Mleko, siara, produkty mleczne i produkty na bazie siary

Jak czytać unijne akty prawne? 

Zgodnie z pkt. 4.1. załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.  „mleko surowe” oznacza mleko uzyskane z gruczołów mlecznych zwierząt  gospodarskich, które nie zostało podgrzane do temperatury powyżej 40 °C ani nie zostało poddane żadnej innej obróbce o równoważnym skutku.

Zgodnie z pkt. 7.2. załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 „produkty  mleczne” oznaczają produkty przetworzone, uzyskane w wyniku przetworzenia surowego mleka lub dalszego przetworzenia takich przetworzonych produktów.

Zgodnie z sekcją IX pkt 1 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 „siara” oznacza płyn wydzielany z wymion zwierząt mlecznych od 3 do 5 dni po porodzie, bogaty w przeciwciała i minerały i poprzedza wytwarzanie surowego mleka.

Zgodnie z sekcją IX pkt 2 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 „produkty na bazie siary” oznaczają przetworzone produkty, wynikające z przetworzenia siary lub z dalszego przetworzenia tego rodzaju przetworzonych produktów.

Mleko surowe, siara, produkty mleczne i produkty na bazie siary powinny pochodzić z zatwierdzonych przez Komisję Europejską zakładów w państwach trzecich zgodnie z sekcją IX załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 („Section IX : raw milk, dairy products, colostrum and colostrum-based products”).

Listy krajów, z których możliwy jest przywóz do Unii mleka surowego, produktów mlecznych, siary i produktów na bazie siary

  • Zgodnie z art. 15 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/405, przesyłki mleka surowego, siary, produktów na bazie siary i produktów mlecznych, które nie muszą zostać poddane konkretnemu procesowi obróbki zmniejszającemu ryzyko związane z pryszczycą, przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest ich wprowadzanie do Unii zgodnie z załącznikiem XVII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404, i które są wymienione w załączniku -I do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do „mleka”. 
  • Zgodnie z art. 16 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/405, przesyłki produktów mlecznych, które muszą zostać poddane konkretnemu procesowi obróbki zmniejszającemu ryzyko związane z pryszczycą, przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest ich wprowadzanie do Unii zgodnie z załącznikiem XVIII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404, i które są wymienione w załączniku -I do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do „mleka”.

Wzory świadectw

Wzory urzędowych świadectw zdrowia na potrzeby wprowadzania na terytorium UE mleka surowego, siary, produktów mlecznych i produktów na bazie siary z państw trzecich zostały określone w następujących aktach prawnych:

Wzory świadectw określone w rozdziałach 33-38 załącznika III rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/2235 przeznaczone są do celów wprowadzania na terytorium UE mleka surowego, produktów mlecznych, siary i produktów na bazie siary również w przypadku, gdy Unia nie jest ostatecznym miejscem przeznaczenia takich produktów, czyli w przypadku tranzytu przez UE przesyłek pochodzących z państw trzecich i przeznaczonych do państw trzecich (tranzyt zewnętrzny). W przypadku tranzytu przesyłka musi spełniać określone w prawie UE wymagania w zakresie zdrowia zwierząt, a zakłady pochodzenia w państwach trzecich nie muszą być zatwierdzone przez Komisję Europejską. Więcej informacji na temat tranzytu przeczytasz tutaj.

 

Ogólne informacje o zasadach przywozu żywności pochodzenia zwierzęcego oraz dostęp do publikowanych przez Komisję Europejską list zakładów uprawnionych do wprowadzania produktów na terytorium Unii Europejskiej można uzyskać tutaj.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska