Surowe wyroby mięsne

Jak czytać unijne akty prawne?

Surowe wyroby mięsne

Zgodnie z załącznikiem I pkt. 1.15. rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. „surowe wyroby mięsne” oznaczają świeże mięso, w tym mięso rozdrobnione na kawałki, do którego dodano środki spożywcze, przyprawy lub substancje  dodatkowe, lub które poddano procesowi niewystarczającemu do modyfikacji wewnętrznej struktury włókien mięśniowych mięsa, a zatem niewystarczającemu do wyeliminowania cech świeżego mięsa.

Od dnia 21 kwietnia 2021 r. obowiązują rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429  oraz rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/692, które uzupełnia i ustanawia wymagania w zakresie zdrowia zwierząt  dla poszczególnych gatunków i kategorii zwierząt oraz pozyskanych z nich produktów pochodzenia zwierzęcego. Na podstawie ryzyka dla zdrowia zwierząt, do celów rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/692, definicja „świeżego mięsa” powinna uwzględniać definicje „świeżego mięsa”, „mięsa mielonego” i „surowego wyrobu mięsnego” określone w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004. Jest to spowodowane tym, że z perspektywy zdrowia zwierząt wszystkie te towary stwarzają takie samo ryzyko dla zdrowia zwierząt i powinny podlegać tym samym środkom zmniejszającym ryzyko.

Surowe wyroby mięsne powinny pochodzić z zatwierdzonych przez Komisję Europejską zakładów w państwach trzecich zgodnie z sekcją V załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 („Minced meat, meat preparations and mechanically separated meat (MSM)”).

Listy krajów

Artykuł 3 rozporządzenia (UE) 2021/405: przesyłki surowych wyrobów mięsnych  ze zwierząt kopytnych innych niż zwierzęta jednokopytne są dopuszczone do wprowadzenia do UE tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do UE zgodnie z załącznikiem XIII do rozporządzenia (UE) 2021/404 i które są wymienione w decyzji 2011/163/UE. (UWAGA: od dnia 15 grudnia 2022 r. decyzja 2011/163/UE traci moc, a załącznik do tej decyzji zostaje zastąpiony załącznikiem do rozporządzenia (UE) 2022/2293)

Artykuł 4 rozporządzenia (UE) 2021/405: przesyłki surowych wyrobów mięsnych z gospodarskich zwierząt jednokopytnych są dopuszczone do wprowadzenia do UE tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich wymienionych w załączniku I do tego rozporządzenia.

Artykuł 5 rozporządzenia (UE) 2021/405: przesyłki surowych wyrobów mięsnych z dzikich zwierząt jednokopytnych są dopuszczone do wprowadzenia do UE tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich wymienionych w załączniku II do tego rozporządzenia.

Artykuł 6 rozporządzenia (UE) 2021/405: przesyłki surowych wyrobów mięsnych z drobiu są dopuszczone do wprowadzenia do UE tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich, z których dozwolone jest ich wprowadzanie do UE zgodnie z załącznikiem XIV do rozporządzenia (UE) 2021/404, i które są wymienione w  decyzji 2011/163/UE. (UWAGA: od dnia 15 grudnia 2022 r. decyzja 2011/163/UE traci moc, a załącznik do tej decyzji zostaje zastąpiony załącznikiem do rozporządzenia (UE) 2022/2293)

Wzory świadectw

Wzór świadectwa zdrowia zwierząt/świadectwa urzędowego (wzór „MP-PREP”) do celów wprowadzania na terytorium UE surowych wyrobów mięsnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi został ustanowiony w rozdziale 24 załącznika III do rozporządzenia (UE) 2020/2235

Wzór świadectwa „MP-PREP” przeznaczony jest do celów wprowadzania na terytorium Unii surowych wyrobów mięsnych przygotowanych ze świeżego mięsa bydła, owiec lub kóz, domowych ras świń, wielbłądowatych lub jeleniowatych, lub zwierząt z rodziny wołowatych innych niż bydło, owce i kozy, dzikich ras świń, zającowatych, drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe, ptaków łownych i dzikich ssaków lądowych innych niż zwierzęta kopytne i zającowate, również w przypadku gdy Unia nie jest ostatecznym miejscem przeznaczenia takiego surowego wyrobu mięsnego, czyli w przypadku tranzytu przez UE przesyłek pochodzących z państw trzecich i przeznaczonych do państw trzecich (tranzyt zewnętrzny). W przypadku tranzytu przesyłka musi spełniać określone w prawie UE wymagania w zakresie zdrowia zwierząt, a zakłady pochodzenia w państwach trzecich nie muszą być zatwierdzone przez Komisję Europejską. Więcej informacji na temat tranzytu przeczytasz tutaj.

UWAGA: od dnia 4 stycznia 2024r. obowiązuje nowy wzór świadectwa: „MP-PREP” wprowadzony rozporządzeniem (UE) 2023/2744 zmieniającym rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2235.

Okres przejściowy: przesyłki ze świadectwami wydanymi  nie później niż dnia 15 czerwca 2024r.  na podstawie dotychczasowych wymagań, tj. przed wejściem w życie rozporządzenia (UE) 2023/2744,  mogą być wprowadzane do UE do dnia 15 września 2024r.

Świadectwo zdrowia na podstawie rozporządzenia (UE) 2023/2744 może być wydawane przez właściwą władzę państwa trzeciego do dnia 3 września 2024r., a przesyłki certyfikowane na podstawie wzoru świadectwa z tego rozporządzenia mogą być wprowadzane do UE do dnia 3 grudnia 2024r.

Od dnia 3 września 2024r. oprócz zmian wprowadzonych rozporządzeniem (UE) 2023/2744 we wzorze świadectwa urzędowego „MP-PREP mają zastosowanie zmiany wprowadzone rozporządzeniem (UE) 2024/399, czyli w świadectwie urzędowym ma znaleźć się dodatkowe Poświadczenie w odniesieniu do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/905 w części II oraz dodatkowa uwaga w części „Uwagi” tego świadectwa informująca, że poświadczenie to „Dotyczy przesyłek wprowadzanych do Unii od dnia 3 września 2026r. 

Ogólne informacje o zasadach przywozu żywności pochodzenia zwierzęcego oraz dostęp do publikowanych przez Komisję Europejską list zakładów uprawnionych do wprowadzania produktów na terytorium Unii Europejskiej można uzyskać tutaj.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska