Ptaki żyjące w niewoli

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4, pkt. 10) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt” :

„ptaki żyjące w niewoli” oznaczają ptaki inne niż drób, utrzymywane w niewoli z innych powodów niż te, o których mowa w pkt 9, w tym ptaki utrzymywane do celów pokazów, wyścigów, wystaw, konkursów, hodowli lub na sprzedaż.

Warunki jakie musza zostać spełnione, aby możliwe było wprowadzenie ptaków żyjących w niewoli na terytorium Unii wskazane są w art. 53-58 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/692 z dnia 30 stycznia 2020 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz przemieszczania ich i postępowania z nimi po ich wprowadzeniu.

Lista krajów oraz wzory świadectw zdrowia

 Lista krajów z których możliwy jest przywóz ptaków żyjących w niewoli, określona jest w załączniku VI  do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/404 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiającego wykazy państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których zezwolone jest wprowadzanie do Unii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 .

Powyższa lista nie dotyczy  gołębi pocztowych uwalnianych natychmiast po wprowadzeniu na terytorium Unii

 Wzór świadectwa zdrowia:

 RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE dla gołębi pocztowych uwalnianych natychmiast po wprowadzeniu na terytorium Unii, sporządzony zgodnie ze wzorem załączniku II rozdział 34a Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/403 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 i (UE) 2017/625 w odniesieniu do wzorów świadectw zdrowia zwierząt i wzorów świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych do celów wprowadzania do Unii i przemieszczania między państwami członkowskimi przesyłek określonych kategorii zwierząt lądowych i ich materiału biologicznego oraz urzędowej certyfikacji dotyczącej takich świadectw i uchylające decyzję 2010/470/UE

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska