Kolagen i surowce do produkcji kolagenu

 

Jak czytać unijne akty prawne?

1. Kolagen

Zgodnie z załącznikiem I pkt. 7.8. rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. „kolagen” oznacza produkt na bazie białka pochodzący ze zwierzęcych kości, skór, skórek i ścięgien, wytworzony zgodnie z odpowiednimi wymogami niniejszego rozporządzenia.

Kolagen powinien pochodzić z zatwierdzonych przez Komisję Europejską zakładów w państwach trzecich zgodnie z sekcją XV załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 („Collagen”).

Listy krajów

 • od dnia 21 kwietnia 2021 r. ma zastosowanie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/405.
  Artykuł 18 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/405 stanowi, że:
  1. Przesyłki kolagenu uzyskanego z bydła, owiec, kóz, świń i zwierząt jednokopytnych i przeznaczonego do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku XII.
  2. Przesyłki kolagenu uzyskanego z drobiu i przeznaczonego do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku XIII.
  3. Przesyłki kolagenu uzyskanego z produktów rybołówstwa i przeznaczonego do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku IX.
  4. Przesyłki kolagenu uzyskanego z zającowatych i przeznaczonego do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku V
  5. Przesyłki kolagenu uzyskanego z dzikich ssaków lądowych innych niż zwierzęta kopytne i zającowate i przeznaczonego do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku VI.

Wzory świadectw

Wzory urzędowych świadectw zdrowia na potrzeby wprowadzania do UE w celu wprowadzenia dgfo obrotu  kolagenu z państw trzecich znajdują się w:

 • Rozdziale 42 załącznika III do rozporządzenia (UE) 2020/2235 (wzór świadectwa urzędowego „COL” do celów wprowadzania na terytorium UE kolagenu przeznaczonego do spożycia przez ludzi). 

UWAGA: od dnia 4 stycznia 2024r. obowiązuje nowy wzór świadectwa: „COL” wprowadzony rozporządzeniem (UE) 2023/2744 zmieniającym rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2235.

Okres przejściowy: przesyłki ze świadectwami wydanymi  nie później niż dnia 15 czerwca 2024r.  na podstawie dotychczasowych wymagań, tj. przed wejściem w życie rozporządzenia (UE) 2023/2744,  mogą być wprowadzane do UE do dnia 15 września 2024r.

Ogólne informacje o zasadach przywozu żywności pochodzenia zwierzęcego oraz dostęp do publikowanych przez Komisję Europejską list zakładów uprawnionych do wprowadzania produktów na terytorium Unii Europejskiej można uzyskać tutaj.

2. Surowce do produkcji kolagenu

Zgodnie z art. 15 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/2292 surowce przeznaczone do produkcji kolagenu, o których mowa w sekcji XV rozdział 1 pkt 4 lit a) załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 (surowce, których nie poddano żadnemu procesowi konserwacji oprócz chłodzenia, zamrażania lub szybkiego zamrażania) są wprowadzane do UE tylko wówczas, gdy zostały wytworzone z surowców uzyskanych w zatwierdzonych przez KE rzeźniach, zakładach obróbki dziczyzny, zakładach rozbioru mięsa czy zakładach prowadzących działalność związaną z produktami rybołówstwa.

Surowce do produkcji kolagenu powinny pochodzić z zatwierdzonych przez Komisję Europejską zakładów w państwach trzecich zgodnie z sekcją XV załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 ((Section XIV/XVbis : Raw materials for the production of gelatine and collagen).

Listy krajów

 • Od dnia 21 kwietnia 2021 r. ma zastosowanie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/405.
  Artykuł 19 rozporządzenia (UE) 2021/405 stanowi, że:
  1. Przesyłki surowców do produkcji kolagenu uzyskanych z bydła, owiec, kóz, świń i przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie przesyłek świeżego mięsa tych konkretnych zwierząt kopytnych do Unii zgodnie z  załącznikiem XIII do rozporządzenia (UE) 2021/404.
  2. Przesyłki surowców do produkcji kolagenu uzyskanych ze zwierząt jednokopytnych i przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku I w przypadku gospodarskich zwierząt jednokopytnych lub w załączniku II w przypadku dzikich zwierząt jednokopytnych.
  3. Przesyłki surowców do produkcji kolagenu uzyskanych z drobiu i przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie przesyłek świeżego mięsa tych konkretnych gatunków do Unii zgodnie z załącznikiem XIV do  rozporządzenia (UE) 2021/404.
  4. Przesyłki surowców do produkcji kolagenu uzyskanych z produktów rybołówstwa i przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku IX.
  5. Przesyłki surowców do produkcji kolagenu uzyskanych z zającowatych i przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku V.
  6. Przesyłki surowców do produkcji kolagenu uzyskanych z dzikich ssaków lądowych innych niż zwierzęta kopytne i zającowate i przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku VI.
 • Decyzja Komisji (WE) nr 453/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustanawiająca status BSE państw członkowskich i krajów trzecich lub ich regionów zgodnie z ryzykiem wystąpienia BSE

Wzory świadectw

Wzór urzędowego świadectwa zdrowia na potrzeby wprowadzania do UE w celu wprowadzenia do obrotu surowców do produkcji kolagenu z państw trzecich znajduje się w:

 • Rozdziale 43 załącznika III do rozporządzenia (UE) 2020/2235 (wzór świadectwa zdrowia/świadectwa urzędowego „RCG” do celów wprowadzania na terytorium UE surowców do produkcji żelatyny i kolagenu przeznaczonych do spożycia przez ludzi).

Wzór świadectwa „RCG” przeznaczony jest do celów wprowadzania na terytorium UE surowców do produkcji kolagenu, również w przypadku, gdy Unia nie jest ostatecznym miejscem przeznaczenia takiego produkty, czyli w przypadku tranzytu przez UE przesyłek pochodzących z państw trzecich i przeznaczonych do państw trzecich (tranzyt zewnętrzny). W przypadku tranzytu przesyłka musi spełniać określone w prawie UE wymagania w zakresie zdrowia zwierząt, a zakłady pochodzenia w państwach trzecich nie muszą być zatwierdzone przez Komisję Europejską. Więcej informacji na temat tranzytu przeczytasz tutaj. 

UWAGA: od dnia 4 stycznia 2024r. obowiązuje nowy wzór świadectwa: „RCG” wprowadzony rozporządzeniem (UE) 2023/2744 zmieniającym rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2235.

Okres przejściowy: przesyłki ze świadectwami wydanymi  nie później niż dnia 15 czerwca 2024r.  na podstawie dotychczasowych wymagań, tj. przed wejściem w życie rozporządzenia (UE) 2023/2744,  mogą być wprowadzane do UE do dnia 15 września 2024r.

3. Poddane obróbce surowce do produkcji kolagenu

Poddane obróbce surowce do produkcji kolagenu powinny pochodzić z zakładów w państwach trzecich zatwierdzonych przez Komisję Europejską zgodnie z sekcją XV załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 (Treated raw material for the production of gelatine and collagen (TCG)

Listy krajów

 • Od dnia 21 kwietnia 2021 r. ma zastosowanie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/405.
  Artykuł 20 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/405 stanowi, że:
  1. Przesyłki poddanych obróbce surowców do produkcji kolagenu uzyskanych z bydła, owiec, kóz, świń i zwierząt jednokopytnych i przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku XII.
  2. Przesyłki poddanych obróbce surowców do produkcji kolagenu uzyskanych z drobiu i przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku XIII.
  3. Przesyłki poddanych obróbce surowców do produkcji kolagenu uzyskanych z produktów rybołówstwa i przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku IX.
  4. Przesyłki poddanych obróbce surowców do produkcji kolagenu uzyskanych z zającowatych i przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku V.
  5. Przesyłki poddanych obróbce surowców do produkcji kolagenu uzyskanych z dzikich ssaków lądowych innych niż zwierzęta kopytne i zającowate i przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku VI.

Wzory świadectw

Wzór urzędowego świadectwa zdrowia na potrzeby wprowadzania do UE w celu wprowadzenia do obrotu z państw trzecich poddanych obróbce surowców do produkcji kolagenu z państw trzecich znajduje się w:

 • Rozdziale 44 załącznika III do rozporządzenia (UE) 2020/2235 (wzór świadectwa zdrowia zwierząt/świadectwa urzędowego „TCG” do celów wprowadzania na terytorium UE poddanych obróbce surowców do produkcji żelatyny i kolagenu przeznaczonych do spożycia przez ludzi).

Wzór świadectwa „TCG” przeznaczony jest do celów wprowadzania na terytorium UE poddanych obróbce surowców do produkcji kolagenu, również w przypadku, gdy Unia nie jest ostatecznym miejscem przeznaczenia takiego produkty, czyli w przypadku tranzytu przez UE przesyłek pochodzących z państw trzecich i przeznaczonych do państw trzecich (tranzyt zewnętrzny). W przypadku tranzytu przesyłka musi spełniać określone w prawie UE wymagania w zakresie zdrowia zwierząt, a zakłady pochodzenia w państwach trzecich nie muszą być zatwierdzone przez Komisję Europejską. Więcej informacji na temat tranzytu przeczytasz tutaj.

UWAGA: od dnia 4 stycznia 2024r. obowiązuje nowy wzór świadectwa: „TCG” wprowadzony rozporządzeniem (UE) 2023/2744 zmieniającym rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2235.

Okres przejściowy: przesyłki ze świadectwami wydanymi  nie później niż dnia 15 czerwca 2024r.  na podstawie dotychczasowych wymagań, tj. przed wejściem w życie rozporządzenia (UE) 2023/2744,  mogą być wprowadzane do UE do dnia 15 września 2024r.

 

 

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska