Zwierzęta akwakultury

Unijne akty prawne należy czytać uwzględniając ich późniejsze zmiany, które są dostępne po wyszukaniu i otwarciu aktu prawnego w Dzienniku Urzędowym UE w zakładce „Informacje o dokumencie” (ewentualnie można skorzystać z wersji skonsolidowanej aktu prawnego, jeśli zawiera już ostatnią aktualizację).

Obowiązujące warunki przywozu

 Definicje zwierząt akwakultury zostały określone w art. 4, pkt 7) Rozporządzeniu PE i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”): „zwierzęta akwakultury” oznaczają wszelkie zwierzęta wodne utrzymywane w warunkach akwakultury.

Zwierzęta wodne” oznaczają zwierzęta następujących gatunków, we wszystkich stadiach rozwoju, w tym jaja, plemniki i gamety:

  • ryby należące do nadgromady bezżuchwowców (Agnatha) oraz do gromad ryb chrzęstnoszkieletowych (Chondrichthyes), mięśniopłetwych (Sarcopterygii) i promieniopłetwych (Actinopterygii);
  • mięczaki wodne należące do typu Mollusca;
  • skorupiaki wodne należące do podtypu Crustacea;

Warunki, jakie musza spełniać zwierzęta akwakultury z gatunków umieszczonych w wykazie, aby możliwe było ich wprowadzenie do Unii, określone są w art. 167-174 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/692 z dnia 30 stycznia 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz przemieszczania ich i postępowania z nimi po ich wprowadzeniu

Pozostałe zwierzęta żyjące w środowisku wodnym, które nie są objęte definicją zwierząt akwakultury (np. koralowce, ukwiały, jeżowce, gąbki, itp.) wymagają uprzednio uzyskania pozwolenia Głównego Lekarza Weterynarii na ich przywóz do Polski.

Informacje szczegółowe dotyczące pozwolenia Głównego Lekarza Weterynarii na przywóz zwierząt do Polski znajdują się tutaj.

Wszystkie zwierzęta żywe podlegają weterynaryjnej kontroli granicznej. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Lista krajów oraz wzory świadectw zdrowia

Lista krajów, z których przywóz zwierząt akwakultury, z gatunków umieszczonych w wykazie,  na terytorium Unii jest dozwolony, została określona w załączniku XXI do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/404 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiającego wykazy państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których zezwolone jest wprowadzanie do Unii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429.

Wzory świadectw zdrowia na potrzeby wprowadzenia z krajów trzecich na terytorium Unii zwierząt akwakultury znajdują się w załączniku II do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/2236 z dnia 16 grudnia 2020 r. ustanawiającego przepisy dotyczące stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 i (UE) 2017/625 w odniesieniu do wzorów świadectw zdrowia zwierząt na potrzeby wprowadzania do Unii i przemieszczania w obrębie terytorium Unii przesyłek zwierząt wodnych i niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub ze zwierząt wodnych, urzędowej certyfikacji dotyczącej takich świadectw oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1251/2008

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska