Mięso królików, zajęcy i niektórych ssaków lądowych

Jak czytać unijne akty prawne?

Zgodnie z załącznikiem I pkt. 1.1. rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. „mięso” oznacza jadalne części zwierząt (określonych w tym rozporządzeniu), w tym krew. Natomiast „świeże mięso” oznacza mięso niepoddane żadnemu procesowi poza chłodzeniem, mrożeniem lub szybkim mrożeniem, w tym mięso pakowane próżniowo lub pakowane w atmosferze  kontrolowanej. 

Na podstawie art. 2 pkt (9) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/405dzikie zającowate” oznaczają króliki i zające, które nie są utrzymywane przez człowieka;

Na podstawie art. 2 pkt (11) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/405zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych” oznaczają zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych zgodnie z definicją w pkt 1.6 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004, czyli utrzymywane w warunkach fermowych m.in. ssaki lądowe, inne niż kopytne zwierzęta gospodarskie (bydło domowe, świnie, owce, kozy) oraz inne niż zwierzęta gospodarskie nieparzystokopytne.

Przesyłki świeżego mięsa królików utrzymywanych w warunkach fermowych (bez mięsa mielonego i mięsa oddzielonego mechanicznie) mają pochodzić z zakładów w państwach trzecich zatwierdzonych przez Komisję Europejską na podstawie sekcji II załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 (Section II: „Meat from poultry and lagomorphs”)

Przesyłki świeżego mięsa dzikich zającowatych (królików i zajęcy) (bez podrobów, mięsa mielonego, mięsa oddzielonego mechanicznie) mają pochodzić z zakładów w państwach trzecich zatwierdzonych przez Komisję Europejską na podstawie sekcji IV załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 (Section IV : „Wild game meat”)

Przesyłki świeżego mięsa dzikich ssaków lądowych innych niż zwierzęta kopytne i zającowate (bez podrobów, mięsa mielonego i mięsa oddzielonego mechanicznie) mają pochodzić z zakładów w państwach trzecich zatwierdzonych przez Komisję Europejską na podstawie sekcji IV załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 (Section IV : „Wild game meat”)

 Listy krajów

Wzory świadectw

Wzory świadectw znajdują się w:

UWAGA: od dnia 4 stycznia 2024r. obowiązują nowe wzory świadectw: „WL”, „WM” oraz „RM” wprowadzone rozporządzeniem (UE) 2023/2744 zmieniającym rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2235.

Okres przejściowy: przesyłki ze świadectwami wydanymi  nie później niż dnia 15 czerwca 2024r.  na podstawie dotychczasowych wymagań, tj. przed wejściem w życie rozporządzenia (UE) 2023/2744,  mogą być wprowadzane do UE do dnia 15 września 2024r.

Od dnia 3 września 2024r. oprócz zmian wprowadzonych rozporządzeniem (UE) 2023/2744 we wzorze świadectwa urzędowego „RM” (dla królików utrzymywanych w warunkach fermowych) mają zastosowanie zmiany wprowadzone rozporządzeniem (UE) 2024/399, czyli w świadectwie urzędowym ma znaleźć się dodatkowe Poświadczenie w odniesieniu do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/905 w części II oraz dodatkowa uwaga w części „Uwagi” tego świadectwa informująca, że poświadczenie to „Dotyczy przesyłek wprowadzanych do Unii od dnia 3 września 2026r. Świadectwo zdrowia „RM” na podstawie rozporządzenia (UE) 2023/2744 może być wydawane przez właściwą władzę państwa trzeciego do dnia 3 września 2024r., a przesyłki certyfikowane na podstawie wzoru świadectwa z tego rozporządzenia mogą być wprowadzane do UE do dnia 3 grudnia 2024r. 

Ogólne informacje o zasadach przywozu żywności pochodzenia zwierzęcego oraz dostęp do publikowanych przez Komisję Europejską list zakładów uprawnionych do wprowadzania produktów na terytorium Unii Europejskiej można uzyskać tutaj.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska