Ślimaki lądowe i żabie udka

 Jak czytać unijne akty prawne?

  1. Ślimaki lądowe

Od dnia 21 kwietnia 2021 r. ma zastosowanie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/405.

Na podstawie art. 2 pkt. 30) rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/2292ślimaki” oznaczają ślimaki zgodnie z definicją w pkt 6.2 załącznika I do  rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz wszelkie inne gatunki ślimaków z rodziny Helicidae, Hygromiidae lub Sphincterochilidae przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Ślimaki mają pochodzić z zatwierdzonych przez Komisję Europejską zakładów w państwach trzecich do przywozu na teren UE ślimaków zgodnie z sekcją XI  załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 („Frog’s legs and snails”).

W przypadku wprowadzenia na terytorium UE żywych ślimaków bezpośrednio od producentów (z zakładów prowadzących produkcję podstawową), ślimaki mogą pochodzić z zakładów, które zarejestrowano i w których stosuje się ogólne wymogi dotyczące higieny zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 oraz w których właściwe organy regularnie przeprowadzają kontrole.

Listy krajów

Od dnia 21 kwietnia 2021 r. ma zastosowanie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/405. Artykuł 17 tego rozporządzenia stanowi, że przesyłki ślimaków przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku XI tego rozporządzenia.

Wzory świadectw

Wzór świadectwa urzędowego do celów wprowadzania na terytorium UE ślimaków przeznaczonych do spożycia przez ludzi  został określony w rozdziale 40 załącznika III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/2235 (wzór  „SNS”)  i dotyczy żywych ślimaków oraz ślimaków przygotowanych zgodnie z wymogami sekcji XI załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004.

UWAGA: od dnia 4 stycznia 2024r. obowiązuje nowy wzór świadectwa: „SNS” wprowadzony rozporządzeniem (UE) 2023/2744 zmieniającym rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2235.

Okres przejściowy: przesyłki ze świadectwami wydanymi  nie później niż dnia 15 czerwca 2024r.  na podstawie dotychczasowych wymagań, tj. przed wejściem w życie rozporządzenia (UE) 2023/2744,  mogą być wprowadzane do UE do dnia 15 września 2024r.  

  1. Żabie udka

Od dnia 21 kwietnia 2021 r. ma zastosowanie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/405. Zgodnie z art. 2 pkt 25 tego rozporządzenia „żabie udka” oznaczają żabie udka zgodnie z definicją w pkt 6.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004, a także wszelkie inne żabie udka z rodzaju Pelophylax z rodziny Ranidae oraz z rodzajów Limnonectes, Fejervarya i Hoplobatrachus z rodziny Dicroglossidae.

Żabie udka powinny pochodzić z zatwierdzonych przez Komisję Europejską zakładów w państwach trzecich do przywozu na teren UE żabich udek zgodnie z sekcją XI  załącznika III rozporządzenia (WE) nr 853/2004 („Frog’s legs and snails”).

Listy krajów

Od dnia 21 kwietnia 2021 r. ma zastosowanie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/405. Artykuł 17  tego rozporządzenia stanowi, że przesyłki żabich udek przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku XI tego rozporządzenia.

Wzory świadectw

Wzór świadectwa urzędowego do celów wprowadzania na terytorium UE schłodzonych, zamrożonych lub przygotowanych żabich udek przeznaczonych do spożycia przez ludzi  został określony w  rozdziale 39 załącznika III rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/2235 (wzór „FRG”).

UWAGA: od dnia 4 stycznia 2024r. obowiązuje nowy wzór świadectwa: „FRG” wprowadzony rozporządzeniem (UE) 2023/2744 zmieniającym rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2235.

Okres przejściowy: przesyłki ze świadectwami wydanymi  nie później niż dnia 15 czerwca 2024r.  na podstawie dotychczasowych wymagań, tj. przed wejściem w życie rozporządzenia (UE) 2023/2744,  mogą być wprowadzane do UE do dnia 15 września 2024r.

Ogólne informacje o zasadach przywozu żywności pochodzenia zwierzęcego oraz dostęp do publikowanych przez Komisję Europejską list zakładów uprawnionych do wprowadzania produktów na terytorium Unii Europejskiej można uzyskać tutaj.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska