterynarii o planowanej przesyłce, poprzez wypełnienie pierwszej strony dokumentu CHED-A (wspólny zdrowotny dokument wejścia dla zwierząt) w systemie TRACES. Wzór dokumentu określono w załączniku II, części 2, sekcji A do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1715.

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1013 podmiot odpowiedzialny za przesyłkę zwierząt z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia roboczego przed przewidywanym przybyciem przesyłki do UE, informuje o tym fakcie granicznego lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej pierwszego przybycia do UE.

 Więcej informacji o zasadach przeprowadzania weterynaryjnej kontroli granicznej przeczytasz tutaj.

Ogólne warunki przywozu zwierząt, kwestie dotyczące transportu zwierząt, ograniczenia w przywozie można uzyskać tutaj.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska