Produkty złożone

 

Jak czytać unijne akty prawne?

Podstawy prawne

Od dnia 21 kwietnia 2021 r. obowiązują:

 1. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/692
 2. Art. 12 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/625 (UWAGA: od dnia 15 grudnia 2022 r. rozporządzenie (UE) 2019/625 zostaje zastąpione przez rozporządzenie (UE) 2022/2292) - art. 12 rozporządzenia wprowadza nowe wymogi dla wprowadzania na teren UE w celu wprowadzenia do obrotu niektórych produktów złożonych. Nowe wymogi nie będą już oparte na ilościach przetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego (wyrażonych jako odsetek składników produktu złożonego), lecz na ryzyku związanym z samym produktem złożonym.
 3. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2235.

Informacja z Komisji Europejskiej o nowych wymaganiach dotyczących importu produktów złożonych z państw trzecich na teren UE, w tym m.in.:

Definicje

Zgodnie z art. 2 pkt 21  rozporządzenia (UE) 2022/2292 produkt złożony oznacza żywność zawierającą zarówno produkty pochodzenia roślinnego, jak i przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego.

UWAGA: Jeżeli w składzie produktu finalnego znajduje się surowy produkt pochodzenia zwierzęcego, nie mamy do czynienia z produktem złożonym.

Definicja produktu przetworzonego znajduje się w art. 2 (1)(o) rozporządzenia (WE)  Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. Produkty przetworzone oznaczają środki spożywcze uzyskane w wyniku przetworzenia produktów nieprzetworzonych. Produkty te mogą zawierać składniki, które są niezbędne do ich wyprodukowania lub do nadania im specyficznego charakteru.

Zgodnie z art. 2 lit. m rozporządzenia (WE)  Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004 przetwarzanie oznacza każde działanie, które znacznie zmienia produkt wyjściowy, w tym ogrzewanie, wędzenie, peklowanie, dojrzewanie, suszenie, marynowanie, ekstrakcję, wyciskanie lub połączenie tych procesów.

Produkt przetworzony czy produkt złożony

Dodanie produktu roślinnego do produktu pochodzenia zwierzęcego podczas wytwarzania produktu finalnego nie oznacza automatycznie, że produkt finalny będzie produktem złożonym. Jeżeli produkt roślinny zawarty w produkcie finalnym:

 • jest niezbędny ze względów technicznych do wytworzenia przetworzonego produktu pochodzenia zwierzęcego (np. tuńczyk w puszce w oleju słonecznikowym) lub
 • znajduje się w produkcie finalnym dla nadania przetworzonemu produktowi pochodzenia zwierzęcego określonych właściwości, np. smaku, barwy, konsystencji (np. jogurt truskawkowy, ser z ziołami, kiełbasa z czosnkiem czy soją, lody wyprodukowane z mleka, do których dodano owoce bądź inne składniki roślinne),

to produkt taki jest wciąż klasyfikowany jako przetworzony produkt pochodzenia zwierzęcego, a przy jego przywozie wymagany jest wzór świadectwa odpowiedni dla danego rodzaju produktu przetworzonego.

Z produktem złożonym mamy do czynienia jeżeli przetworzony produkt pochodzenia zwierzęcego zawarty w produkcie finalnym:

 • dodano, aby nadać określone właściwości komponentowi roślinnemu, np. pizza pepperoni,
 • ma równorzędne znaczenie z komponentem roślinnym, np. kanapka z szynką.

Konieczne jest rozróżnienie między produktami złożonymi, przetworzonymi produktami pochodzenia zwierzęcego (PPAO) oraz produktami, które można błędnie uznać za produkty złożone. Mimo tego, że decyzja powinna być podejmowana indywidualnie dla każdego przypadku, poniższe drzewo decyzyjne pomaga w dokonaniu pierwszej oceny:

schemat produkty złożone

 

Produkty, które mogą być niewłaściwie uznane za produkty złożone

 

1. Produkty zawierające nieprzetworzone produkty zwierzęce połączone z produktami roślinnymi pozostają nieprzetworzonymi produktami pochodzenia zwierzęcego, np.:

 1. Szaszłyk zawierający świeże mięso i warzywa;
 2. Preparaty świeżych produktów rybołówstwa (np. filety z ryb) z żywnością pochodzenia roślinnego;
 3. Szklanka miodu z orzechami.

Takie produkty powinny pochodzić z zatwierdzonych państw trzecich lub ich części dla przywozu na teren UE odpowiednich produktów zwierzęcych. Powinny one pochodzić z zatwierdzonego zakładu oraz państwa trzeciego z zatwierdzonym przez KE planem monitoringu pozostałości i substancji niedozwolonych dla obu rodzajów produktów. Przesyłce powinno towarzyszyć weterynaryjne świadectwo zdrowia poświadczające zdrowotność użytych produktów pochodzenia zwierzęcego.

2. Kombinacje produktów pochodzenia zwierzęcego

Produkty żywnościowe zawierające różne produkty pochodzenia zwierzęcego, niezależnie od tego czy są nieprzetworzone czy przetworzone nie są uznawane za produkty złożone, jeżeli nie zawierają produktów roślinnych.
Jeżeli większa część produktu pochodzenia zwierzęcego jest przetworzona razem z małą ilością innego produktu pochodzenia zwierzęcego, który jest niezbędny dla procesu technologicznego, produkt finalny powinien pochodzić z zatwierdzonego zakładu oraz z zatwierdzonego państwa trzeciego dla wprowadzania na teren UE większej części produktu pochodzenia zwierzęcego, np.:

 1. Piłka rybna o bardzo małej ilości białka jaja stosowanego jako zagęszczacz;
 2. Szaszłyki z mięsem marynowane w jogurcie, mleku, oleju i przyprawach;
 3. Surimi, do którego dodano bardzo małą ilość białka jaja ze względów technologicznych.

W przypadku gdy kilka produktów pochodzenia zwierzęcego jest zmieszanych bądź połączonych nie ze względów technologicznych, produkt finalny powinien pochodzić z państw trzecich zatwierdzonych do wprowadzania na teren UE każdego produktu zwierzęcego użytego w mieszanym/łączonym produkcie. Produkt finalny powinien pochodzić z zakładu zatwierdzonego dla każdego rodzaju produktu zwierzęcego oraz powinien być zaopatrzony w weterynaryjne świadectwo zdrowia poświadczające zdrowotność każdego produktu pochodzenia zwierzęcego zawartego w mieszanym/łączonym produkcie, np.:

 1. Stek w opakowaniu z kawałkiem masła
 2. Cała ryba, gotowa do przyrządzenia, z nadzieniem mięsnym
 3. Sushi ozdobione produktami jajecznymi.

Produkty złożone podlegające weterynaryjnej kontroli w punkcie kontroli granicznej (BCP)

 

Od dnia 15 grudnia 2022 r. ma zastosowanie  art. 20 rozporządzenia (UE) 2022/2292. Artykuł 20 tego rozporządzenia ustanawia wymogi dla wprowadzania na teren UE w celu wprowadzenia do obrotu produktów złożonych objętych kodami celnymi CN: 1517, 1518, 1601 00, 1602, 1603 00, 1604, 1605, 1702, 1704, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001, 2004, 2005, 2008, 2101, 2103, 2104, 2105 00, 2106, 2202, 2208 w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, które nie są już oparte na ilościach przetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego (wyrażonych jako odsetek składników produktu złożonego), lecz na ryzyku związanym z samym produktem złożonym. Wymagania są proporcjonalne do ryzyka stwarzanego przez produkty złożone i oparte na naukowej analizie przeprowadzonej przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA Journal 2012;10(5):2662): https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2662). Wobec tego, nie ma znaczenia jaka jest zawartość produktu pochodzenia zwierzęcego w produkcie złożonym, natomiast ma znaczenie jaki jest rodzaj komponentu odzwierzęcego w nim zawarty oraz czy produkt  złożony wymaga kontrolowanej temperatury przechowywania i transportu, gdyż od tego zależą wymagania, jakie musi spełnić. W przypadku, gdy produktowi złożonemu przyporządkowano kod celny, który nie jest wymieniony w art. 20 rozporządzenia (UE) 2022/2292, przetworzony produkt pochodzenia zwierzęcego musi spełniać wymagania określone dla odpowiedniego rodzaju produktu w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004.

Wymagania dla produktów pochodzenia zwierzęcego zawartych w produkcie złożonym

Każdy przetworzony produkt pochodzenia zwierzęcego wchodzący w skład produktów złożonych musi spełniać wymagania w zakresie zdrowia zwierząt (pochodzić z zatwierdzonych przez KE krajów trzecich i być poddany określonej obróbce) oraz zdrowia publicznego (pochodzić z zatwierdzonych przez KE zakładów w krajach trzecich na podstawie art. 13 rozporządzenia (UE) 2022/2292, o ile nie stosuje się derogacji na podstawie art. 14 tego rozporządzenia), niezależnie od tego czy podlega weterynaryjnej kontroli granicznej w BCP czy tej kontroli nie podlega.

Zatwierdzenie zakładu w państwie trzecim jest możliwe dopiero po zatwierdzeniu państwa trzeciego do wprowadzania na teren UE określonych rodzajów produktów pochodzenia zwierzęcego. Przetworzony produkt pochodzenia zwierzęcego może też pochodzić z państw członkowskich UE. Nie ma już derogacji od art. 6.ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004, a więc  podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze sprowadzające żywność zawierającą zarówno produkty pochodzenia roślinnego, jak i przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego, zobowiązane są zapewnić, aby przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego wchodzące w skład takiej żywności spełniały wymogi ust. 1-3 (czyli spełniać  odpowiednie wymagania określone dla produktów pochodzenia zwierzęcego). Wymagania weterynaryjne w zakresie zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego dla najczęściej wprowadzanych produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich na teren UE są zamieszczone w zakładce Żywność pochodzenia zwierzęcego.

Wymagania dla produktów złożonych

Zasadniczo sam produkt złożony może pochodzić z zakładu zarejestrowanego przez właściwy organ państwa trzeciego (zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004), ale są od tego wyjątki. Jeżeli finalny produkt złożony jest wytwarzany z nieprzetworzonego pierwotnego produktu pochodzenia zwierzęcego (np. filetów rybnych), a jego przetwarzanie stanowi integralną część produkcji finalnego produktu złożonego, przetwarzanie to musi odbywać się w zatwierdzonym zakładzie - w takich przypadkach produkt złożony ma pochodzić z zatwierdzonego zakładu (np. dla przywozu produktów rybołówstwa).

W oczekiwaniu na ustanowienie przez KE szczegółowego wykazu państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie produktów złożonych do UE, produkty złożone z państw trzecich zostały podzielone na trzy kategorie, o których mowa
w art. 20 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2022/2292- KE określiła, z jakich krajów trzecich lub ich regionów dany produkt złożony może pochodzić.

Ponadto na podstawie art. 20 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2022/2292 produkty złożone można wprowadzać do UE wyłącznie z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku -I do rozporządzenia (UE) 2021/405 jako posiadające zatwierdzony przez Komisję Europejską plan kontroli substancji farmakologicznie czynnych, pestycydów i substancji zanieczyszczających w odniesieniu do gatunków lub towarów, z których pochodzą przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego zawarte w produktach złożonych, z wyjątkiem kolagenu, żelatyny i wysoko przetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Wymagania, o których mowa w art. 20 ust. 2 i 3  rozporządzenia (UE) 2022/2292 nie mają zastosowania do produktów złożonych trwałych w temperaturze pokojowej, które zawierają wyłącznie przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego lub produkty złożone objęte zakresem rozporządzenia (WE) nr 1332/2008, rozporządzenia (WE) nr1333/2008, rozporządzenia (WE) nr 1334/2008  lub które zawierają wyłącznie witaminę D3.

Od dnia 21 kwietnia 2021r. obowiązują wymagania w zakresie zdrowia zwierząt dotyczące wprowadzania do Unii produktów przetworzonych pochodzenia zwierzęcego zawartych w produktach złożonych:

 • art. 162 rozporządzenia (UE) 2020/692 dotyczy produktów złożonych zawierających produkty mięsne i produktów złożonych nietrwałych w temperaturze pokojowej zawierających produkty mleczarskie lub jajeczne.

Wykazy dotyczące wprowadzania do UE konkretnych produktów pochodzenia zwierzęcego określa  rozporządzenie (UE) 2021/405, w którym zawarto odniesienia do rozporządzenia (UE) 2021/404;

 • art. 163 rozporządzenia (UE) 2020/692 dotyczy obróbek, jakim powinny być poddane produkty złożone zawierające produkty mleczarskie lub jajeczne, aby można było uznać, że są trwałe w temperaturze otoczenia.

Granicznej kontroli urzędowej podlegają produkty złożone na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/632  w punkcie kontroli granicznej (BCP) pierwszego przybycia do UE na zewnętrznej granicy UE.  Po przejściu tej kontroli z wynikiem pozytywnym graniczny lekarz weterynarii w BCP rejestruje wyniki kontroli w II część dokumentu CHED-P i dopuszcza przesyłkę do obrotu na rynku wewnętrznym UE -wówczas organy celne nadają odpowiednią procedurę celną zgodną z przeznaczeniem wskazana przez granicznego lekarza weterynarii. Na rynku wewnętrznym UE nie przeprowadza się granicznej kontroli urzędowej.

Podsumowanie wymagań mających zastosowanie do produktów złożonych przeznaczonych do przywozu do UE - informacja na stronie KE

Drzewo decyzyjne mające zastosowanie w przypadku przywozu na teren UE produktów złożonych - informacja na stronie KE

Zestaw pytań i odpowiedzi, regularnie aktualizowanych, zawierających wskazówki dotyczące najczęściej podnoszonych kwestii podczas spotkań z zainteresowanymi stronami

 

1. IMPORT do UE

 •  ŚWIADECTWO ZDROWIA

 Od dnia 21 kwietnia 2021r. obowiązuje, określony w rozdziale 50 załącznika III (wzór „COMP”) do rozporządzenia (UE) 2020/2235, wzór świadectwa zdrowia zwierząt/świadectwa urzędowego do celów wprowadzania na terytorium Unii przeznaczonych do spożycia przez ludzi:

   • produktów złożonych wymagających transportu lub przechowywania w kontrolowanych temperaturach, o których mowa w 20 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) 2022/2292, zawierających produkt mięsny, mleczny, produkt na bazie siary, produkt jajeczny czy produkt rybny);
   • produktów złożonych nie wymagających transportu lub przechowywania w kontrolowanych temperaturach i zawierających jakąkolwiek ilość produktów mięsnych lub produktów na bazie siary, o których mowa w 20 ust.2 lit. b) rozporządzenia (UE) 2022/2292 .

W drodze wyjątku, produkty złożone nie zawierające w swoim składzie produktów na bazie siary, produktów mięsnych innych niż żelatyna, kolagen i wysoko przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w sekcji XVI załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004,  powinny być zaopatrzone w poświadczenie prywatne według wzoru określonego w załączniku V do rozporządzenia (UE) 2020/2235, które zostało przygotowane i podpisane przez podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze zajmujący się przywozem i które to poświadczenie potwierdza, że przesyłki są zgodne z mającymi zastosowanie wymogami, o których mowa w art. 126 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/625.

 • POŚWIADCZENIE PRYWATNE

Od dnia 15 grudnia 2022 r. stosuje się  art. 22 rozporządzenia (UE) 2022/2292 informujący, kiedy ma zastosowanie poświadczenie prywatne, kto je podpisuje, co zawiera i jakie wymagania weterynaryjne mają być w nim poświadczone.

Poświadczenie prywatne ma być przygotowane i podpisane przez podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze (może to być importer jako przedstawiciel tego podmiotu) wprowadzający produkty złożone do UE. Poświadczenie prywatne dołącza się do następujących produktów złożonych, które nie muszą być transportowane lub przechowywane w kontrolowanych temperaturach:

 • produktów złożonych, o których mowa w art. 20 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) 2022/2292 , które nie zawierają produktów na bazie siary ani przetworzonego mięsa innego niż żelatyna, kolagen lub wysoko przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego;
 • produktów złożonych, o których mowa w art. 20 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) 2022/2292 - w przypadku produktów złożonych, które są wyłączone z kontroli w BCP na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/630, poświadczenie prywatne ma towarzyszyć tym produktom w chwili wprowadzenia do obrotu.

Wzór poświadczenia prywatnego do celów wprowadzania na terytorium Unii wspomnianych produktów złożonych nie wymagających przechowywania lub transportu w kontrolowanej temperaturze jest określony w załączniku V do rozporządzenia (UE) 2020/2235.

 

2. TRANZYT przez UE

W przypadku tranzytu z państwa trzeciego przez Unię do państwa trzeciego w ramach tranzytu bezpośredniego albo po przechowaniu na terytorium Unii (tzw. tranzyt zewnętrzny TC-UE-TC) produktów złożonych przeznaczonych do spożycia przez ludzi stosuje się wymagania weterynaryjne określone w przepisach UE w zakresie zdrowia zwierząt. Przesyłka musi spełniać wymagania określone w unijnym wzorze świadectwa zdrowia.

Wzór świadectwa zdrowia zwierząt stosowanego do celów tranzytu przez Unię do państwa trzeciego w ramach tranzytu bezpośredniego albo po przechowywaniu na terytorium Unii obowiązuje dla przeznaczonych do spożycia przez ludzi:

 • produktów złożonych wymagających transportu lub przechowywania w temperaturze kontrolowanej, o których mowa w art. 20 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) 2022/2292;
 • produktów złożonych nie wymagających transportu lub przechowywania w temperaturze kontrolowanej zawierających jakąkolwiek ilość produktów na bazie siary lub produktów mięsnych, o których mowa w art. 20 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) 2022/2292.

- i został określony w rozdziale 52 załącznika III do rozporządzenia (UE) 2020/2235 (wzór TRANSIT-COMP). Przesyłki w tranzycie muszą spełniać wymagania weterynaryjne zawarte we wzorze tego świadectwa.

Nie ma zastosowania w tranzycie poświadczenie prywatne, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia (UE) 2022/2292.

Więcej informacji na temat tranzytu przeczytasz tutaj.

 

Produkty złożone niepodlegające weterynaryjnej kontroli w punkcie kontroli granicznej (BCP)

 Od dnia 15 grudnia 2022 r. stosuje się  art. 22 rozporządzenia (UE) 2022/2292 informujący, kiedy ma zastosowanie poświadczenie prywatne, kto je podpisuje, co zawiera i jakie wymagania weterynaryjne mają być w nim poświadczone.

Od dnia 21 kwietnia 2021 r. ma zastosowanie rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/630 z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie  niektórych kategorii produktów złożonych zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej (BCP) (od dnia 21 września 2023r. rozporządzenie (UE) 2023/1674 aktualizuje wykaz produktów złożonych zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej).

Produkty złożone zwolnione z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej na podstawie art. 3  rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/630 to: 

 1. Produkty złożone trwałe w temperaturze pokojowej, które nie zawierają produktów na bazie siary ani przetworzonego mięsa innego niż żelatyna, kolagen lub produkty wysoko przetworzone, o których mowa w sekcji XVI załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004, pod warunkiem, że spełniają następujące wymogi:
  a) spełniają wymogi dotyczące wprowadzania do Unii określone w art. 12 ust. 2. rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/625;
  b) wszelkie produkty mleczarskie i jajeczne zawarte w produktach złożonych trwałych w temperaturze pokojowej są zgodne z art. 163 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692;
  c) są oznaczone jako produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi;
  d) są bezpiecznie opakowane lub szczelnie zamknięte; oraz
  e) są wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
 2. Produkty złożone trwałe w temperaturze pokojowej, w przypadku gdy wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego obecne w końcowym produkcie złożonym wchodzą w zakres rozporządzenia (WE) nr 1332/2008, rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 lub rozporządzenia (WE) nr 1334/2008, lub gdy tę część pochodzenia zwierzęcego stanowi wyłącznie witamina D3.

W momencie wprowadzania do obrotu wymienionym produktom złożonym trwałym w temperaturze pokojowej musi towarzyszyć POŚWIADCZENIE PRYWATNE zgodne ze wzorem określonym w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/2235 , przy czym w przypadku produktów wymienionych w pkt 2 powyżej nie stosuje się wymagań określonych w art. 20 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia (UE) 2022/2292, a więc POŚWIADCZENIE PRYWATNE nie jest wymagane.

Każdy przetworzony produkt pochodzenia zwierzęcego wchodzący w skład produktów złożonych musi spełniać wymagania w zakresie zdrowia zwierząt (pochodzić z zatwierdzonych przez KE krajów trzecich i być poddany określonej obróbce) oraz zdrowia publicznego (pochodzić z zatwierdzonych przez KE zakładów w krajach trzecich na podstawie art. 13 rozporządzenia (UE) 2022/2292, o ile nie stosuje się derogacji na podstawie art. 14 tego rozporządzenia), niezależnie od tego czy podlega weterynaryjnej kontroli granicznej w BCP czy tej kontroli nie podlega.

Zatwierdzenie zakładu w państwie trzecim jest możliwe dopiero po zatwierdzeniu państwa trzeciego do wprowadzania na teren UE określonych rodzajów produktów pochodzenia zwierzęcego. Przetworzony produkt pochodzenia zwierzęcego może też pochodzić z państw członkowskich UE. Nie ma już derogacji od art. 6.ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004, a więc  podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze sprowadzające żywność zawierającą zarówno produkty pochodzenia roślinnego, jak i przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego, zobowiązane są zapewnić, aby przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego wchodzące w skład takiej żywności spełniały wymogi ust. 1-3 (czyli spełniać  odpowiednie wymagania określone dla produktów pochodzenia zwierzęcego). Wymagania weterynaryjne w zakresie zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego dla najczęściej wprowadzanych produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich na teren UE są zamieszczone w zakładce Żywność pochodzenia zwierzęcego.

Zasadniczo sam produkt złożony może pochodzić z zakładu zarejestrowanego przez właściwy organ państwa trzeciego (zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004), ale są od tego wyjątki. Jeżeli finalny produkt złożony jest wytwarzany z nieprzetworzonego pierwotnego produktu pochodzenia zwierzęcego (np. filetów rybnych), a jego przetwarzanie stanowi integralną część produkcji finalnego produktu złożonego, przetwarzanie to musi odbywać się w zatwierdzonym zakładzie - w takich przypadkach produkt złożony ma pochodzić z zatwierdzonego zakładu (np. dla przywozu produktów rybołówstwa).

Od dnia 21 kwietnia 2021r. obowiązują nowe wymagania w zakresie zdrowia zwierząt dotyczące wprowadzania do Unii produktów przetworzonych pochodzenia zwierzęcego zawartych w produktach złożonych: art. 163 rozporządzenia (UE) 2020/692 dotyczy obróbek, jakim powinny być poddane produkty złożone zawierające produkty mleczarskie lub jajeczne, aby można było uznać, że są trwałe w temperaturze otoczenia.

Podsumowanie wymagań mających zastosowanie do produktów złożonych przeznaczonych do przywozu do UE - informacja na stronie KE

Drzewo decyzyjne mające zastosowanie w przypadku przywozu na teren UE produktów złożonych - informacja na stronie KE

Zestaw pytań i odpowiedzi, regularnie aktualizowanych, zawierających wskazówki dotyczące najczęściej podnoszonych kwestii podczas spotkań z zainteresowanymi stronami

Podmiot odpowiedzialny za przesyłkę (właściciel towaru lub osoba przez niego upoważniona) ma obowiązek zagwarantować zgodność przywożonych przesyłek z prawem UE.

Na rynku wewnętrznym UE kontrole urzędowe prowadzone są na podstawie rozporządzenia (UE) 2017/625 przez właściwe organy nadzorujące zakład, w którym przesyłka się znajduje - mogą być to organy Inspekcji Weterynaryjnej i/lub organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W przypadku produktów złożonych zwolnionych z kontroli w BCP, kontrole na rynku wewnętrznym UE przeprowadza się na podstawie art. 4 rozporządzenia (UE) 2021/630.

 

Ogólne informacje o zasadach przywozu żywności pochodzenia zwierzęcego oraz dostęp do publikowanych przez Komisję Europejską list zakładów uprawnionych do wprowadzania produktów na terytorium Unii Europejskiej można uzyskać tutaj.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska