Produkty mięsne

Jak czytać unijne akty prawne?

Zgodnie z załącznikiem I pkt. 7.1. rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. „produkty mięsne”  to produkty przetworzone, uzyskane w wyniku przetworzenia mięsa lub dalszego przetworzenia takich produktów przetworzonych, co w konsekwencji powoduje utratę właściwości mięsa świeżego na powierzchni przekroju.

Na potrzeby rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/692, które ma zastosowanie od dnia 21 kwietnia 2021r., definicja „produkty mięsne” obejmuje produkty przetworzone: „produkty mięsne”, „poddane obróbce żołądki”, „pęcherze”, „jelita”, „wytopione tłuszcze zwierzęce” i „ekstrakty mięsne” określone w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004. Jest to spowodowane tym, że z perspektywy zdrowia zwierząt wszystkie te produkty stwarzają takie samo ryzyko dla zdrowia zwierząt i powinny podlegać tym samym środkom zmniejszającym ryzyko.

Produkty mięsne muszą pochodzić z zatwierdzonych przez Komisję Europejską zakładów w państwach trzecich zgodnie z sekcją VI załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 („Meat products”). Zgodnie z art. 15 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/2292 surowce, z których produkty te są wytwarzane, powinny pochodzić z zatwierdzonych przez KE zakładów (rzeźnie, zakłady obróbki dziczyzny, zakłady rozbioru mięsa, zakłady prowadzące działalność związaną z produktami rybołówstwa).

Listy krajów 

Od dnia 21 kwietnia 2021 r. ma zastosowanie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/405,  które w art. 10 stanowi, że:

  • Przesyłki produktów mięsnych, w tym wytopionych tłuszczów zwierzęcych, skwarków, ekstraktów mięsa oraz poddanych obróbce żołądków, pęcherzy i jelit, z wyłączeniem osłonek, pochodzących od zającowatych, zwierząt jednokopytnych oraz dzikich ssaków lądowych innych niż zwierzęta kopytne i zającowate, przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich wymienionych w załączniku VII do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/405.
  • Przesyłki produktów mięsnych, w tym wytopionych tłuszczów zwierzęcych, skwarków, ekstraktów mięsa oraz poddanych obróbce żołądków, pęcherzy i jelit, z wyłączeniem osłonek, pochodzących od zwierząt kopytnych, drobiu i ptaków łownych, przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest ich wprowadzanie do Unii zgodnie z załącznikiem XV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404, i które są wymienione w decyzji 2011/163/UE. (UWAGA: od dnia 15 grudnia 2022 r. decyzja 2011/163/UE traci moc, a załącznik do tej decyzji zostaje zastąpiony załącznikiem do rozporządzenia (UE) 2022/2293). 

Wzory świadectw

Wzory świadectw zdrowia do celów wprowadzania na terytorium UE  znajdują się w:

kategoria: Produkty mięsne - wzory świadectw i deklaracje [2]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wzór świadectwa zdrowia dla produktów mięsnych z Nowej Zelandii_EN
ilość pobrań: 644
2017-11-07 15:32 206.56KB Wzór świadectwa zdrowia dla produktów mięsnych z Nowej Zelandii_EN 206.56KB
pdf Wzór świadectwa zdrowia dla produktów mięsnych z Nowej Zelandii_PL
ilość pobrań: 528
2017-11-07 15:33 215.31KB Wzór świadectwa zdrowia dla produktów mięsnych z Nowej Zelandii_PL 215.31KB

- w rozdziale 25 tego załącznika określono wzór świadectwa zdrowia zwierząt/świadectwa urzędowego do celów wprowadzania na terytorium UE produktów mięsnych, w tym wytopionych tłuszczów zwierzęcych i skwarków, ekstraktów mięsa oraz poddanych obróbce żołądków, pęcherzy i jelit innych niż osłonki, które to produkty nie muszą zostać poddane konkretnemu procesowi obróbki zmniejszającemu ryzyko (wzór „MPNT”)  ;

- w rozdziale 26 tego załącznika określono wzór świadectwa zdrowia zwierząt/świadectwa urzędowego do celów wprowadzania na terytorium UE produktów mięsnych, w tym wytopionych tłuszczów zwierzęcych i skwarków, ekstraktów mięsa oraz poddanych obróbce żołądków, pęcherzy i jelit innych niż osłonki, które to produkty muszą zostać poddane konkretnemu procesowi obróbki zmniejszającemu ryzyko (wzór „MPST”).

 

Wzory świadectw: „MPNT” oraz „MPST” przeznaczone są do celów wprowadzania na terytorium UE odpowiednich rodzajów produktów mięsnych, również w przypadku, gdy Unia nie jest ostatecznym miejscem przeznaczenia takiego produktu, czyli w przypadku tranzytu przez UE przesyłek pochodzących z państw trzecich i przeznaczonych do państw trzecich (tranzyt zewnętrzny). W przypadku tranzytu przesyłka musi spełniać określone w prawie UE wymagania w zakresie zdrowia zwierząt, a zakłady pochodzenia w państwach trzecich nie muszą być zatwierdzone przez Komisję Europejską. Więcej informacji na temat tranzytu przeczytasz tutaj.

 UWAGA: od dnia 4 stycznia 2024r. obowiązują nowe wzory świadectw: „MPNT”, oraz „MPST” wprowadzone rozporządzeniem (UE) 2023/2744 zmieniającym rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2235.

Okres przejściowy: przesyłki ze świadectwami wydanymi  nie później niż dnia 15 czerwca 2024r.  na podstawie dotychczasowych wymagań, tj. przed wejściem w życie rozporządzenia (UE) 2023/2744,  mogą być wprowadzane do UE do dnia 15 września 2024r.

Świadectwo zdrowia na podstawie rozporządzenia (UE) 2023/2744 może być wydawane przez właściwą władzę państwa trzeciego do dnia 3 września 2024r., a przesyłki certyfikowane na podstawie wzoru świadectwa z tego rozporządzenia mogą być wprowadzane do UE do dnia 3 grudnia 2024r.

Od dnia 3 września 2024r. oprócz zmian wprowadzonych rozporządzeniem (UE) 2023/2744 we wzorach świadectw urzędowych „MPNT” oraz „MPST mają zastosowanie zmiany wprowadzone rozporządzeniem (UE) 2024/399, czyli w świadectwie urzędowym ma znaleźć się dodatkowe Poświadczenie w odniesieniu do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/905 w części II oraz dodatkowa uwaga w części „Uwagi” tego świadectwa informująca, że poświadczenie to „Dotyczy przesyłek wprowadzanych do Unii od dnia 3 września 2026r.

Ogólne informacje o zasadach przywozu żywności pochodzenia zwierzęcego oraz dostęp do publikowanych przez Komisję Europejską list zakładów uprawnionych do wprowadzania produktów na terytorium Unii Europejskiej można uzyskać tutaj.

 

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska