Mięso drobiu, ptaków bezgrzebieniowych, ptaków łownych

Jak czytać unijne akty prawne? 

Zgodnie z załącznikiem I pkt. 1.1. rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. „mięso” oznacza jadalne części zwierząt (określonych w tym rozporządzeniu), w tym krew.

Zgodnie z załącznikiem I pkt. 1.10. „Świeże mięso” oznacza mięso niepoddane żadnemu procesowi poza chłodzeniem, mrożeniem lub szybkim mrożeniem, w tym mięso pakowane próżniowo lub pakowane w atmosferze kontrolowanej. 

Od dnia 21 kwietnia 2021 r. obowiązują: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2235 oraz rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/692.

Dla zachowania spójności przepisów UE oraz na podstawie ryzyka dla zdrowia zwierząt, do celów wykonania rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/692 definicja „świeżego mięsa” uwzględnia definicje „świeżego mięsa”, „mięsa mielonego” i „surowego wyrobu mięsnego” określone w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004. Jest to spowodowane tym, że z perspektywy zdrowia zwierząt wszystkie te towary stwarzają takie samo ryzyko dla zdrowia zwierząt i powinny podlegać tym samym środkom zmniejszającym ryzyko.

Wymagania dotyczące wprowadzania na teren UE z państw trzecich surowych wyrobów mięsnych z drobiu są dostępne tutaj.

Poniższe wymagania dotyczą wprowadzania z państw trzecich na teren UE świeżego mięsa drobiu, ptaków bezgrzebieniowych i dzikiego ptactwa łownego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Listy Krajów

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia wykonawczego 2021/405 przesyłki  świeżego mięsa drobiu, ptaków bezgrzebieniowych i dzikiego ptactwa łownego przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest ich wprowadzanie do Unii zgodnie z załącznikiem XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404, i które są wymienione w załączniku -I do niniejszego rozporządzenia.  

Przesyłki świeżego mięsa dzikiego ptactwa łownego, nieoskubanego i niepatroszonego, przeznaczonego do spożycia przez ludzi i pochodzącego z państw trzecich wymienionych w załączniku III rozporządzenia wykonawczego 2021/405 są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy są transportowane samolotem.


Listy Zakładów

 W przypadku, gdy wymagania w zakresie zdrowia zwierząt (wymagania w części „Listy krajów”) są spełnione, włąściwa władza państwa trzeciego może ubiegać się o zatwierdzenie przez Komisję Europejską odpowiednich zakładów w swoim państwie, co jest jednym z wymagań unijnych w zakresie zdrowia publicznego. 

Przesyłki świeżego mięsa drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe muszą pochodzić z zatwierdzonych przez KE zakładów w państwach trzecich zgodnie z sekcją II załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 (Section II : „Meat from poultry and lagomorphs”).

Przesyłki świeżego mięsa ptaków bezgrzebieniowych muszą pochodzić z zatwierdzonych przez KE zakładów w państwach trzecich zgodnie z sekcją III załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 (Section III: „Meat of farmed game”).

Przesyłki świeżego mięsa ptaków łownych muszą pochodzić z zatwierdzonych przez KE zakładów w państwach trzecich zgodnie z sekcją IV załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 (Section IV: „Wild game meat”).

Wzory świadectw:

Od dnia 21 kwietnia 2021 r. obowiązują: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/692, oraz rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2235.

Wzory świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych do celów wprowadzania na terytorium Unii mięsa drobiu, ptaków bezgrzebieniowych i dzikiego ptactwa łownego, przeznaczonych do spożycia przez ludzi określone są w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2020/2235:

  • „POU” - określony w rozdziale 13 załącznika III wzór świadectwa zdrowia zwierząt/świadectwa urzędowego do celów wprowadzania na terytorium Unii świeżego mięsa drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe przeznaczonego do spożycia przez ludzi z wyłączeniem mięsa mielonego i mięsa oddzielonego mechanicznie;
  • „RAT” określony w rozdziale 15 załącznika III wzór świadectwa zdrowia zwierząt/świadectwa urzędowego do celów wprowadzania na terytorium Unii świeżego mięsa ptaków bezgrzebieniowych przeznaczonego do spożycia przez ludzi z wyłączeniem mięsa mielonego i mięsa oddzielonego mechanicznie;
  • GBM określony w rozdziale 17 załącznika III wzór świadectwa zdrowia zwierząt/świadectwa urzędowego do celów wprowadzania na terytorium Unii świeżego mięsa ptaków łownych przeznaczonego do spożycia przez ludzi z wyłączeniem mięsa mielonego i mięsa oddzielonego mechanicznie.

Niniejsze świadectwa przeznaczone są do celów wprowadzania na terytorium UE podanych kategorii produktów pochodzenia zwierzęcego, również w przypadku gdy Unia nie jest ostatecznym miejscem przeznaczenia takiego produktu, czyli w przypadku tranzytu przez UE przesyłek pochodzących z państw trzecich i przeznaczonych do państw trzecich (tranzyt zewnętrzny). W przypadku tranzytu zakłady pochodzenia w państwach trzecich nie muszą być zatwierdzone przez Komisję Europejską. Więcej informacji na temat tranzytu przeczytasz tutaj.

Wzory świadectw zdrowia dla celów wprowadzania z państw trzecich do UE mięsa mielonego i mięsa oddzielonego mechanicznie drobiu, ptaków bezgrzebieniowych oraz ptaków łownych nie zostały jeszcze ustalone w przepisach unijnych, a więc wprowadzanie na teren UE tych produktów z państw trzecich nie jest dozwolone.  

UWAGA: od dnia 4 stycznia 2024r. obowiązują nowe wzory świadectw: „POU”, „RAT” oraz „GBM” wprowadzone rozporządzeniem (UE) 2023/2744 zmieniającym rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2235.

Okres przejściowy: przesyłki ze świadectwami wydanymi  nie później niż dnia 15 czerwca 2024r.  na podstawie dotychczasowych wymagań, tj. przed wejściem w życie rozporządzenia (UE) 2023/2744,  mogą być wprowadzane do UE do dnia 15 września 2024r.

Od dnia 3 września 2024r. oprócz zmian wprowadzonych rozporządzeniem (UE) 2023/2744 we wzorach świadectw urzędowych „POU” oraz „RAT mają zastosowanie zmiany wprowadzone rozporządzeniem (UE) 2024/399, czyli w świadectwie urzędowym ma znaleźć się dodatkowe Poświadczenie w odniesieniu do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/905 w części II oraz dodatkowa uwaga w części „Uwagi” tego świadectwa informująca, że poświadczenie to „Dotyczy przesyłek wprowadzanych do Unii od dnia 3 września 2026r. Świadectwo zdrowia na podstawie rozporządzenia (UE) 2023/2744 może być wydawane przez właściwą władzę państwa trzeciego do dnia 3 września 2024r., a przesyłki certyfikowane na podstawie wzoru świadectwa z tego rozporządzenia mogą być wprowadzane do UE do dnia 3 grudnia 2024r.

 

Ogólne informacje o zasadach przywozu żywności pochodzenia zwierzęcego oraz dostęp do publikowanych przez Komisję Europejską list zakładów uprawnionych do wprowadzania produktów na terytorium Unii Europejskiej można uzyskać tutaj.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska