Drób

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4, pkt. 9) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”:

„drób” oznacza ptaki chowane lub utrzymywane w niewoli do następujących celów:

 1. produkcji:
  • mięsa;
  • jaj spożywczych;
  • innych produktów;
 2. odnowy zasobów ptaków łownych;
 3. hodowli ptaków wykorzystywanych do rodzajów produkcji, o których mowa w lit. a) i b);

Rodzaje drobiu doprecyzowuje art. 2, pkt 17), 18), 19) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/692 z dnia 30 stycznia 2020 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz przemieszczania ich i postępowania z nimi po ich wprowadzeniu.

Warunki jakie musza zostać spełnione, aby możliwe było wprowadzenie drobiu na terytorium Unii wskazane są w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE)2020/692 :

 • w art. 43-44dla drobiu hodowlanego i produkcyjnego ;
 • w art. 45dla drobiu przeznaczonego do uboju ;
 • w46-48 dla piskląt 1-dniowych oraz
 • w49 dla przesyłek zawierających mniej niż 20 sztuk drobiu.

Lista krajów oraz wzory świadectw zdrowia 

Lista krajów z których możliwy jest przywóz drobiu innego niż żywy drób z gatunku Gallus gallus i ich jaj wylęgowych oraz żywych indyków i ich jaj wylęgowych, określona jest w załączniku V do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/404 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiającego wykazy państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których zezwolone jest wprowadzanie do Unii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 .

W przypadku przywozu żywego drobiu z gatunku Gallus gallus i jego jaj wylęgowych oraz żywych indyków i ich jaj wylęgowych zastosowanie ma wykaz państw trzecich, zamieszczony w załączniku XVI¹ Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/405 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiającego wykazy państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii niektórych zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 .

¹ zgodnie z art. 26, akapit drugi w/w rozporządzenia (UE)2021/405 wymogi dotyczące umieszczania w wykazie określone w akapicie pierwszym tego artykułu nie mają zastosowania do pojedynczych przesyłek zawierających mniej niż 20 sztuk żywego drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe, jaj wylęgowych i piskląt jednodniowych tego drobiu, jeżeli przeznaczone są one do produkcji podstawowej żywego drobiu na własny użytek domowy lub mającej na celu dokonanie przez producenta bezpośredniej dostawy małych ilości surowców podstawowych, jak określono w art. 1 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2160/2003

Wzory świadectw zdrowia na potrzeby wprowadzenia na terytorium Unii drobiu załączniku II do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/403 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 i (UE) 2017/625 w odniesieniu do wzorów świadectw zdrowia zwierząt i wzorów świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych do celów wprowadzania do Unii i przemieszczania między państwami członkowskimi przesyłek określonych kategorii zwierząt lądowych i ich materiału biologicznego oraz urzędowej certyfikacji dotyczącej takich świadectw i uchylające decyzję 2010/470/UE i są to odpowiednio :

BPP zgodnie ze wzorem ustanowionym w załączniku II rozdział 23 w odniesieniu do drobiu hodowlanego innego niż ptaki bezgrzebieniowe oraz drobiu produkcyjnego innego niż ptaki bezgrzebieniowe;

BPR zgodnie ze wzorem ustanowionym w załączniku II rozdział 24 w odniesieniu do hodowlanych ptaków bezgrzebieniowych lub produkcyjnych ptaków bezgrzebieniowych;

DOC zgodnie ze wzorem ustanowionym w załączniku II rozdział 25 w odniesieniu do piskląt jednodniowych ptaków innych niż ptaki bezgrzebieniowe;

DOR  zgodnie ze wzorem ustanowionym w załączniku II rozdział 26 w odniesieniu do piskląt jednodniowych ptaków bezgrzebieniowych;

SP zgodnie ze wzorem ustanowionym w załączniku II rozdział 30 w odniesieniu do drobiu przeznaczonego do uboju innego niż ptaki bezgrzebieniowe;

SR zgodnie ze wzorem ustanowionym w załączniku II rozdział 31 w odniesieniu do ptaków bezgrzebieniowych przeznaczonych do uboju;

POU-LT20 zgodnie ze wzorem ustanowionym w załączniku II rozdział 32 w odniesieniu do mniej niż 20 sztuk drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe;

 

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska