Jaja i produkty jajeczne

 

 

Jak czytać unijne akty prawne?

Zgodnie z załącznikiem I pkt. 5.1. rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. „jaja” oznaczają jaja w skorupkach - inne niż jaja wylewki, jaja inkubowane lub gotowane - wyprodukowane przez ptaki utrzymywane w gospodarstwie i nadające się do bezpośredniego spożycia przez ludzi lub do przyrządzenia produktów  jajecznych.

Zgodnie z załącznikiem I pkt. 7.3. rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. „produkty jajeczne” oznaczają przetworzone produkty uzyskane w wyniku przetwarzania jaj lub różnych składników czy mieszanek jajecznych, lub w wyniku dalszego przetworzenia takich przetworzonych produktów.

Jaja i produkty jajeczne powinny pochodzić z zatwierdzonych przez Komisję Europejską zakładów w państwach trzecich zgodnie z sekcją X załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 („Eggs and egg products”).

Listy krajów

Od dnia 21 kwietnia 2021 r. ma zastosowanie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/405. Na podstawie art. 7 tego rozporządzenia przesyłki   jaj i produktów jajecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest ich wprowadzanie do Unii zgodnie z załącznikiem XIX do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404, i które są wymienione w załączniku -I do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do „jaj”.  

Przesyłki jaj przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu jako jaja klasy A zgodnie z art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich wymienionych w załączniku IV do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/405 w celu spełnienia wymogów dotyczących zwalczania salmonelli zgodnie z art. 10 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady.

Wzory świadectw

Od dnia 21 kwietnia 2021 r. obowiązują wzory świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych do celów wprowadzania na terytorium Unii jaj i produktów jajecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi określone w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2020/2235:

  • wzór „E” określony w załączniku III rozdział 19 w odniesieniu do jaj przeznaczonych do spożycia przez ludzi;
  • wzór „EP” określony w załączniku III rozdział 20 w odniesieniu do produktów jajecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Wzory świadectw: „E” oraz „EP” przeznaczone są do celów wprowadzania na terytorium UE jaj drobiu i produktów jajecznych, również w przypadku, gdy Unia nie jest ostatecznym miejscem przeznaczenia takiego produkty, czyli w przypadku tranzytu przez UE przesyłek pochodzących z państw trzecich i przeznaczonych do państw trzecich (tranzyt zewnętrzny). W przypadku tranzytu przesyłka musi spełniać określone w prawie UE wymagania w zakresie zdrowia zwierząt, a zakłady pochodzenia w państwach trzecich nie muszą być zatwierdzone przez Komisję Europejską. Więcej informacji na temat tranzytu przeczytasz tutaj.

Ogólne informacje o zasadach przywozu żywności pochodzenia zwierzęcego oraz dostęp do publikowanych przez Komisję Europejską list zakładów uprawnionych do wprowadzania produktów na terytorium Unii Europejskiej można uzyskać tutaj.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska