Mięso czerwone

Jak czytać unijne akty prawne?

Zgodnie z załącznikiem I pkt. 1.1. rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. „mięso” oznacza jadalne części zwierząt (określonych w tym rozporządzeniu), w tym krew. Natomiast zgodnie z załącznikiem I pkt. 1.10.  tego rozporządzenia „świeże mięso” oznacza mięso niepoddane żadnemu procesowi poza chłodzeniem, mrożeniem lub szybkim mrożeniem, w tym mięso pakowane próżniowo lub pakowane w atmosferze  kontrolowanej. 
Wymagania dotyczące wprowadzania na teren UE z państw trzecich surowych wyrobów mięsnych są dostępne tutaj.

Z dniem 21 kwietnia 2021 r. rozporządzenie Komisji (WE) nr 206/2010 zostało uchylone przez rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/692, które uzupełnia rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 i ustanawia wymagania w zakresie zdrowia zwierząt odnośnie do poszczególnych gatunków i kategorii zwierząt oraz pozyskanych z nich produktów pochodzenia zwierzęcego. Na podstawie ryzyka dla zdrowia zwierząt, do celów rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/692, definicja „świeżego mięsa” powinna uwzględniać definicje „świeżego mięsa”, „mięsa mielonego” i „surowego wyrobu mięsnego” określone w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004. Jest to spowodowane tym, że z perspektywy zdrowia zwierząt wszystkie te towary stwarzają takie samo ryzyko dla zdrowia zwierząt i powinny podlegać tym samym środkom zmniejszającym ryzyko.

Niżej podane wymagania dotyczą przywozu z państw trzecich na teren UE przeznaczonego do spożycia przez ludzi świeżego mięsa gospodarskich zwierząt kopytnych (bydło domowe, w tym gatunki Bubalus i Bison oraz ich krzyżówki; owce domowe z gatunku Ovis aries; kozy domowe z gatunku Capra hircus;  świnie domowe z gatunku Sus scrofa), zwierząt gospodarskich nieparzystokopytnych (Equus caballus, Equus asinus) oraz dzikich zwierząt kopytnych należących do rodziny wołowatych (innych niż bydło, owce i kozy domowe), dzikich zwierząt wielbłądowatych i dzikich zwierząt jeleniowatych, zwierząt dzikich należących do dzikich ras świń oraz do rodziny pekariowatych, zwierząt łownych jednokopytnych należących do podrodzaju Hippotigris (zebra), a także zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych należących do dzikich ras świń oraz do rodziny pekariowatych.

Świeże mięso powinno pochodzić z zatwierdzonych przez KE zakładów w państwach trzecich odpowiednio zgodnie z:

Bydło powinno pochodzić z zatwierdzonych gospodarstw w Brazylii, których wykaz jest dostępny  na stronie Komisji Europejskiej (Bovine Holding Lists (Brazil)

 Listy krajów

Od dnia 21 kwietnia 2021 r. ma zastosowanie rozporządzenie  (UE) 2021/405.

Artykuł 3 rozporządzenia (UE) 2021/405: przesyłki świeżego mięsa ze zwierząt kopytnych innych niż zwierzęta jednokopytne przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do UE tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do UE zgodnie z załącznikiem XIII do rozporządzenia (UE) 2021/404 i które są wymienione w załączniku -I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4 rozporządzenia (UE) 2021/405: przesyłki świeżego mięsa, z wyłączeniem mięsa mielonego, z gospodarskich zwierząt jednokopytnych są dopuszczone do wprowadzenia do UE tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich wymienionych w załączniku I do tego rozporządzenia.

Artykuł 5 rozporządzenia (UE) 2021/405: przesyłki świeżego mięsa, z wyłączeniem podrobów i mięsa mielonego, z dzikich zwierząt jednokopytnych są dopuszczone do wprowadzenia do UE tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich wymienionych w załączniku II do tego rozporządzenia.

Wzory  świadectw

Wzory urzędowych świadectw zdrowia na potrzeby wprowadzania do UE w celu wprowadzenia do obrotu  świeżego mięsa pozyskanego z odpowiednich rodzajów zwierząt z państw trzecich znajdują się w:

  • rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2020/2235: obowiązują wzory świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych do celów wprowadzania na terytorium Unii świeżego mięsa zwierząt kopytnych przeznaczonego do spożycia przez ludzi, które są określone w załączniku III tego rozporządzenia (stosuje się odpowiednio wzory „BOV”, „OVI”, „POR”, „EQU”, „RUF”, „RUW”, „SUF”, „SUW” oraz „EQW”, „RUM-MSM”, „SUI-MSM”, „NZ-TRANSIT-SG”). 

Wzory świadectw: „BOV”, „OVI”, „POR”, „RUF”, „RUW”, „SUF”, „SUW”, „RUM-MSM” oraz „SUI-MSM” przeznaczone są do celów wprowadzania na terytorium UE odpowiednich rodzajów świeżego mięsa, również w przypadku gdy Unia nie jest ostatecznym miejscem przeznaczenia takiego produkty, czyli w przypadku tranzytu przez UE przesyłek pochodzących z państw trzecich i przeznaczonych do państw trzecich (tranzyt zewnętrzny). W przypadku tranzytu przesyłka musi spełniać określone w prawie UE wymagania w zakresie zdrowia zwierząt, a zakłady pochodzenia w państwach trzecich nie muszą być zatwierdzone przez Komisję Europejską. Więcej informacji na temat tranzytu przeczytasz tutaj.

 UWAGA: od dnia 4 stycznia 2024r. obowiązują nowe wzory świadectw: „BOV”, „OVI”, „POR”, „EQU”, „RUF”, „RUW”, „SUF”, „SUW” oraz „EQW”, „RUM-MSM”, „SUI-MSM” oraz „NZ-TRANSIT-SG” wprowadzone rozporządzeniem (UE) 2023/2744 zmieniającym rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2235.

Okres przejściowy: przesyłki ze świadectwami wydanymi  nie później niż dnia 15 czerwca 2024r.  na podstawie dotychczasowych wymagań, tj. przed wejściem w życie rozporządzenia (UE) 2023/2744,  mogą być wprowadzane do UE do dnia 15 września 2024r.

Od dnia 3 września 2024r. oprócz zmian wprowadzonych rozporządzeniem (UE) 2023/2744 we wzorach świadectw urzędowych „BOV”, „OVI”, „POR”, „EQU”, „RUF”, „SUF”, „RUM-MSM”, „SUI-MSM” oraz „NZ-TRANSIT-SG mają zastosowanie zmiany wprowadzone rozporządzeniem (UE) 2024/399, czyli w świadectwie urzędowym ma znaleźć się dodatkowe Poświadczenie w odniesieniu do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/905 w części II oraz dodatkowa uwaga w części „Uwagi” tego świadectwa informująca, że poświadczenie to „Dotyczy przesyłek wprowadzanych do Unii od dnia 3 września 2026r. Świadectwo zdrowia na podstawie rozporządzenia (UE) 2023/2744 może być wydawane przez właściwą władzę państwa trzeciego do dnia 3 września 2024r., a przesyłki certyfikowane na podstawie wzoru świadectwa z tego rozporządzenia mogą być wprowadzane do UE do dnia 3 grudnia 2024r.

 

Ogólne informacje o zasadach przywozu żywności pochodzenia zwierzęcego oraz dostęp do publikowanych przez Komisję Europejską list zakładów uprawnionych do wprowadzania produktów na terytorium Unii Europejskiej można uzyskać tutaj.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska